Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Kazalo riječi biblijskog teksta

A

ABBA

: Ri 8:15 vičemo: A., Oče!

ABEL

: Pos 4:8 Kajin napao A.

Mt 23:35 od krvi pravednog A. do

ABIGAJILA

: 1Sa 25:3 A. bila razborita i lijepa

ABRAHAM

: Pos 21:12 Bog rekao A.: Poslušaj je

2Lje 20:7 tvog prijatelja A.

Mt 22:32 A. Bog, Bog živih

Ri 4:3 A. povjerovao, smatran pravednim

ADAM

: Pos 5:5 A. živio 930 godina

1Ko 15:22 po A. svi umiru

1Ko 15:45 Posljednji A. postao duh

1Ti 2:14 nije prevaren A., nego žena

AKAN

: Jš 7:1 A. uzeo neke stvari

AKVILA

: Dj 18:2 Židov po imenu A.

ALAT

: Pr 10:10 Ako je željezni a. tup

ALELUJA

. Vidi JAH.

ALFA

: Ot 1:8 a. i omega

AMEN

: Pnz 27:15 narod neka kaže: A.!

1Ko 14:16 a. na tvoju zahvalu Bogu

2Ko 1:20 preko njega kažemo Bogu a.

ANA

: Lk 2:36, 37 proročica A., 84 godine

ANANIJA

: Dj 5:1 A. i njegova žena Safira

ANĐEO

: Pos 28:12 a. se penjali i spuštali

2Kr 19:35 a. pobio 185 000 vojnika

Job 4:18 traži greške svojim a.

Ps 34:7 Jehovin a. štiti

Da 3:28 poslao svog a. i izbavio

Ho 12:4 [Jakov] se borio s a.

Mt 13:41 poslat će a. i oni će skupiti

Mt 22:30 bit će kao a. na nebu

Mt 24:31 a. će skupiti izabrane

Dj 5:19 a. otvorio vrata zatvora

Dj 12:11 poslao a. te me izbavio

1Ko 4:9 kazališna predstava koju gledaju a.

1Ko 6:3 Ne znate li da ćemo suditi a.?

He 13:2 ne znajući ugostili a.

1Pe 1:12 a. žele zaviriti

Jd 6 a. nisu ostali na prvobitnom položaju

ANTIKRIST

: 1Iv 2:18 mnogi se a. pojavili

APOLON

: Dj 18:24 A., rječit čovjek

APOSTOL

: Mt 10:2 imena dvanaestorice a.

Dj 15:6 a. i starješine okupili se

1Ko 15:9 ja sam najmanji među a.

ARARAT

: Pos 8:4 arka se zaustavila na A.

AREOPAG

: Dj 17:22 Pavao stao na A. i rekao

ARKA

: Pos 6:14 Napravi sebi a.

ARKANĐEO

: 1So 4:16 s glasom a.

Jd 9 a. Mihael sporio se s Đavlom

ARTEMIDA

: Dj 19:34 Velika je A. efeška!

AZAZEL

: Le 16:8 Aron izvlači ždrijeb za a.

B

BAAL

: Jr 19:5 spaljivali sinove prinoseći ih B.

BABEL

: Pos 11:9 grad dobio ime B.

BABILON

: Jr 51:6 Bježite iz B.

Jr 51:30 B. ratnike izdala snaga

Jr 51:37 B. će biti hrpa kamenja

Ot 17:5 B. Veliki, majka svih bludnica

Ot 18:2 pala je bludnica B. Veliki

BARNABA

: Dj 9:27 B. se zauzeo za njega

BARUH

: Jr 45:2 kaže Jehova za tebe, B.

BAŠTINA

: Tu 3:24 Jehova je moja b.

Da 12:13 ustat ćeš da dobiješ b.

BAT-ŠEBA

: 2Sa 11:3 B., žena Urije

BDJETI

: Mt 26:41 B. i molite se

1Ko 16:13 B., nepokolebljivi u vjeri

Ot 16:15 Sretan je onaj tko b.

BELŠASAR

: Da 5:1 Kralj B. priredio gozbu

BESALEL

: Izl 31:2 Izabrao sam B.

Izl 36:2 Jehova B. obdario mudrošću

BESAN

: 2Ko 6:5 u b. noćima, u gladi

BESCILJNO

: 1Ko 9:26 ne trčim b.

BESKRAJAN

: Ri 11:33 b. Božja velikodušnost

BESMRTNOST

: 1Ko 15:53 smrtno se mora obući u b.

BESPLATNO

: Mt 10:8 B. ste primili, b. dajte

1Ko 9:18 b. prenosim dobru vijest

Ot 22:17 neka b. uzme vode života

BESPOMOĆAN

: Ps 40:17 ja sam b. i jadan

BESPOSLEN

: 2Pe 1:8 nećete biti b. ni besplodni

BESRAMAN

: 2Pe 2:7 Lot patio zbog b. djela

BESRAMNOST

: Ga 5:19 Djela tijela, b.

BEŠĆUTNOST

: Mk 3:5 žalostan zbog b. njihovog srca

BETEL

: Pos 28:19 tom mjestu dao ime B.

BETLEHEM

: Mi 5:2 B. Efrato, iz tebe će doći

BEZAKONJE

: Mt 24:12 sve više b. pa će ohladnjeti

2So 2:7 b. tog čovjeka već djeluje

BEZDAN

: Ot 11:7 zvijer koja izlazi iz b.

Ot 17:8 zvijer će izaći iz b.

Ot 20:3 Bacio ga je u b.

BEZNAČAJAN

: 1Ko 1:28 što svijet smatra b.

BEZUMNIK

: Ps 14:1 B. kažu: Nema Jehove

Lk 12:20 B., ove ćeš noći umrijeti

BEZVRIJEDAN

: Ps 101:3 stavljati pred oči ništa b.

Flp 3:7 zbog Krista smatram b.

BIK

: Izl 21:28 Ako b. ubode muškarca

Pnz 25:4 Ne zavezujte usta b.

Izr 7:22 pošao za njom kao b. na klanje

1Ko 9:9 Je li Bog dao zapovijed radi b.?

BILEAM

: Br 22:28 magarica rekla B.

BISER

: Mt 7:6 ne bacajte b. pred svinje

Mt 13:45 kraljevstvo poput trgovca koji traži b.

BITKA

: 1Sa 17:47 Jehova odlučuje o ishodu b.

1Ko 14:8 tko će se spremiti za b.?

BJEŽATI

: 1Ko 6:18 B. od bluda!

BLAG

: Izr 25:15 b. jezik lomi kosti

1So 2:7 bili b. prema vama kao majka

2Ti 2:24 treba biti b. prema svima

1Pe 3:4 ljepota mirnog i b. duha

BLAGDAN

: Le 23:4 Ovo su b. u čast Jehovi

BLAGO

: Izr 2:4 tragaš kao za skrivenim b.

Izr 10:2 B. stečeno nepošteno ne koristi

Mt 6:21 gdje je b., ondje će biti i srce

Mt 13:44 kraljevstvo poput b. u polju

Lk 12:33 skupljajte neiscrpno b. na nebesima

1Ko 4:13 Kad kleveću, odgovaramo b.

2Ko 4:7 to b. imamo u zemljanim posudama

BLAGOSLIVLJATI

: Lk 6:28 b. one koji proklinju

Ri 12:14 B. one koji vas progone

BLAGOSLOV

: Pnz 30:19 b. ili prokletstvo

Izr 10:22 Jehovin b. obogaćuje

Ml 3:10 izliti b., neće ništa nedostajati

BLAGOSLOVITI

: Pos 1:28 Bog ih b. i rekao

Pos 32:26 Neću te pustiti dok me ne b.

Br 6:24 Neka vas Jehova b.

BLAGOSLOVLJEN

: Su 5:24 Neka je b. Jaela

Iv 12:13 b. koji dolazi u Jehovino ime

BLAGOST

: Ga 6:1 pomažite mu u duhu b.

BLIZU

: Ps 73:28 meni je dobro biti b. Boga

Ps 145:18 Jehova b. svih koji ga prizivaju

BLIŽNJI

: Lk 10:27 ljubi b. kao samog sebe

Lk 10:36 koji se od trojice ponio kao b.?

BLUD

: Mt 15:19 iz srca dolaze zle misli, b.

Dj 15:20 da se uzdržavaju od b. i krvi

1Ko 6:18 Bježite od b.!

1Ko 10:8 Nemojmo ni činiti b.

Ga 5:19 b., nečistoća, besramnost

Ef 5:3 Neka se b. i ne spominje među vama

1So 4:3 Božja volja da se uzdržavate od b.

BLUDNICA

: Izr 7:10 odjevena kao b.

Lk 15:30 s b. protratio imetak

1Ko 6:16 tko se sjedini s b.

Ot 17:1 b. koja sjedi na mnogim vodama

Ot 17:16 zamrzit će b. i opustošiti je

BLUDNIK

: 1Ko 5:9 prestanete družiti s b.

1Ko 6:9 b. neće naslijediti Božje kraljevstvo

BOG

: Pnz 10:17 Jehova, B. nad b.

Mt 27:46 B. moj, zašto si me ostavio?

Iv 1:18 Nijedan čovjek nije vidio B.

Iv 17:3 upoznati tebe, jedinog pravog B.

Iv 20:17 Uzlazim k svom B. i vašem B.

1Ko 8:4 postoji samo jedan B.

2Ko 4:4 b. ovog svijeta zaslijepio umove

Ef 4:6 Jedan B. i Otac sviju

1Iv 4:8 B. je ljubav

BOGAT

: Le 19:15 nemoj davati prednost b.

Lk 14:12 Kad priređuješ ručak, nemoj zvati b.

Ot 3:17 Govoriš: B. sam

BOGATAŠ

: Jr 9:23 Neka se b. ne hvali

BOGATSTVO

: Izr 11:4 B. ne koristi u dan gnjeva

Izr 11:28 Tko se uzda u b., propada

Izr 18:11 B. je bogatome utvrđeni grad u mašti

Izr 30:8 Ne daj mi ni siromaštva ni b.

Pr 5:10 onome tko voli b., nikad dosta dobitka

Iza 60:5 b. narodā doći će k tebi

Iza 61:6 Jest ćete b. narodā

Eze 28:5 srce ti se uzoholilo zbog tvog b.

Mt 6:24 Ne možete robovati i Bogu i b.

Mt 13:22 zavodljivo b. uguši riječ

Lk 16:9 prijatelje pomoću b. nepravednog svijeta

1Ti 6:17 zapovjedi da se ne uzdaju u b.

BOJATI SE

: Pos 9:2 Neka vas se b. stvorenja

2Lje 20:15 Ne b. velikog mnoštva

Job 31:34 Jesam li se b. da će me ljudi

Ps 118:6 Jehova je na mojoj strani, neću se b.

Izr 8:13 B. Jehove znači mrziti zlo

Pr 12:13 B. pravog Boga

Iza 41:10 Ne b. jer ja sam s tobom!

Lk 12:4 ne b. onih koji mogu ubiti tijelo

Ot 2:10 Ne b. patnji koje ćeš doživjeti

BOL

: Ps 78:40 nanosili mu b. u pustinji

Izr 17:25 Bezuman sin nanosi b. majci

Ri 8:22 sve stvoreno u b. je sve do sada

Ri 9:2 u srcu nosim tugu i neprekidnu b.

BOLESNIČKI

: Ps 41:3 okrijepiti na b. postelji

BOLEST

: Iza 53:4 on je ponio naše b.

Mt 9:35 liječio svaku b.

BOLESTAN

: Iza 33:24 nitko neće reći: B. sam

Jk 5:14 Je li tko među vama b.?

BORITI SE

: 2Lje 20:17 Nećete se vi b.

