1. Ljetopisa 1:1-54

1  Adam,Šet,+Enoš,  Kenan,Mahalalel,+Jared,+  Henok,+Metušalah,Lamek,+  Noa,+Šem,+ Ham i Jafet.+  Jafetovi sinovi bili su Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal,+ Mešek+ i Tiras.+  Gomerovi sinovi bili su Aškenaz, Rifat i Togarma.+  Javanovi sinovi bili su Eliša, Taršiš, Kitim i Rodanim.  Hamovi sinovi bili su Kuš,+ Misrajim, Put i Kanaan.+  Kuševi sinovi bili su Seba,+ Havila, Sabta, Raama+ i Sabteka. Raamini sinovi bili su Šeba i Dedan.+ 10  Kušu se rodio i Nimrod.+ On je postao prvi silnik na zemlji. 11  Od Misrajima su potekli Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Kasluhim (od kojeg su potekli Filistejci+) i Kaftorim*.+ 13  Od Kanaana je potekao Sidon,+ njegov prvorođenac, i Het,+ 14  zatim Jebusejci,+ Amorejci,+ Girgašani,+ 15  Hivijci,+ Arkijci, Sinijci, 16  Arvadijci,+ Semarijci i Hamaćani. 17  Šemovi sinovi bili su Elam,+ Ašur,+ Arpakšad, Lud, Aramte* Us, Hul, Geter i Maš.+ 18  Arpakšadu se rodio Šelah,+ a Šelahu se rodio Eber. 19  Eberu su se rodila dva sina. Jednome je ime bilo Peleg*,+ jer se u njegovo vrijeme zemlja* razdijelila. Njegovom je bratu ime bilo Joktan. 20  Joktanu su se rodili Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,+ 21  Hadoram, Uzal, Dikla, 22  Obal, Abimael, Šeba, 23  Ofir,+ Havila+ i Jobab. Sve su to bili Joktanovi sinovi. 24  Šem,Arpakšad,Šelah, 25  Eber,Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Terah,+ 27  Abram, to jest Abraham.+ 28  Abrahamovi sinovi bili su Izak+ i Jišmael.+ 29  Ovo su njihovi potomci: Jišmaelov prvorođenac Nebajot,+ zatim Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31  Jetur, Nafiš i Kedema. To su bili Jišmaelovi sinovi. 32  Sinovi koje je rodila Abrahamova inoča Ketura+ bili su Zimran, Jokšan, Medan, Midjan,+ Išbak i Šuah.+ Jokšanovi sinovi bili su Šeba i Dedan.+ 33  Midjanovi sinovi bili su Efa,+ Efer, Hanok, Abida i Eldaah. Sve su to bili Keturini potomci. 34  Abrahamu se rodio Izak.+ Izakovi sinovi bili su Ezav+ i Izrael.+ 35  Ezavovi sinovi bili su Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.+ 36  Elifazovi sinovi bili su Teman,+ Omar, Sefo, Gatam i Kenaz te Amalek,+ kojeg je rodila Timna. 37  Reuelovi sinovi bili su Nahat, Zerah, Šama i Miza.+ 38  Seirovi+ sinovi bili su Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.+ 39  Lotanovi sinovi bili su Hori i Homam. Lotanova sestra bila je Timna.+ 40  Šobalovi sinovi bili su Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam. Sibeonovi sinovi bili su Aja i Ana.+ 41  Anin sin* bio je Dišon. Dišonovi sinovi bili su Hemdan, Ešban, Itran i Keran.+ 42  Eserovi+ sinovi bili su Bilhan, Zaavan i Akan. Dišanovi sinovi bili su Us i Aran.+ 43  Ovo su kraljevi koji su vladali u zemlji Edomu+ prije nego što je prvi kralj počeo vladati nad Izraelcima:+ Beorov sin Bela. Njegov se grad zvao Dinhaba. 44  Kad je umro Bela, počeo je vladati Jobab, sin Zeraha iz Bosre.+ 45  Kad je umro Jobab, počeo je vladati Hušam iz zemlje Temanaca. 46  Kad je umro Hušam, počeo je vladati Bedadov sin Hadad, koji je porazio Midjance u moapskoj zemlji. Njegov se grad zvao Avit. 47  Kad je umro Hadad, počeo je vladati Samla iz Masreke. 48  Kad je umro Samla, počeo je vladati Šaul iz Rehobota na rijeci. 49  Kad je umro Šaul, počeo je vladati Akborov sin Baal-Hanan. 50  Kad je umro Baal-Hanan, počeo je vladati Hadad. Njegov se grad zvao Pau, a ženi mu je bilo ime Mehetabela. Ona je bila Matredina kći, Mezahabova unuka. 51  Potom je umro i Hadad. Plemenski poglavari* u Edomu bili su poglavar Timna, poglavar Alva, poglavar Jetet,+ 52  poglavar Oholibama, poglavar Ela, poglavar Pinon, 53  poglavar Kenaz, poglavar Teman, poglavar Mibsar, 54  poglavar Magdiel i poglavar Iram. To su bili plemenski poglavari u Edomu.

Bilješke

Moguće je da se navedena imena odnose i na narode koji su potekli od tih ljudi.
U nastavku retka navedeni su Aramovi sinovi. Vidi Pos 10:23.
Ili: “stanovništvo zemlje”.
“Peleg” znači “podjela”.
Dosl.: “sinovi”.
Ili: “Šeici”.