Dj 5:39 moglo ispasti da se b. protiv Boga

Ef 6:12 ne b. protiv krvi i tijela

1Ti 6:12 Zdušno se b. za vjeru

Jd 3 snažno se b. za vjeru

BOŽJA RIJEČ

: Mk 7:13 obezvređujete B. predajama

1So 2:13 B. prihvatili ste kao Božju

He 4:12 B. je živa i ima veliku moć

BRAĆA

: Mt 13:55 njegova b. Jakov, Josip

Mt 23:8 vi ste svi b.

Mt 25:40 jednom od moje najmanje b.

1Pe 2:17 volite svu b.

1Pe 5:9 podnose i vaša b. širom svijeta

BRAK

: Pnz 7:3 Ne sklapajte b. s njima

1Ko 7:8 Onima koji nisu u b. kažem

1Ko 7:9 bolje stupiti u b. nego izgarati

1Ko 7:25 za one koji nisu u b. nemam zapovijed

1Ko 7:36 ne griješi. Takvi neka stupe u b.

1Ko 7:38 tko ne stupi u b. čini još bolje

He 13:4 Neka svi poštuju b.

BRANITI

: Flp 1:7 b. i zakonski potvrđivati

1Pe 3:15 uvijek spremni b. svoju nadu

BRAT

: Izr 17:17 b. postaje u nevolji

Izr 18:24 ima prijatelja privrženijih od b.

1Ko 5:11 tko se zove b., a bludnik je

BRATSKA LJUBAV

: Ri 12:10 Njegujte b.

BREME

: Ps 55:22 Baci na Jehovu b.

Dj 15:28 ne stavljati dodatno b.

Ga 6:2 Nosite b. jedan drugoga

Ot 2:24 Ne stavljam na vas drugo b.

BRIGA

: Mk 4:19 u srce uvuku b. ovog svijeta

Lk 8:14 zaokupe ih b., bogatstvo i užici

Lk 21:34 srca ne opterete životnim b.

1Ko 7:32 ja bih htio da nemate b.

2Ko 11:28 b. za sve skupštine

BRIJATI

: Le 21:5 Neka svećenici ne b. glavu

BRINUTI SE

: Mt 10:19 ne b. što ćete govoriti

1Ko 7:32 Neoženjeni se b. za Gospodinovo

1Ko 12:25 b. jedni za druge

Flp 2:20 nemam drugog tko bi se iskreno b.

1Ti 5:8 ako se tko ne b. za obitelj

1Pe 5:7 on se b. za vas

BRODOLOM

: 2Ko 11:25 triput doživio b.

1Ti 1:19 doživjeli b. vjere

BROJITI

: Ps 90:12 Nauči nas b. naše dane

BRZINA

: Pos 33:14 b. kojom idu stoka i djeca

BRZOPLETO

: Izr 19:2 tko postupa b., griješi

Izr 29:20 čovjek koji govori b.

BUDAN

: Lk 21:36 budite b., usrdno se molite

BUDUĆNOST

: Ps 73:17 shvatio kakva b. čeka zle

Izr 24:20 tko je zao nema b.

BUNITI SE

: Dj 17:7 b. protiv carskih odredbi

BUNTOVNIK

: Br 20:10 Čujte, b.!

Izr 24:21 Ne druži se s b.

BUNTOVNOST

: 1Sa 15:23 b. grijeh jednak gatanju

C

CAR

: Mt 22:17 Je li dopušteno plaćati c. porez?

Mk 12:17 Dajte c. carevo

Iv 19:12 Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj c.

Iv 19:15 nemamo drugog kralja osim c.

Dj 25:11 Prizivam se na c.!

CIJENITI

: 1Ko 16:18 c. takve kao što su oni

CIJENJENJE

: 1So 5:13 c. zbog njihovog rada

CRVEN

: Pos 25:30 daj mi tog c. variva

CVIJET

: 1Ko 7:36 više nije u c. mladosti

Č

ČARATI

: Pnz 18:10 nikoga tko bi č.

ČAS

: Mt 24:36 Nitko ne zna dan i č.

ČAST

: Izr 3:9 Iskazuj č. Jehovi imetkom

Izr 19:11 na č. je prijeći preko uvrede

Flp 1:29 č. da za njega trpite

1Ti 5:17 smatrati dostojnima dvostruke č.

ČAŠA

: Mt 20:22 Možete li piti iz č. iz koje

Lk 22:20 Ova č. predočava novi savez

Lk 22:42 ako hoćeš, ukloni ovu č. od mene

1Ko 11:25 Isto je učinio s č. vina

ČEKATI

: Ps 37:7 željno č. Jehovu

Mi 7:7 Strpljivo ću č. Boga

Hb 2:3 Ako i kasni, č. ga!

ČELO

: Eze 3:9 č. tvrđe od kremena

Eze 9:4 obilježi znakom č. ljudi

ČESTIT

: Job 1:8 Job je č. i pravedan čovjek

Ef 4:19 Izgubili svaki osjećaj za č.

ČESTITO

: Ps 26:11 ja ću živjeti č.

Ps 101:2 u svom ću domu postupati č.

ČESTITOST

: 1Lje 29:17 ispituješ srca i voliš č.

Ps 25:21 Neka me č. čuva

ČEŠNJAK

: Br 11:5 sjećamo se luka i č.

ČEZNUTI

: Ps 84:2 Cijelim bićem č. za Jehovom

Iza 26:9 č. za tobom svim bićem

Flp 1:8 č. za svima vama

ČEŽNJA

: Ps 84:2 č. za Jehovinim dvorištima

ČIST

: Sf 3:9 promijeniti jezik u č. jezik

Mt 5:8 Sretni su oni koji su č. srca

Iv 15:3 Vi ste č. zbog riječi

Dj 20:26 č. od krvi svih ljudi

ČITATI

: Pnz 17:19 neka ga č. cijeli život

Jš 1:8 Pažljivo č. Zakon dan i noć

Ps 1:2 pažljivo č. njegov zakon dan i noć

Dj 8:30 Razumiješ li to što č.?

ČUDESAN

: Job 37:14 razmisli o Božjim č. djelima!

ČUDESNO

: Ps 139:14 č. sam stvoren

ČUTI

: Ri 10:14 kako će č. ako nitko

2Ti 4:3 govoriti im što žele č.

ČUVAR

: 1Pe 2:25 pastiru i č. svojih duša

ČUVATI

: Izr 4:23 č. srce, iz njega izvire život

Iv 17:12 ja sam ih č. zbog tvog imena

ČVRST

: He 5:14 č. je hrana za zrele

Ć

ĆELAV

: 2Kr 2:23 Idi, ć.!

D

DA

: Mt 5:37 kad kažete: D., neka to znači d.

DAH

: Pos 2:7 udahnuo mu d. života

DALEKO

: Dj 17:27 nije d. ni od koga od nas

DAN

: Ps 84:10 bolje d. u tvojim dvorištima

Izr 27:1 ne znaš što će koji d. donijeti

Eze 4:6 Neka bude d. za godinu

Mt 24:36 Nitko ne zna kad će doći taj d.

2Pe 3:8 jedan d. kao tisuću godina

DAN POČINKA

: Izl 20:8 Drži d.

DAR

: 1Lje 29:9 Narod dragovoljno priložio d.

Ps 127:3 djeca su d. od Jehove

Ri 6:23 d. koji Bog daje vječni je život

Ri 12:6 imamo različite d.

1Ko 7:7 svatko je od Boga dobio svoj d.

Ef 4:8 poveo zarobljenike, dao ljude na d.

Jk 1:17 Svaki dobar d. dolazi odozgo

DAREŽLJIV

: 1Ti 6:18 da budu d., spremni dijeliti

DATI

: Mt 22:21 d. caru carevo

Lk 12:48 kome mnogo d., mnogo se tražiti

DAVATI

: Dj 20:35 Više usrećuje d. nego

DAVID

: 1Sa 16:13 Samuel pomazao D.

Lk 1:32 prijestolje njegovog oca D.

Dj 2:34 D. nije uzašao na nebo

DEMON

: Dj 16:16 sluškinja opsjednuta d.

1Ko 10:20 neznabošci žrtvuju d.

Jk 2:19 d. vjeruju i drhte

DEMONSKI

: 1Ko 10:21 jesti s d. stola

DENAR

: Lk 7:41 Jedan dugovao 500 d.

DESET ZAPOVIJEDI

: Izl 34:28 Bog napisao D.

DESETINA

: Ne 10:38 leviti donose d. od d.

Ml 3:10 Donesite d. u spremište

DESNICA

: Iza 41:10 Poduprijet ću te d.

Mt 6:3 ne zna ljevica što čini d.

DEVA

: Mt 19:24 lakše d. proći kroz ušicu igle

DIJELITI

: Ri 12:13 D. sa svetima prema potrebama

DIJETE

: Su 13:8 pouči što činiti s d.

Izr 22:6 Poučavaj d. putu

Jr 1:7 Ne govori: Još sam d.

Lk 9:47 dozvao d., postavio ga kraj sebe

1Ko 13:11 razmišljao kao d., rasuđivao kao d.

DINA

: Pos 34:1 D. provodila vrijeme s njima

DISATI

: Ps 150:6 Sve što d. neka hvali Jaha

DJECA

: Pnz 7:14 Nitko neće biti bez d.

Pnz 31:12 Skupite narod, d.

Ps 8:2 Riječima iz usta d.

Iza 54:13 Jehova će poučavati svu tvoju d.

Mt 11:16 poput d. koja sjede na trgovima

Mt 18:3 ako ne postanete kao d.

Mt 19:14 Pustite d. da dođu k meni

Lk 10:21 sakrio od mudrih, otkrio d.

Ri 8:21 veličanstvenu slobodu Božje d.

1Ko 7:14 Inače bi vaša d. bila nečista

1Ko 14:20 budite mala d. po zlu

2Ko 12:14 d. ne stječu imovinu roditeljima

Ef 6:1 D., slušajte roditelje

1Iv 3:2 sada smo Božja d.

DJEČAK

: Iza 11:6 Malen d. vodit će ih

DJELO

: Ps 104:24 Kako je mnogo tvojih d., Jehova

Iv 14:12 Činit će i veća d. od ovih

Dj 5:38 ako je to d. od ljudi

He 9:14 očistiti našu savjest od mrtvih d.

2Pe 3:11 Neka vaša d. budu sveta

DJELOMIČAN

: 1Ko 13:9 naše je znanje d.

DJETINJSTVO

: 2Ti 3:15 od ranog d. poznaješ

DJEVICA

: Mt 25:1 kraljevstvo poput deset d.

DJEVOJČICA

: 2Kr 5:2 zarobili jednu d.

Mk 5:42 d. odmah ustala i počela hodati

DOBAR

: Izr 11:17 D. čovjek čini dobro sebi

Izr 31:29 Mnoge su žene d., ali ti

Ri 5:7 Za d. čovjeka bi se odvažio umrijeti

DOBITAK

: Izr 15:27 Tko nepošteno stječe d.

1Pe 5:2 ne radi nepoštenog d.

DOBRA VIJEST

: Iza 52:7 noge onoga koji donosi d.

Mt 24:14 d. o Kraljevstvu propovijedat će se

Lk 4:43 objaviti d. jer sam radi toga poslan

Ri 1:16 ne stidim se d.

1Ko 9:16 teško meni ako ne objavljujem d.!

1Ko 9:23 sve činim zbog d.

DOBRO

: Pos 1:31 sve što načinio bilo vrlo d.

Pos 3:5 kao Bog i znati što d., a što zlo

Pnz 8:16 iskušao vas kako bi vam bilo d.

Pnz 10:13 dajem ti zapovijedi za tvoje d.

Iza 48:17 učim da činiš što je za tvoje d.

Dj 20:20 reći ono što je za vaše d.

Ri 7:19 ne činim d., koje želim činiti

1Ko 7:35 govorim za vaše d.

Ga 6:10 činimo d. svima

DOBROTA

: Izr 31:26 na jeziku joj zakon d.

DOĆI

: Iza 55:1 Svi žedni, d. piti vode

Ot 22:17 Duh i nevjesta govore: D.!

DOGOVORITI SE

: 1Ko 7:5 osim ako se niste d.

DOKAZ

: Dj 9:22 iznosio d. da je Isus Krist

DOKAZIVATI

: Dj 17:3 d. da je Krist morao

DOLAZITI

: Iza 65:17 ono prije neće d. u misli

DOLIČNO

: Ri 13:13 Živimo d., kao po danu

1Ko 14:40 sve neka bude d.

DOM

: 2Sa 7:13 sagraditi d. koji nosi moje ime

Ps 27:4 da živim u Jehovinom d. sve dane

Ps 101:2 u svom d. postupati čestito

Iza 56:7 moj će se d. zvati d. molitve

Lk 2:49 moram biti u d. svog Oca

Iv 2:16 Ne činite od d. mog Oca tržnicu

DOPUŠTEN

: 1Ko 6:12 Sve d., nije sve korisno

DORKA

: Dj 9:36 učenica Tabita, ili D.

DOSTOJAN

: Mt 10:11 potražite ljude koji su d.

Mt 10:37 Tko voli više, nije me d.

Lk 15:19 Nisam više d. zvati se tvojim sinom

Dj 5:41 radujući se što su d. podnijeti sramotu

Ef 4:1 živite životom d. poziva

Flp 1:27 živite životom d. dobre vijesti

Kol 1:10 živjeli životom d. Jehove

2So 1:5 proglašeni d. Božjeg kraljevstva

He 11:38 Svijet ih nije bio d.

Ot 4:11 Jehova, d. si primiti slavu

DOSTOJANSTVO

: Izr 5:9 da ne bi izgubio d.

DOŠLJAK

: Izl 22:21 Ne postupaj loše s d.

Br 9:14 iste odredbe za vas i za d.

Pnz 10:19 trebate voljeti d.

DOTAKNUTI

: Izr 6:29 tko je d. neće proći nekažnjen

Mt 8:3 d. ga i rekao: Hoću

DOTICATI

: Iza 52:11 ne d. ništa nečisto!

2Ko 6:17 ne d. više ništa nečisto

DOVRŠITI

: Dj 20:24 d. trku i izvršiti službu

DRAG

: Da 9:23 veoma si d. Bogu

DRAGO

: Eze 18:32 Nije mi d. da itko umre

DRAGOCJEN

: 1Pe 1:19 Kristovom d. krvlju

DRAGOCJENOST

: Hg 2:7 d. iz svih naroda

DRAGOVOLJNO

: 1Lje 29:17 d. sam prinio sve ovo

Ef 6:7 Robujte d., kao Jehovi

1Pe 5:2 Pasite Božje stado d.

DRAHMA

: Lk 15:8 ima 10 d. pa jednu izgubi

DRHTANJE

: Flp 2:12 radite na spasenju s d.

DRSKOST

: Pnz 17:12 pokazao d. tako što

DRUGA SMRT

: Ot 2:11 neće nauditi d.

Ot 20:6 Nad njima d. nema vlasti

Ot 20:14 vatreno jezero predočava d.

DRUGE OVCE

: Iv 10:16 Imam i d.

DRUŠTVO

: 1Ko 15:33 Loše d. kvari

DRUŽITI SE

: 1Ko 5:9 prestanite d. s bludnicima

2So 3:14 ne d. s njim

DRVO

: Pos 2:9 d. spoznaje dobra i zla

Pos 2:9 d. života usred vrta

Ps 1:3 kao d. posađeno pokraj voda

Izr 26:20 Kad nestane d., vatra se ugasi

Eze 47:12 Na obje obale rijeke svakovrsno d.

Da 4:14 Posijecite d., odsijecite mu grane

Ot 2:7 dat ću da jede s d. života

Ot 22:14 Oni smiju jesti s d. života

DRŽATI SE

: Pnz 10:20 Jehove se d.

Jš 23:8 čvrsto se d. Jehove

Mt 28:20 učite ih da se d. svega

Iv 14:15 Ako me volite, d. mojih zapovijedi

Ri 12:9 Mrzite zlo, d. dobra

Flp 2:16 čvrsto se d. riječi života

DUBINA

: 1Ko 2:10 duh istražuje Božje d.

Ef 3:18 razumjeti što je d. istine

DUG

: Mt 6:12 Oprosti nam naše d.

DUGA

: Pos 9:13 d., znak saveza

DUH

: Br 11:25 Jehova uzeo nešto d.

1Sa 16:13 d. došao na Davida

2Sa 23:2 Jehovin d. govorio je preko mene

Ps 51:10 daj mi nov, postojan d.

Ps 51:17 Žrtva Bogu po volji d. je slomljen

Ps 104:29 Uzmeš li njihov d., umiru

Ps 104:30 Pošalješ li svoj d., nastaje život

Ps 146:4 Njegov d. iziđe, a on se vraća u prah

Pr 12:7 d. se vraća Bogu, koji ga je dao

Iza 61:1 D. Jehove na meni je

Jl 2:28 izlit ću svoj d. na sve vrste ljudi

Za 4:6 Ne snagom, nego mojim d.

Mt 3:16 Božji d. silazi kao golub

Mt 12:31 hula na d. neće se oprostiti

Mt 26:41 d. je gorljiv, ali tijelo je slabo

Lk 23:46 u tvoje ruke povjeravam svoj d.

Iv 4:23 štovati Oca d. i istinom

Iv 4:24 Bog je d., štovati ga d. i istinom

Iv 16:13 d. istine, on će vas voditi

Ri 8:16 Taj d. svjedoči s našim d.

Ri 8:26 d. se zauzima za nas kad u molitvi

2Ko 3:17 Jehova je d.

Ga 5:16 Živite po d., pa nećete udovoljavati

Ga 5:22 plodovi d. su ljubav

Ga 5:25 Ako živimo po d., dopustimo d.

Ga 6:8 tko sije u d.

1Pe 3:18 vraćen u život kao d.

DUHOVNI

: Ri 1:11 da vam dam kakav d. dar

1Ko 2:15 d. čovjek sve ispravno prosuđuje

1Ko 15:44 uskrsava d. tijelo

Ga 6:1 vi koji ste d. pomažite

Ef 6:12 borimo se protiv zlih d. sila

DUŠA

: Eze 18:4 d. koja griješi umrijet će

Mt 22:37 Ljubi Jehovu svom svojom d.

Ef 6:6 vrše Božju volju cijelom d.

Kol 3:23 Što god činite, činite to cijelom d.

DUŽAN

: Pr 12:13 sve što je čovjek d. činiti

Ri 13:8 Ne budite nikome ništa d.

1Iv 3:16 mi smo d. dati život za braću

DUŽNIK

: Ri 1:14 D. sam i Grcima i

DUŽNOST

: 1Ko 7:3 Muž vrši bračnu d. prema ženi

DVA

: Lk 10:1 poslao učenike d. po d.

DVANAESTORICA

: Mk 3:14 Odabrao d. apostola

DVORANIN

: Dj 8:27 ugledao etiopskog d.

Đ

ĐAVO

: Mt 25:41 vječnu vatru za Đ.

Lk 4:5 Đ. mu pokazao sva kraljevstva svijeta

Lk 8:12 dođe Đ. i uzme riječ iz srca

Iv 8:44 Vaš je otac Đ.

Ef 4:27 Ne dajte Đ. priliku da djeluje!

Ef 6:11 oduprijeti se Đ. spletkama

Jk 4:7 suprotstavite se Đ. i pobjeći će

1Pe 5:8 Đ. ide uokolo kao ričući lav

1Iv 3:8 da uništi Đ. djela

Ot 12:12 Teško vama jer je Đ. sišao k vama

Ot 20:10 Đ. bačen u vatreno jezero

E

EDEN

: Pos 2:8 Bog načinio vrt u E.

EFEZ

: 1Ko 15:32 borio sa zvijerima u E.

EGIPAT

: Mt 2:15 Iz E. sam dozvao sina

ELI

: 1Sa 1:9 E. sjedio kraj ulaza u hram

EVODIJA

: Flp 4:2 Potičem E. i Sintihu

EZAV

: Pos 25:34 E. prezreo prava koja je imao

He 12:16 tko ne cijeni što je sveto, poput E.

EZEKIJA

: 2Kr 19:15 E. obratio Jehovi u molitvi

EZRA

: Ezr 7:11 svećeniku i prepisivaču E.

F

FARAON

: Izl 8:19 f. i dalje bio tvrdoglav

FELIKS

: Dj 24:2 Uzvišeni F.

FILIP

: Dj 8:26 Jehovin se anđeo obratio F.

Dj 21:8 F., propovjednik, jedan od sedmorice

FILOZOF

: Dj 17:18 epikurejski i stoički f.

G

GABRIJEL

: Lk 1:19 G., koji stoji pred Bogom

GADOST

: Mt 24:15 g. koja pustoši

GAMALIJEL

: Dj 22:3 školovao kod G.

GATATI

: Pnz 18:10 nikoga tko bi g.

GEHAZI

: 2Kr 5:20 G., sluga proroka Elizeja

GEHENA

: Mt 10:28 pogubiti dušu i tijelo u g.

GIBEON

: Jš 9:3 stanovnici G. čuli su

GIDEON

: Su 8:23 G. rekao: Jehova će vladati

GLAD

: Ps 37:19 Kad nastupi g., imat će obilje

Am 8:11 ne g. za kruhom niti žeđ za vodom

Mt 24:7 bit će g.

GLADOVATI

: Iza 65:13 Moji sluge jesti, a vi g.

GLAS

: 1Kr 19:12 začuo se g., tih i blag

Izr 22:1 Bolje biti na dobrom g. nego

Pr 7:1 Bolji je dobar g. nego dobro ulje

Lk 3:22 s neba se začuo g.

Iv 5:28 svi u grobovima čut će njegov g.

Iv 10:27 Moje ovce slušaju moj g.

2Ko 6:8 lošim g. i dobrim g.

GLASNIK

: Ml 3:1 šaljem svog g.

GLAVA

: Pos 3:15 On će ti zdrobiti g.

Da 2:32 G. kipa od čistog zlata

1Ko 11:3 ženi je g. muškarac

Ef 5:23 Krist je g. skupštini

Ef 5:23 muž je g. ženi

GLEDATI

: 1Sa 16:7 Jehova g. što je u srcu

Mt 22:16 Učitelju, ne g. tko je tko

Ga 2:6 Bog ne g. tko je tko

GLINA

: Iza 45:9 Zar će g. reći Lončaru

Iza 64:8 Mi smo g., ti si naš Lončar

Da 2:42 dijelom od željeza, dijelom od g.

GLUH

: Le 19:14 Nemoj proklinjati g.

Iza 35:5 g. će se otvoriti uši

Mk 7:37 Čak vraća sluh g.

GNJEV

: Ps 37:8 Odbaci g. i odagnaj srdžbu

Kol 3:8 odbacite g. i pogrdan govor

GNJEVITI SE

: Kol 3:19 nemojte se g. na njih

GODINA

: Br 14:34 40 dana, po g. za dan

GOLGOTA

: Iv 19:17 Lubanja, na hebrejskom G.

GOLIJAT

: 1Sa 17:4 izazivač koji se zvao G.

GOLUB

: Mt 3:16 Božji duh silazi kao g.

Mt 10:16 oprezni kao zmije, bezazleni kao g.

GOMORA

: Pos 19:24 na G. sumpor i vatru

GORA

: Ps 24:3 popeti na Jehovinu g.

Iza 2:2 g. utvrđena nad gorskim vrhovima

Iza 2:3 Pođimo na Jehovinu g.

Iza 11:9 na mojoj svetoj g. neće činiti zlo

Da 2:35 kamen udario u kip i postao velika g.

GORČINA

: Izr 14:10 Srce poznaje g.

Ef 4:31 zlobnu g., gnjev, srdžbu

GORKO

: Mt 26:75 izašao van i g. plakao

GORLJIVOST

: He 6:11 pokazuje istu g.

GORUŠICA

: Lk 13:19 Ono je poput zrna g.

GOSPODAR

: Pnz 10:17 Jehova je g. nad g.

Mt 6:24 Nitko ne može robovati dvojici g.

Mt 9:38 molite G. žetve

Ri 14:4 g. odlučuje hoće li stajati ili pasti

Kol 4:1 i vi imate G. na nebu

GOSPODARITI

: Pos 3:16 on će nad tobom g.

GOSPODIN

: Mt 7:22 G., G., nismo li u tvoje ime

Mt 22:44 Jehova je rekao mom G.

1Ko 7:39 udati se samo u G.

1Ko 8:5 ima mnogo bogova i g.

GOSPODINOVA VEČERA

: 1Ko 11:20 da jedete G.

GOST

: Ps 15:1 tko može biti g. u tvom šatoru

GOSTOLJUBIV

: Ri 12:13 Budite g.

Tit 1:7, 8 nadglednik treba biti g.

GOSTOLJUBIVO

: 1Pe 4:9 G. primajte jedni druge

3Iv 8 dužni g. primati takvu braću

GOSTOLJUBIVOST

: He 13:2 Ne zanemarujte g.

GOVORITI

: Jk 1:19 ne smije g. brzopleto

GOZBA

: Iza 25:6 g. od jela, g. od vina

GRAD

: Lk 4:43 drugim g. objaviti dobru vijest

He 11:10 g. s pravim temeljima

GRAD UTOČIŠTE

: Br 35:11 pogodni da budu g.

Jš 20:2 Odredite g.

GRADITELJ

: Izr 8:30 bila uz njega kao vješt g.

GRADITI

: Ps 127:1 Ako Jehova kuću ne g.

Iza 65:21 g. kuće i živjeti u njima

Lk 17:28 ljudi su sadili i g.

1Ko 3:10 neka svatko pazi kako g.

GRAĐANSTVO

: Flp 3:20 naše g. na nebesima

GRAĐEVINA

: Dj 7:48 Svevišnji ne prebiva u g.

GRANICA

: Ps 119:96 tvoja zapovijed nema g.

1So 4:6 ne prijeći g. onog što je čestito

GREŠNIK

: Ps 1:5 g. neće ostati među

Lk 15:7 na nebu radost zbog g. koji se pokaje

Lk 18:13 Bože, budi milostiv meni g.!

Iv 9:31 Znamo da Bog ne uslišava g.

Ri 5:8 Krist umro za nas dok smo još bili g.

GRIJEH

: Pos 4:7 g. vreba na vratima

Ps 32:1 Sretan je onaj kojem je g. pokriven

Ps 38:18 mučio me moj g.

Ps 130:3 ako ćeš na g. obraćati pažnju

Iza 1:18 Iako su vaši g. kao skerlet

Iza 38:17 Sve moje g. bacio si iza leđa

Iza 53:5 bio je satrven za naše g.

Iza 53:12 Ponio je g. mnogih

Jr 31:34 neću se više sjećati njihovog g.

Mt 18:15 Ako tvoj brat počini g., ukaži mu

Mk 3:29 tko pohuli na duh, zauvijek kriv za g.

Iv 1:29 Janje Božje koje odnosi g. svijeta

Dj 3:19 pokajte se da se izbrišu vaši g.

Ri 3:25 opraštao g. počinjene u prošlosti

Ri 5:12 preko jednog čovjeka g. ušao u svijet

Ri 6:14 g. ne smije vladati vama

Ri 6:23 plaća za g. je smrt

1Ti 5:24 g. drugih postanu očiti kasnije

Jk 4:17 zna činiti ispravno, a ne čini, to je g.

Jk 5:15 ako je učinio g., bit će mu oprošteno

1Iv 1:7 krv Isusa čisti nas od svakog g.

1Iv 2:1 ako tko i počini g., imamo pomoćnika

1Iv 5:17 Svaka je nepravednost g.

GRIJEŠITI

: 1Kr 8:46 nema čovjeka koji ne g.

Eze 33:14 kad zli prestane g.

Jk 3:2 svi često g.

GRISTI

: Ga 5:15 ako nastavite g. jedni druge

GRM

: Dj 7:30 ukazao se u plamenu gorućeg g.

GROB

: Job 14:13 kad bi me u g. sklonio

Pr 9:10 nema ni rada ni mudrosti u g.

Ho 13:14 izbaviti svoj narod od vlasti g.

Iv 5:28 svi koji su u g. čuti njegov glas

Dj 2:31 Krist neće biti ostavljen u g.

Ot 1:18 imam ključeve smrti i g.

Ot 20:13 smrt i g. predali su mrtvace

GRUDI

: Izr 5:19 Neka te njene g. opijaju

GUBA

: Le 13:45 obolio od g. neka viče: Nečist

Lk 5:12 čovjek koji je bio pun g.

GUBAV

: Br 12:10 Mirjam je postala g.

GUNĐANJE

: Flp 2:14 Sve činite bez g.

GUNĐATI

: Br 14:27 Izraelci g. protiv mene

1Ko 10:10 Nemojte ni g.

H

HAD

. Vidi GROB.

HALJINA

: Pos 3:21 Bog načinio duge h.

HARMAGEDON

: Ot 16:16 na hebrejskom H.

HENOK

: Pos 5:24 H. živio po Božjoj volji

HITNOST

: 2Ti 4:2 Čini to s osjećajem h.

HODATI

: Iv 6:19 vidjeli Isusa kako h. po moru

HRABAR

: Jš 1:7 budi h. i vrlo jak

HRABRITI (SE)

: Kol 3:16 h. jedni druge

Tit 1:9 h. druge zdravim učenjem

He 10:25 nego h. jedni druge, tim više

Jd 20 h. najsvetijom vjerom

HRABROST

: Flp 1:14 s h. objavljuju Božju riječ

HRAM (vidi i DOM)

: Ps 11:4 Jehova u h.

Ps 27:4 divio se njegovom h.

Jr 7:4 ne govorite: Ovo je Jehovin h.

Eze 41:13 Izmjerio h., bio je dug 100 lakata

Ml 3:1 iznenada će Gospodin doći u svoj h.

Mt 21:12 ušao u h. i istjerao sve koji

Iv 2:19 Srušite ovaj h. i ja ću ga za tri dana

Dj 17:24 ne prebiva u h. sagrađenima rukom

1Ko 3:16 Ne znate li da ste vi Božji h.

HRAMSKI SLUGE

: Ezr 8:20 h. u službi levita

HRANA

: Ps 145:15 daješ h. u pravo vrijeme

Iza 55:2 trošite novac na ono što nije h.

Mt 24:45 da im daje h. u pravo vrijeme

Iv 4:34 Moja je h. da vršim volju onoga

Iv 6:27 Nemojte raditi za h. koja propada

Dj 14:17 davao vam je kišu i obilje h.

1Ko 8:13 ako h. navodi brata na spoticanje

HRANITI

: Iv 21:17 Isus rekao: H. moje ovčice

HROM

: Iza 35:6 h. će skakati kao jelen

Ml 1:8 prinosite h. ili bolesnu životinju

HVALA

: 1Lje 16:25 Jehova dostojan najveće h.

Ps 147:1 on je dostojan svake h.

Iv 11:41 Oče, h. ti što si me uslišio

HVALITI (SE)

: Izr 27:2 Neka te h. netko drugi

1Ko 1:31 Tko se h., neka se h. Jehovom

HVALOSPJEV

: Ne 12:46 zbor pjevao h. Bogu

Mt 26:30 otpjevali su h. i otišli

I

IDOL

: Ps 115:4 Njihovi i. od srebra i zlata

1Iv 5:21 čuvajte se i.!

IDOLOPOKLONIK

: 1Ko 6:9 i. neće naslijediti

IDOLOPOKLONSTVO

: 1Ko 10:14 bježite od i.

ILIJA

: Jk 5:17 I. običan čovjek kao i mi

IME

: Pos 11:4 Tako ćemo steći slavno i.

Izl 3:13 a oni me upitaju: Kako mu je i.?

Izl 3:15 Jehova. To je moje i. u svu vječnost

Izl 9:16 da se moje i. objavi po zemlji

Izl 20:7 Ne spominji i. na nedostojan način

1Sa 17:45 ja idem na tebe u i. Jehove

1Lje 29:13 veličamo tvoje divno i.

Ps 9:10 koji poznaju tvoje i. uzdat će se u tebe

Ps 79:9 Izbavi nas zbog svog i.

Izr 18:10 Jehovino i. jaka je kula

Jr 23:27 navesti narod da zaboravi moje i.

Eze 39:25 revno ću braniti svoje sveto i.

Ml 1:11 moje će i. biti veliko među narodima

Ml 3:16 koji razmišljaju o njegovom i.

Mt 6:9 neka se sveti tvoje i.

Iv 12:28 Oče, proslavi svoje i.!

Iv 14:14 što zamolite u moje i., učinit ću

Iv 17:26 Obznanio sam im tvoje i.

Dj 4:12 nema drugog i. po kojem spašeni

Dj 15:14 načinio narod koji će nositi njegovo i.

Ri 10:13 tko prizove Jehovino i. bit će spašen

Flp 2:9 i. koje je iznad svakog drugog i.

IMETAK

: Ps 62:10 ne dajte da srce prione uz i.

Izr 3:9 Iskazuj čast Jehovi i.

IMOVINA

: He 10:34 podnijeli otimanje i.

INOČA

: 1Kr 11:3 700 žena i 300 i.

ISKORISTITI

: 2Ko 7:2 nikoga nismo i.

ISKRIVLJEN

: Pr 1:15 i. se ne može ispraviti

ISKUSITI

: 1Pe 2:3 i. koliko je Gospodin dobar

ISKUŠATI

: Ps 34:8 I. Jehovu i uvjerite se

Da 11:35 zbog njih će narod biti i.

Ml 3:10 I. me u tome, molim vas

Dj 5:9 dogovorili da i. Jehovin duh

1Ti 3:10 najprije ih treba i.

ISKUŠAVATI

: Pnz 13:3 Jehova vas i. da vidi

1Ko 7:5 kako vas Sotona ne bi i.

1Ko 10:9 Nemojmo ni i. Jehovu

ISKUŠENJE

: Mt 6:13 ne daj da podlegnemo i.

Mt 26:41 molite se da ne podlegnete i.

1Ko 10:13 nikakvo i. koje nije uobičajeno

ISMIJAVATI

: Ga 6:7 Boga se ne može i.

ISPIT

: Izr 27:21 čovjek na i. kad dobije pohvalu

ISPITATI

: Ps 26:2 I. me, Jehova, pročisti mi srce

1Ko 11:28 Neka svatko sam sebe i.

Ga 6:4 neka svatko i. svoje postupke

1Iv 4:1 i. potječu li takve izjave od Boga

ISPRAZAN

: Ga 4:9 vraćate se i. načelima

Ef 4:17 vode se i. razmišljanjima

ISPRAZNOST

: Pr 1:2 I. nad i.

ISPUNITI

: Mt 5:17 ne obezvrijediti Zakon, nego i.

ISTICANJE

: 1Iv 2:16 i. svog imetka

ISTINA

: Ps 15:2 govori i. u svom srcu

Ps 119:160 Srž je tvoje riječi i.

Izr 23:23 Kupuj i. i nemoj je prodavati

Iv 4:24 moraju štovati Boga duhom i i.

Iv 8:32 upoznat ćete i. i i. će vas osloboditi

Iv 14:6 Ja sam put, i. i život

Iv 16:13 duh i. će vam pomoći da razumijete i.

Iv 17:17 Posveti ih i.. Tvoja riječ je i.

Iv 18:38 Pilat rekao: Što je i.?

2Ko 13:8 ništa ne možemo učiniti protiv i.

Ef 4:25 neka svatko od vas govori i.

2Pe 1:12 utvrđeni ste u i.

3Iv 4 moja djeca žive po i.

ISTINIT

: Flp 4:8 što je god i., što je god važno

ISTOK

: Iza 41:2 izabrao onoga koji dolazi s i.

ISTRAŽITI

: Pnz 13:14 sve temeljito i.

ISTRAŽIVATI

: Izr 25:2 kraljevima na slavu i.

Dj 17:11 pomno su i. Pisma

1Pe 1:10 pomno proučavali i i.

ISTROŠITI

: 2Ko 12:15 rado samog sebe i. za vas

ISUS

: Mt 1:21 daj mu ime I.

IŠČEKIVANJE

: Lk 3:15 Narod je bio u i.

IŠČEKIVATI

: Ri 8:25 ustrajno to i.

IVAN 1.

: Mt 21:25 Odakle I. ovlaštenje da krsti

Mk 1:9 I. ga je krstio u Jordanu

IVAN 2.

: Iv 1:42 Ti si Šimun, I. sin

IVAN 3.

: Mt 4:21 Zebedejeve sinove Jakova i I.

IZABRANI

: Mt 24:22 zbog i. skratit će se dani

Mt 24:31 anđeli će skupiti njegove i.

IZABRATI

: Pnz 30:19 I. život

Jš 24:15 i. kome ćete služiti

Dj 9:15 i. sam tog čovjeka da objavi

IZAK

: Pos 22:9 svom sinu I. svezao ruke

IZBAVITI

: Ho 13:14 mogu i. od vlasti groba

2Pe 2:9 Jehova zna kako odane i. iz kušnje

IZBAVLJENJE

: Es 4:14 i. doći s druge strane

Lk 21:28 približava se vaše i.

IZBJEGAVATI

: Iza 53:3 Ljudi su ga prezirali i i.

IZBRISATI

: Dj 3:19 da se i. vaši grijesi

IZDATI

: Mt 26:21 jedan će me od vas i.

IZEBELA

: 1Kr 21:23 Psi će proždrijeti I.

Ot 2:20 Trpiš tu ženu I.

IZGOVOR

: Iv 15:22 nemaju i. za svoj grijeh

Ri 1:20 ti ljudi nemaju i.

Jd 4 i. za besramna djela

IZGRAĐIVANJE

: 1Ko 10:23 nije sve za i.

1Ko 14:26 Neka sve bude za i.

IZGRAĐIVATI (SE)

: Ri 14:19 međusobno se i.

1Ko 8:1 znanje nadima, a ljubav i.

IZGUBLJEN

: Ps 119:176 Zalutao sam kao i. ovca

Eze 34:4 ne tražite i.

Lk 15:24 sin mi je bio i. i nađen je

IZIĆI

: Iza 52:11 i., ne dotičite ništa nečisto!

Ot 18:4 I. iz nje, narode moj

IZJEDNAČAVANJE

: 2Ko 8:14 u svrhu i.

IZJEDNAČITI

: Flp 2:6 nije pomišljao da se i. s Bogom

IZJELICA

: Izr 23:21 pijanica i i. osiromašit će

IZLAZ

: 1Ko 10:13 stvoriti i. da možete izdržati

IZLIJEČEN

: Dj 5:16 svi su bili i.

IZLIJEČITI

: Lk 4:23 Liječniče, i. sam sebe!

IZMAGLICA

: Jk 4:14 Vi ste samo i.

IZMET

: Pnz 23:13 idite van, potom zatrpajte i.

IZMIŠLJOTINA

: Lk 24:11 zvučalo im kao i.

IZRAČUNATI

: Lk 14:28 ne sjedne i ne i. trošak

IZRAEL

: Pos 35:10 zvat ćeš se I.

Ps 135:4 izabrao I. za najdraže vlasništvo

Ga 6:16 mir i milosrđe iskazani I. Božjem

IZRANJAVAN

: Izr 23:29 Tko je i. bez razloga?

IZVAGAN

: Da 5:27 i. si i prelagan si

IZVAN

: 1Ko 5:13 Bog [sudi] onima i. nje

IZVIDJETI

: Br 14:36 i. zemlju, govorili loše

IZVOR

: Ps 36:9 Ti si i. života

Jr 2:13 ostavili su mene, i. vode života

IZVRŠITI

: Iza 55:11 i. ono radi čega sam ih poslao

IZVRTATI

: 2Ko 4:2 ne i. Božju riječ

J

JABUKA

: Izr 25:11 zlatne j. u srebrnim posudama

JAČATI

: Dj 14:22 j. učenike, hrabreći ih

JADAN

: Ri 7:24 J. li sam ja čovjek!

JAGANJAC

: Iza 40:11 Rukom će skupiti j.

JAH

: Izl 15:2 J. je moja snaga i sila

Ps 146:1 Hvali J., dušo moja

Ps 150:6 Sve što diše neka hvali J.!

Iza 12:2 J. Jehova moja je snaga

Ot 19:1 brojno mnoštvo reklo: Hvalite J.!

JAK

: Jš 1:7 budi hrabar i vrlo j.

Iza 35:4 Budite j., ne bojte se!

Ri 15:1 Mi j. moramo nositi slabosti nejakih

1Ko 16:13 nepokolebljivi u vjeri, j.

2Ko 12:10 kad sam slab, onda sam j.

JAKOV 1.

: Pos 32:24 čovjek se hrvao s J.

JAKOV 2.

: Dj 12:2 pogubio Ivanovog brata J.

JAKOV 3.

: Mk 15:40 Marija, majka J. Manjega

JAKOV 4.

: Mt 13:55 njegova braća J., Josip

Dj 15:13 Kad su završili, J. je rekao

1Ko 15:7 ukazao se J., onda svim apostolima

Jk 1:1 J., Božji rob i rob Gospodina

JAMA

: Izr 26:27 Tko j. kopa, u nju će pasti

Da 6:7 bit će bačen u lavlju j.

Mt 15:14 slijepac vodi slijepca, obojica u j.

JAMČITI

: Izr 11:15 Tko j. za dug

Izr 17:18 pristaje j. za tuđi dug

JAMSTVO

: 2Ko 1:22 dao nam duh kao j.

Ef 1:14 j. da ćemo dobiti nasljedstvo

JANJE

: Iza 53:7 Odveli ga kao j. na klanje

Iv 1:29 J. Božje odnosi grijeh svijeta

Ot 14:4 slijede J. kamo god pođe

JARAC

: Mt 25:32 pastir odvaja ovce od j.

JARAM

: 1Kr 12:14 Moj otac stavio na vas težak j.

Mt 11:30 moj je j. ugodno nositi

2Ko 6:14 Ne uprežite se u nejednak j.

JASLE

: Lk 2:7 položila ga u j.

JECAJ

: Ps 6:6 j. zalijevam svoj ležaj

JEDAN

: 1Ko 8:6 j. Bog, Otac, i j. Gospodin, Isus

JEDINOROĐENI

: Iv 1:18 J. bog ga obznanio

Iv 3:16 dao svog j. Sina da nitko

JEDINSTVO

: Ps 133:1 kad braća žive u j.!

Ef 4:3 trudite se održati j.

Ef 4:13 dok ne postignemo j. u vjeri

JEDNO

: 1Ko 1:10 svi j. govorite

JEDNOGLASNO

: Izl 19:8 narod j.: Činit ćemo sve

Dj 15:25 j. odlučili izabrati ljude

JEHOVA

: Izl 3:15 J. mi je ime u svu vječnost

Izl 5:2 Tko je taj J.? Ja ne poznam J.

Izl 6:3 nisam otkrio značenje svog imena, J.

Izl 20:7 Ne spominji ime J. na nedostojan način

Pnz 6:5 Ljubi J. svim svojim srcem

Pnz 7:9 J., pravi Bog, vjerni Bog

Ps 83:18 jedino ti, kojem je ime J., svevišnji

Iza 42:8 Ja sam J.. To je moje ime

Ho 12:5 J. nad vojskama, ime po kojem se pamti

Ml 3:6 Ja sam J., ja se ne mijenjam

Mk 12:29 J. je naš Bog, jedan je J.

JEHOVIN DAN

: Jl 2:1 dolazi J.! Blizu je!

Am 5:18 Što će vama značiti J.?

Sf 1:14 Blizu je veliki J.!

1So 5:2 J. dolazi kao lopov

2So 2:2 prema kojima je J. već došao

2Pe 3:12 imate na umu J.

JELO

: Da 1:5 da jedu kraljeva birana j.

JEREMIJA

: Jr 38:6 J. bacili u nakapnicu

JERUZALEM

: Jš 18:28 Jebusi, to jest J.

Da 9:25 zapovijed da se J. obnovi i sagradi

Mt 23:37 J., J.! Ti ubijaš proroke

Lk 2:41 svake godine išli u J. proslaviti Pashu

Lk 21:20 kad vidite da je J. opkolila vojska

Lk 21:24 J. će gaziti neznabošci

Dj 5:28 napunili ste J. svojim učenjima

Dj 15:2 odu apostolima i starješinama u J.

Ga 4:26 gornji J. slobodna žena, naša majka

He 12:22 pristupili nebeskom J.

Ot 3:12 Novog J., koji silazi s neba

Ot 21:2 Novi J., pripremljen kao nevjesta

JESTI

: 1Ko 5:11 s takvim i ne j.

2So 3:10 Tko ne želi raditi, neka i ne j.

JEZERO

: Ot 19:20 vatreno j. u kojem gori sumpor

JEZIK

: Pos 11:7 stvorimo pomutnju u j.

Ps 34:13 suspreži j. od zla

Izr 10:19 tko zauzdava j., postupa razborito

Izr 18:21 Smrt i život u vlasti su j.

Iza 50:4 Jehova me uči da vješto koristim j.

Sf 3:9 narodima promijeniti j. u čist j.

Za 8:23 deset ljudi koji govore raznim j.

Dj 2:4 počeli govoriti raznim j.

1Ko 13:8 j. će prestati, znanje nestati

1Ko 14:22 j. su znak za nevjernike

Jk 1:26 a ne zauzdava svoj j.

Jk 3:8 nijedan čovjek ne može ukrotiti j.

Ot 7:9 iz svakog naroda, plemena i j.

JIFTAH

: Su 11:30 J. se zavjetovao

JIŠAJ

: 1Sa 17:12 J. imao osam sinova

Iza 11:1 Mladica će izbiti iz J. panja

JOB

: Job 1:9 Nema li J. koristi jer se boji Boga

Jk 5:11 Čuli ste za J. ustrajnost

JONA

: Jn 2:1 J. se pomolio iz utrobe ribe

JONATAN

: 1Sa 18:3 J. sklopio savez s Davidom

1Sa 23:16 J. pomogao Davidu da ojača

JORDAN

: Jš 3:13 vode J. zaustavit će se

2Kr 5:10 okupaj se sedam puta u J.

JOSIP

: Pos 39:23 Jehova bio s J.

JOSIPOV

: Lk 4:22 Nije li to J. sin?

JOŠAFAT

: 2Lje 20:3 J. oglasio post

JOŠIJA

: 2Kr 22:1 J. vladao 31 godinu

JOŠUA

: Izl 33:11 njegov sluga J., Nunov sin

JUDA 1.

: Pos 49:10 Žezlo se neće odvojiti od J.

JUDA 2.

: Mt 27:3 J. vratio 30 srebrnjaka

JUNAC

: Ho 14:2 prinositi hvalu na žrtvu kao j.

K

KACIGA

: Ef 6:17 stavite k. spasenja

KAJIN

: 1Iv 3:12 Ne poput K., koji je ubio brata

KALEB

: Br 13:30 K. pokušao umiriti narod

Br 14:24 K. pokazao drugačiji duh

KALJUŽA

: 1Pe 4:4 više niste s njima u istoj k.

KAMEN

: Da 2:34 odvalio se k. i udario kip

Mt 21:42 K. koji su graditelji odbacili

KAMENJE

: Lk 19:40 ako oni ušute, k. će vikati

KANA

: Iv 2:1 svadba u K., u Galileji

KASNITI

: Hb 2:3 Ako i k., čekaj ga

Lk 12:45 rob kaže u srcu: Moj gospodar k.

2Pe 3:9 Jehova ne k. s ispunjenjem obećanja

KAZNITI

: Jr 30:11 k. ću te koliko treba

2So 1:6 Bog k. one koji vam nanose nevolju

KĆI

: Jl 2:28 vaši sinovi i k. proricati

Lk 8:49 K. ti je umrla

Dj 21:9 četiri neudane k. koje su prorokovale

2Ko 6:18 vi ćete mi biti sinovi i k.

KEFA

: 1Ko 15:5 ukazao se K. pa dvanaestorici

Ga 2:11 K. sam otvoreno prekorio

KERUB

: Pos 3:24 postavio k. i plameni mač

Eze 28:14 Postavio da budeš pomazani k.

KIP

: Da 2:31 Ti si vidio golem k.

Da 3:18 nećemo se pokloniti zlatnom k.

KIR

: Ezr 6:3 K.: Neka ponovno sagrade dom

Iza 45:1 kažem svom pomazaniku K.

KIŠA

: Pos 7:12 k. je pljuštala 40 dana

Pnz 11:14 davat će vam k. u pravo vrijeme

Pnz 32:2 Moja će pouka padati kao k.

Iza 55:10 k. i snijeg ne vraćaju se dok

Mt 5:45 k. pada pravednima i nepravednima

KLANJE

: Ps 44:22 smatraju nas ovcama za k.

Iza 53:7 Odveli ga kao janje na k.

KLEVETA

: Le 19:16 Ne širi k.

KLEVETATI

: 1Ko 4:13 Kad k., odgovaramo blago

KLEVETNIK

: Izr 16:28 k. razdvaja bliske prijatelje

KLICATI

: Job 38:7 jutarnje zvijezde k.

Iza 35:6 nijemi će radosno k.

Iza 65:14 Moji će sluge k. zbog radosti u srcu

KLIZAV

: Ps 73:18 postavljaš ih na k. tlo

KLONUTI

: Ps 34:18 spašava one koji su k. duhom

KLJUČ

: Mt 16:19 Dat ću ti k. kraljevstva

Lk 11:52 od naroda uzeli k. znanja

Ot 1:18 imam k. smrti i groba

KNJIGA

: Izl 32:33 izbrisat ću ime iz svoje k.

Jš 1:8 riječi u k. Zakona ne odvajaju

Pr 12:12 Nema kraja pisanju mnogih k.

Ml 3:16 pred njim se napisala k. sjećanja

Dj 19:19 skupili svoje k. i spalili ih

Ot 20:15 ime nije zapisano u k. života

KOBRIN

: Iza 11:8 igrati se nad k. rupom

KOLA

: Su 4:13 900 bojnih k. s oštricama

2Kr 6:17 brda oko Elizeja puna vatrenih k.

KONJ

: Ot 6:2 ugledao bijelog k. i jahača

Ot 19:11 Vidio sam bijelog k.

KOPLJE

: 1Sa 18:10, 11 Šaul bacio k. na Davida

KOPRENA

: 2Ko 3:15 k. zastire njihovo srce

KORAH

: Br 26:11 K. sinovi nisu poginuli

Jd 11 zbog buntovnih riječi kao K.

KORAK

: Jr 10:23 nije dano da upravlja svojim k.

KORIJEN

: Lk 8:13 prihvate riječ, ali ne pusti k.

KORIST

: Izr 14:23 Od napornog rada ima k.

1Ko 10:24 ne misli na svoju k., nego

Flp 2:4 Ne misliti na vlastitu k., nego

Flp 2:21 drugi misle samo na vlastitu k.

KORISTAN

: 1Ko 6:12 dopušteno, ali nije k.

2Ti 3:16 nadahnuto od Boga i k.

KORISTITI

: 1Ko 7:31 oni koji k. svijet

KORNELIJE

: Dj 10:24 K. okupio rođake i prijatelje

KOSA

: 1Ko 11:14 muškarcu na sramotu duga k.

KOST

: Pos 2:23 napokon k. od mojih k.

2Kr 13:21 mrtvac se dotaknuo Elizejevih k.

Ps 34:20 čuva njegove k., nijedna slomljena

Izr 25:15 blag jezik lomi k.

Jr 20:9 poput vatre zatvorene u mojim k.

Iv 19:36 Nijedna k. neće mu biti slomljena

KOŠARA

: Mt 14:20 preostalo 12 punih k.

KOTAČ

: Eze 1:16 kao da je u svakom k. još jedan k.

KOVČEG

: Izl 25:10 k. od akacijinog drva

2Sa 6:6 Uza uhvatio k.

1Lje 15:2 Nitko osim levita ne smije nositi k.

KRAJ

: Mt 24:14 tada će doći k.

Iv 13:1 iskazivao im je ljubav do k.

KRALJ

: Su 21:25 nije bilo k. u Izraelu

Ps 2:6 Ja sam postavio k. na Sionu

Izr 22:29 vješt u poslu stajat će pred k.

Iza 32:1 K. će kraljevati pravedno

Za 14:9 Jehova će biti k. nad zemljom

Mt 21:5 tvoj k. dolazi, jaše na magarcu

Mt 27:29 Zdravo, k. židovski!

Lk 21:12 Izvoditi vas pred k. i upravitelje

Iv 19:15 Mi nemamo k. osim cara!

Dj 4:26 K. svijeta podignuli se protiv Jehove

Ot 18:3 K. zemlje bludničili su s njom

KRALJ JUGA

: Da 11:11 k. razgnjevit će se

Da 11:40 k. sukobljavat će se s njim

KRALJ SJEVERA

: Da 11:7 udariti na tvrđavu k.

Da 11:40 k. navaliti s kolima

KRALJEV

: Izr 21:1 K. srce kao voda tekućica

KRALJEVATI

: 1Sa 23:17 Ti ćeš k., ja prvi do tebe

Ri 6:12 ne dajte da grijeh k. u vašem tijelu

1Ko 15:25 on treba k. dok Bog ne položi

Ot 5:10 Oni će k. nad zemljom

Ot 11:15 on će k. u svu vječnost

KRALJEVSTVO

: Izl 19:6 bit ćete k. svećenika

Da 2:44 Bog će nebeski uspostaviti k.

Da 7:14 Njemu je bila predana vlast, čast i k.

Da 7:18 sveti sluge Najvišega dobit će k.

Mt 4:8 Đavo mu pokazao sva k. svijeta

Mt 6:10 Neka dođe tvoje k.

Mt 6:33 neka vam u životu najvažnije bude K.

Mt 21:43 k. dati narodu koji donosi plodove

Mt 24:14 dobra vijest o K. propovijedat će se

Mt 25:34 naslijedite K. pripremljeno za vas

Lk 12:32 Otac vam želi dati K.

Lk 22:29 sklapam s vama savez za k.

Iv 18:36 Moje k. nije dio ovog svijeta

Dj 1:6 hoćeš li sada ponovno uspostaviti k.

1Ko 15:24 predati K. svom Bogu

Ga 5:21 koji takvo što čine neće naslijediti k.

Kol 1:13 prenio nas u k. svog Sina

Ot 1:6 učinio nas k., svećenicima svog Boga

KRALJICA

: 1Kr 10:1 k. od Sabe došla

KRASITI

: Tit 2:10 k. učenje Boga

KRASOTA

: Da 11:45 svete gore K.

KRASTI

: Izr 30:9 k. i sramotio ime svog Boga

Ef 4:28 Tko je k., neka više ne k.

KRILA

: Ru 2:12 pod čijim si k. potražila utočište

KRIST

: Mt 16:16 Ti si K., Sin živog Boga

Lk 24:26 Nije li K. sve to trebao pretrpjeti

Iv 17:3 i onoga koga si poslao, Isusa K.

Dj 18:28 dokazujući da je Isus doista K.

1Ko 11:3 K. je glava Bog

KRITI

: Izr 28:13 Tko k. prijestupe, neće

KRIV

: 1Sa 22:22 Ja sam k. za smrt

KROTAK

: Ps 37:11 k. će posjedovati zemlju

Sf 2:3 tražite Jehovu, svi k. na zemlji

KRSTITI (SE)

: Mt 3:13 Isus došao Ivanu da ga k.

Mt 28:19 činite učenike, k. ih

Lk 3:3 k. u znak pokajanja

Dj 8:36 Što me sprečava da se k.?

KRŠĆANI

: Dj 11:26 prvi put nazvani k.

KRŠTEN

: Dj 2:41 k. tog dana oko 3000

KRŠTENJE

: Ri 6:4 pokopani k. u njegovu smrt

1Pe 3:21 k. vas sada spašava

KRUG

: Iza 40:22 boravi nad zemaljskim k.

KRUH

: Ne 9:15 Dao si im k. s neba

Ps 37:25 niti njegovu djecu da prose k.

Mt 4:4 Čovjek ne smije živjeti samo od k.

Mt 6:11 Daj nam danas k.

Mt 26:26 Isus uzeo k. i razlomio ga

Iv 6:35 Ja sam k. života

1Ko 10:17 jedan k., svi jedemo taj k.

KRUNA

: Izr 12:4 Dobra žena k. je mužu

Mt 27:29 ispleli su k. od trnja

KRV

: Pos 9:4 ne jesti meso s k.

Le 7:26 ne smijete jesti nikakve k.

Le 17:11 život živih bića je u k.

Le 17:13 ispusti k. i zatrpa k. zemljom

Ps 72:14 k. dragocjena u njegovim očima

Mt 26:28 čaša predočava moju k. saveza

Mt 27:25 Neka budemo krivi za njegovu k.

Dj 15:29 uzdržavati se od k.

Dj 20:26 čist od k. svih ljudi

Dj 20:28 kupio k. svog Sina

Ef 1:7 oslobođeni otkupninom koju je platio k.

1Pe 1:19 Kristovom dragocjenom k.

1Iv 1:7 k. Isusa čisti nas od grijeha

Ot 18:24 U tom se gradu našla k. svetih

KRVARENJE

: Mt 9:20 12 godina bolovala od k.

KUCATI

: Mt 7:7 K., i otvorit će vam se!

KUĆA

: Ps 127:1 Ako Jehova k. ne gradi

Iza 65:21 graditi k. i živjeti u njima

Iv 14:2 U k. mog Oca ima mnogo stanova

Dj 5:42 od k. do k. bez prestanka poučavali

Dj 20:20 poučavati javno i od k. do k.

2Ko 5:1 dobiti vječnu k. na nebesima

He 3:4 svaku je k. netko sagradio

KUKOLJ

: Mt 13:25 neprijatelj posijao k.

KULA

: Pos 11:4 Sagradimo sebi k.

Izr 18:10 Jehovino ime jaka je k.

Lk 13:4 18 ljudi na koje je pala k. u Siloamu

KUPITI

: Ot 5:9 svojom si krvlju k. ljude

KUŠNJA

: Lk 8:13 kad dođu k., otpadnu

Lk 22:28 vi ste ostali sa mnom u mojim k.

Jk 1:2 kad se nađete u k., razlog za radost

Jk 1:12 Sretan je čovjek koji ustraje u k.

KVASAC

: Mt 13:33 kraljevstvo je poput k.

1Ko 5:6 malo k. ukvasa cijelo tijesto

KVOČKA

: Mt 23:37 kao što k. skuplja piliće

L

LAGATI

: Kol 3:9 Ne l. jedni drugima

Tit 1:2 Bog, koji ne može l., davno obećao

LAKOMISLENOST

: Izr 1:32 bezumne upropastiti l.

LAKOMOST

: Lk 12:15 čuvajte se svake l.

Kol 3:5 l., koja je idolopoklonstvo

LAKOVJERAN

: Izr 14:15 L. vjeruje svakoj riječi

LASKATI

: Izr 29:5 koji l. bližnjem razapinje mrežu

Jd 16 l. radi vlastite koristi

LASKAV

: Izr 26:28 l. usta donose propast

Ri 16:18 l. riječima zavode srca

LAV

: 1Sa 17:36 ubio l. i medvjeda

Ps 91:13 Gazit ćeš l. i kobru

Iza 11:7 L. će jesti slamu kao bik

Da 6:27 spasio Danijela od l.

1Pe 5:8 Đavo ide uokolo kao ričući l.

Ot 5:5 L. iz Judinog plemena

LAZAR

: Lk 16:20 prosjak po imenu L.

Iv 11:11 Naš je prijatelj L. zaspao

Iv 11:43 L., izađi!

LAŽ

: Ps 34:13 obuzdavaj usne da ne govore l.

Ps 101:7 tko govori l., neće ostati preda mnom

Ef 4:25 odbacili l., neka svatko govori istinu

2So 2:11 dopušta da povjeruju l.

2Pe 2:3 iskorištavati vas govoreći l.

LAŽAN

: Mt 26:59 l. svjedočanstvo protiv Isusa

Ga 2:4 zbog l. braće koja su se uvukla

Tit 3:10 koji širi l. učenja strogo opomeni

LAŽLJIVAC

: Izr 19:22 bolje siromah nego l.

Iv 8:44 Đavo je l. i otac laži

LAŽNI KRIST

: Mt 24:24 pojavit će se l.

LEOPARD

: Iza 11:6 l. ležati s jaretom

Da 7:6 zvijer koja je izgledala kao l.

LEVI

: Pos 49:5 Šimun i L. su braća

LEVIJEVAC

: Izl 32:26 L. skupili se oko njega

LEVIT

: Br 3:12 L. neka pripadnu meni

2Lje 35:3 l. koji su poučavali sav Izrael

LICE

: 2Ko 3:7 nisu mogli gledati Mojsijevo l.

LIDIJA

: Dj 16:14 L., prodavačica purpura

LIJEČENJE

: Ot 22:2 lišće za l. narodā

LIJEČITI

: Ps 147:3 l. one slomljena srca

Lk 9:11 l. one koji su bili bolesni

Lk 10:9 L. bolesne i govorite: Približilo se

LIJEČNIK

: Lk 5:31 L. ne trebaju zdravi

LIJEK

: 2Lje 36:16 za njih više nije bilo l.

Izr 12:18 jezik je mudrih l.

Izr 17:22 Veselo srce odličan l.

LIJEN

: Mt 25:26 Zli i l. robe!

Ri 12:11 Budite marljivi, a ne l.

He 5:11 postali ste l. slušati

LIJENČINA

: Izr 6:6 Idi k mravu, l.

Izr 10:26 Što je dim očima, to je l.

Izr 19:24 L. gurne ruku u zdjelu

Izr 20:4 L. zimi ne ore

LISICA

: Mt 8:20 L. imaju jazbine, a Sin Čovječji

LIŠĆE

: Eze 47:12 l. je za liječenje

LONČAR

: Iza 64:8 Mi smo glina, ti si naš L.

Ri 9:21 nije li u vlasti l. da načini

LOPOV

: Izr 6:30 ako l. ukrade jer je gladan

Izr 29:24 Tko se združi s l., mrzi sebe

Mt 6:20 blago na nebu, gdje l. ne provaljuju

Mt 24:43 kad bi znao u koje doba dolazi l.

1Ko 6:10 l. neće naslijediti kraljevstvo

1So 5:2 Jehovin dan dolazi kao l. u noći

LOŠE

: Tit 2:8 nemaju ništa l. reći o nama

LOT

: 2Pe 2:7 izbavio je pravednog L.

LOTOVA ŽENA

: Lk 17:32 Sjetite se L.!

LOV

: Le 17:13 uhvati u l. životinju, ispusti krv

LOVITI

: Lk 5:10 Odsada ćeš l. ljude

LOZA

: Mi 4:4 Svatko će sjediti pod svojom l.

LUDOST

: Izr 19:3 Čovjeka l. vodi na krivi put

Izr 22:15 L. je privezana djetetu za srce

1Ko 3:19 mudrost ovog svijeta l. pred Bogom

LUKA

: Kol 4:14 L., voljeni liječnik

LUTATI

: Iza 53:6 Svi smo l. kao ovce

LJ

LJEPOTA

: Izr 6:25 Ne poželi u srcu njenu lj.

Izr 31:30 lj. je prolazna

Eze 28:17 Srce ti se uzoholilo zbog lj.

LJETO

: Mt 24:32 znate da je blizu lj.

LJILJAN

: Lk 12:27 Promotrite lj. kako rastu!

LJUBAV

: Pj 8:6 lj. je jaka kao smrt

Mt 24:12 kod većine ljudi ohladnjet će lj.

Iv 13:1 iskazivao učenicima lj. do kraja

Iv 15:13 Nitko nema veću lj. od onoga tko

Ri 8:39 ne može nas rastaviti od Božje lj.

Ri 13:10 lj. je ispunjenje Zakona

1Ko 8:1 znanje nadima, a lj. izgrađuje

1Ko 13:2 kad lj. ne bih imao, bio bih ništa

1Ko 13:8 Lj. nikada neće zakazati

1Ko 13:13 najveća je od njih lj.

1Ko 16:14 Sve što činite, činite s lj.

Kol 3:14 lj. vas savršeno povezuje

1Pe 4:8 lj. pokriva mnoštvo grijeha

1Iv 4:8 Bog je lj.

Jd 21 i dalje bili dostojni Božje lj.

Ot 2:4 izgubio lj. koju si imao u početku

LJUBAZNOST

: Dj 28:2 iskazali nesvakidašnju lj.

LJUBITI

: Le 19:18 Lj. bližnjeg kao samog sebe

Pnz 6:5 Lj. Jehovu svim svojim srcem

Mt 22:37 Lj. Jehovu svim svojim srcem

LJUBOMORA

: Izr 6:34 lj. muža tjera u bijes

Izr 14:30 lj. je trulež u kostima

LJUDI

: Mt 6:1 ne činite pred lj. da vas vide

LJUDSKI ROD

: Dj 17:26 Od jednog čovjeka lj.

LJUPKOST

: Izr 31:30 Lj. može biti lažna

LJUTITI SE

: Ef 4:26 sunce ne zađe a da se lj.

M

MAČ

: Su 7:20 M. Jehovin i Gideonov!

1Sa 17:47 Jehovi ne treba m. da bi spasio

Iza 2:4 prekovati m. u raonike

Mt 26:52 koji se m. hvataju od m. će poginuti

Ef 6:17 uzmite m. duha, Božju riječ

He 4:12 Božja riječ oštrija je od m.

MAGARAC

: Za 9:9 tvoj kralj jaše na m.

MAGARICA

: Br 22:28 dao da m. progovori

MAGOG

: Eze 38:2 prema Gogu iz zemlje M.

MAJKA

: Izl 20:12 Poštuj oca i m.

Ps 27:10 Čak i ako me otac i m. ostave

Izr 23:22 ne preziri m. kad ostari

Lk 8:21 Moja m. i braća jesu ovi koji

Iv 19:27 rekao učeniku: Evo ti m.!

Ga 4:26 gornji Jeruzalem je naša m.

1So 2:7 kao m. koja hrani svoju djecu

MAKEDONIJA

: Dj 16:9 Dođi u M. i pomozi nam

MALO STADO

: Lk 12:32 Ne boj se, m.

MALODUŠAN

: Kol 3:21 da ne postanu m.

MALTA

: Dj 28:1 doznali da se otok zove M.

MANA

: Izl 16:31 Izraelci tu hranu prozvali m.

Le 22:21 mora prinijeti životinju bez m.

Jš 5:12 m. se prestala pojavljivati

MANAŠE

: 2Lje 33:13 M. spoznao da je Jehova Bog

MANOAH

: Su 13:8 M. zamolio: neka nas pouči

MARIJA 1.

: Mt 1:16 M. rodila Isusa

Mt 13:55 njegova majka M. i njegova braća

MARIJA 2.

: Lk 10:39 M. sjela do Gospodinovih nogu

Lk 10:42 M. izabrala ono što je najbolje

Iv 12:3 M. uzela skupocjenog ulja

MARIJA 3.

: Mt 27:56 Među njima M. Magdalena

Lk 8:2 M. Magdalena, iz koje je istjerao

MARIJA 4.

: Mt 27:56 Jakovljeva i Josipova majka M.

MARIJA 5.

: Dj 12:12 u kuću M., majke Ivana Marka

MARKO

: Kol 4:10 Barnabin bratić M.

MARLJIV

: Izr 10:4 m. ruke obogaćuju

Izr 21:5 Zamisli m. vode do uspjeha

Ri 12:11 Budite m., a ne lijeni

MARLJIVOST

: Izr 12:27 m. je čovjeku blago

MARTA

: Lk 10:41 M., brineš zbog mnogočega

MASLINA

: Ps 52:8 kao m. u Božjem domu

Ri 11:17 divlja m. pricijepljena među

MASLINSKA GORA

: Lk 22:39 otišao na M.

Dj 1:12 sišli s M., koja je blizu Jeruzalema

MED

: Izl 3:8 zemlju u kojoj teče m. i mlijeko

Izr 25:27 Nije dobro jesti previše m.

MEDVJED

: 1Sa 17:36 ubio i lava i m.

MEDVJEDICA

: Iza 11:7 Krava i m. zajedno jesti

MELKISEDEK

: Pos 14:18 M., kralj i svećenik

Ps 110:4 zauvijek svećenik poput M.

MESIJA

: Da 9:25 do dolaska M., Vođe

Da 9:26 poslije 62 tjedna M. pogubljen

Iv 1:41 Našli smo M.!

Iv 4:25 Znam da dolazi M., Krist

MESO

: Izr 23:20 koji proždrljivo jedu m.

MIHAEL

: Da 10:13 u pomoć došao M.

Da 12:1 U to će vrijeme ustati M.

Ot 12:7 M. i anđeli borili se sa zmajem

MIJENJATI SE

: Ml 3:6 Ja sam Jehova, ne m.

MIJEŠATI SE

: 1Ti 5:13 m. u tuđe poslove

1Pe 4:15 zato što se m. u tuđe poslove

MILOSRDAN

: Pnz 4:31 Jehova je m. Bog

Ps 78:38 on je bio m., opraštao im je

Mt 5:7 Sretni su m.

Lk 6:36 Budite m., kao vaš Otac

Jk 5:11 Jehova je pun samilosti i m.

MILOSRĐE

: 1Lje 21:13 njegovo m. jako veliko

Ne 9:19 zbog velikog m. nisi ih napustio

Izr 28:13 tko prizna, iskazat će mu se m.

Mt 9:13 Hoću m., a ne žrtvu

2Ko 1:3 Otac m.

Jk 2:13 M. pobjeđuje osudu

MILOST

: Iza 26:10 ako se zlome iskaže m., on neće

2Ko 6:2 sada je vrijeme m.

MILOSTIV

: Mt 16:22 Budi m. prema sebi, Gospodine

MINA

: Lk 19:16 trgujući m. zaradio sam 10 m.

MIR

: Ps 29:11 blagoslovit će svoj narod m.

Ps 37:11 uživat će u obilju m.

Ps 72:7 vladati m. dok bude mjeseca

Ps 119:165 Velik m. imaju oni koji vole zakon

Izr 17:1 Bolji komad suhog kruha gdje je m.

Iza 9:7 m. neće biti kraja

Iza 48:18 Tvoj bi m. bio kao rijeka

Iza 54:13 tvoja će djeca imati velik m.

Iza 57:21 Nema m. zlima!

Iza 60:17 Dat ću da m. bude tvoj nadglednik

Jr 6:14 govore: M. je!, a m. nema

Mk 9:50 budite u m. jedni s drugima

Iv 14:27 Ostavljam vam m., dajem vam m.

Dj 9:31 za skupštinu nastupilo razdoblje m.

Ri 5:1 ostanimo u m. s Bogom preko Isusa

Ri 8:6 razmišljanje svojstveno duhu donosi m.

Ri 12:18 budite u m. sa svim ljudima

Ef 4:3 čuvate m. koji vas povezuje

Flp 4:7 Božji m. čuvat će vaša srca

1So 5:3 M. i sigurnost!

1Pe 3:11 neka teži za m. i gradi ga

Ot 6:4 dobio ovlasti da uzme m. sa zemlje

MIRAN

: Izr 14:30 M. srce daje život tijelu

Iza 32:18 moj narod živjeti u m. prebivalištima

1Pe 3:4 m. i blag duh

MIRIJADA

: Ot 5:11 Bilo ih je na m. m.

MIRJAM

: Br 12:1 M. i Aron protiv Mojsija

MIRNO

: 1So 4:11 Trudite se m. živjeti

MIROTVORAC

: Mt 5:9 Sretni su m.

MISAO

: Ps 26:2 pročisti moje najskrovitije m.

Ps 139:17 Kako su mi dragocjene tvoje m.

Ps 146:4 U taj dan propadnu njegove m.

Izr 20:5 M. u ljudskom srcu kao duboka voda

Iza 55:8 Moje m. nisu vaše m.

Iza 65:17 ono prije neće dolaziti u m.

2Ko 10:5 svaku m. da se pokori Kristu

Ot 17:17 u srce stavio m. da izvrše njegov naum

MISLITI

: Ps 8:4 Što je čovjek da m. na njega

Pr 12:1 M. na svog Velikog Stvoritelja

Flp 3:19 m. samo na zemaljsko

Kol 3:2 M. na ono što je na nebu

MIŠLJENJE

: Ri 12:3 neka nema previsoko m. o sebi

MITO

: Pr 7:7 m. kvari srce

MJERA

: Lk 6:38 kakvom m. mjerite

1So 4:10 to činite u još većoj m.

MJERILO

: 2Ti 1:13 Neka ti m. budu zdrave riječi

MJESEC

: Jl 2:31 m. pretvoriti u krv

Lk 21:25 znakovi na suncu, m. i zvijezdama

MJESEČNICA

: Le 15:19 m., nečista sedam dana

Le 18:19 Ne spolno općiti dok ima m.

MLAD

: Ps 110:3 m. ratnici kao kapi rose

MLADICA

: Iv 15:4 m. ne može sama donijeti plod

MLADIĆ

: Izr 20:29 M. krasi njihova snaga

MLADOST

: Job 33:25 tijelo zdravije nego u m.

Ps 71:17 ti me učiš od moje m.

Mk 10:20 svega se toga držim još od m.

1Ti 4:12 Ne daj da te itko podcjenjuje zbog m.

MLAK

: Ot 3:16 budući da si m.

MLIJEKO

: Izl 3:8 zemlju u kojoj teče med i m.

Iza 60:16 pit ćeš m. narodā

He 5:12 Vama opet treba m.

1Pe 2:2 razvijajte želju za čistim m.

MNOŠTVO

: Izl 23:2 Ne povodi se za m.

Ps 22:25 Hvalit ću te usred m.

Ps 40:9 Objavljujem dobru vijest usred m.

MOĆ

: Izl 9:16 ostavio na životu da pokažem m.

Izr 28:16 Nerazboriti vođa zloupotrebljava m.

MOJSIJE

: Br 12:3 M. najkrotkiji čovjek

Ps 106:32 M. zbog njih snašla nevolja

Dj 7:22 M. moćan u riječima i djelima

MOLBA

: Ps 20:5 Neka Jehova ispuni tvoje m.

MOLITI (SE)

: Da 6:13 m. tri puta na dan

Mt 5:44 m. za one koji progone

Mt 6:9 m. ovako: Oče naš

Mt 7:7 M., i dat će vam se!

Mk 1:35 na pustom se mjestu m.

Lk 5:16 odlazio na pusta mjesta m.

Dj 12:5 Petar u zatvoru, a skupština se m.

Ri 8:26 ne znamo za što se m.

2Ko 5:20 m.: Pomirite se s Bogom!

Ef 3:20 učiniti više od svega što m.

1So 5:17 Neprestano se m.

2So 3:1 m. za nas da se riječ širi

1Iv 5:14 m. u skladu s njegovom voljom

MOLITVA

: 2Kr 19:15 Ezekija obratio u m.

Ps 65:2 Ti si onaj koji sluša m.

Ps 141:2 m. kao pomno pripremljeni kad

Izr 15:8 m. čestitih ugodna mu je

Izr 28:9 čak je i njegova m. mrska

Mk 11:24 što u m. tražite, tražite s vjerom

Ri 12:12 Ustrajte u m.

1Ti 2:1 da se m. upućuju za sve vrste ljudi

He 5:7 Krist upućivao usrdne m. i molbe

Jk 5:15 M. upućena s vjerom ozdravit će

Jk 5:16 usrdna m. ima veliku snagu

1Pe 3:7 da m. ne naiđu na zapreku

Ot 8:4 Dim kada uzdignuo s m. svetih

MORE

: Izl 14:21 Jehova potiskivao m., suho tlo

Iza 57:20 zli su kao uzburkano m.

MRAK

: Iza 60:2 m. će pokriti zemlju

Sf 1:15 dan tame i m.

MRAV

: Izr 6:6 Idi k m., lijenčino

Izr 30:25 M. ljeti spremaju hranu

MREŽA

: Mt 13:47 nebesko je kraljevstvo poput m.

Lk 5:4 Otplovi gdje je duboko pa bacite m.

MRTAV

: Pr 9:5 m. ne znaju ništa

Lk 15:24 ovaj sin bio m. i oživio je

Lk 20:38 on nije Bog m., nego živih

Ef 2:1 oživio iako ste bili m. zbog grijeha

MRZITI

: Le 19:17 Ne m. svog brata

Ps 45:7 voliš pravdu i m. zlo

Ps 97:10 Vi koji ljubite Jehovu, m. zlo

Izr 6:16 Šest stvari koje Jehova m.

Izr 8:13 Bojati se Jehove znači m. zlo

Am 5:15 M. zlo, a volite dobro

Mt 24:9 m. zbog mog imena

Lk 6:27 činite dobro onima koji vas m.

Iv 7:7 svijet me m. jer ja svjedočim

Iv 15:25 M. su me bez razloga

Ri 12:9 M. zlo, držite se dobra

1Iv 3:15 Tko m. svog brata, ubojica je

MUČENIČKI STUP

: Mt 10:38 Tko ne prihvati svoj m.

Lk 9:23 neka uzme m. i nosi ga svaki dan

MUDAR

: Izr 3:7 Ne misli o sebi da si m.

Izr 13:20 Tko se druži s m., postat će m.

Izr 27:11 Sine moj, budi m. i obraduj mi srce

Iza 5:21 Teško onima koji misle da su m.

Mt 11:25 sakrio od m. i umnih

Ri 12:16 Nemojte sebe smatrati m.

1Ko 1:26 nema mnogo m. po ljudskim mjerilima

Ef 5:15 živite kao m.

MUDRIJI

: Ps 119:98 čine me m. od neprijatelja

Izr 9:9 Savjetuj mudroga, i bit će još m.

MUDRO

: Izr 2:7 Čestitima pomaže da postupaju m.

Kol 4:5 m. prema onima koji nisu dio skupštine

MUDROST

: Ps 111:10 prvo što treba da bi stekao m.

Izr 2:6 Jehova daje m.

Izr 3:21 Sačuvaj m. i sposobnost prosuđivanja

Izr 4:7 M. je najvažnija

Izr 8:11 m. je bolja od bisera

Izr 24:3 M. se gradi dom

Pr 7:12 m. je zaštita

Pr 10:10 m. pomaže čovjeku da bude uspješan

Mt 11:19 m. se prepoznaje po pravednim djelima

Lk 21:15 m. kojoj se neće moći suprotstaviti

Ri 11:33 Kako li je beskrajna Božja m.

1Ko 2:5 vjera ne bi temeljila na ljudskoj m.

1Ko 2:6 ne govorimo o m. vladarā ovog svijeta

1Ko 3:19 m. ovog svijeta ludost je pred Bogom

Kol 2:3 U njemu su sakrivena sva blaga m.

Jk 1:5 Ako nedostaje m., neka traži od Boga

Jk 3:17 m. odozgo je mirotvorna

MUDROVANJE

: Kol 2:8 uhvati u zamku m.

MUKA

: Job 6:2 moja m. mogla izvagati

Ml 1:13 kažete: Kakva m.!

MUNJA

: Mt 24:27 m. sijevne i rasvijetli nebo

Lk 10:18 Sotona kao m. već pao s neba

MUŠKARAC

: Le 20:13 m. spava s m.

Ri 1:27 m. s m. čine što je sramotno

1Ko 6:9 m. upuštaju u spolne odnose s m.

MUŠKI

: 1Ko 16:13 držite se m.

MUŽ

: 1Ko 7:2 neka svaka žena ima svog m.

1Ko 7:14 m. koji nije vjernik posvećen je

Ef 5:25 M., volite svoje žene

Kol 3:18 Žene, budite podložne m.

N

NACRT

: 1Kr 6:38 dom bio dovršen prema n.

NAČAS

: Iza 26:20 Sakrij se n. dok gnjev ne prođe

NAČELO

: 1Ko 4:17 podsjetiti na n. kojih se držim

NAČIN

: Dj 1:11 doći na isti n. na koji ste vidjeli

NADA

: Ri 8:24 n. koja se vidi nije n.

Ri 12:12 Radujte se zbog svoje n.

Ri 15:4 zahvaljujući ustrajnosti imali n.

Ef 1:18 koju ste n. dobili kad vas pozvao

Ef 2:12 Bili ste bez n. i bez Boga

He 6:19 n. kao sidro duše

NADAHNUĆE

: 1Lje 28:12 dobio upute pod n.

NADAHNUT

: 2Ti 3:16 Sve je Pismo n.

NADAPOSTOL

: 2Ko 11:5 ne zaostajem za n.

NADATI SE

: Mt 24:44 dolazi kad se tome ne n.

NADGLEDNIK

: Iza 60:17 mir tvoj n.

Dj 20:28 sveti duh postavio da budete n.

1Ti 3:1 tko želi služiti kao n.

NADILAZITI

: 2Ko 1:8 nevolje n. naše snage

NADMETATI SE

: Ga 5:26 ne n. jedni s drugima

NADOKNADITI

: Izl 21:36 neka n. bika za bika

NADVLADATI

: Jr 1:19 neće te n.

Ri 12:21 n. zlo dobrom

NAGRADA

: Jr 39:18 Dobit ćeš život kao n.

1Ko 9:24 samo jedan dobiva n.

Kol 2:18 Neka vas nitko ne liši n.

Kol 3:24 od Jehove dobiti nasljedstvo kao n.

NAGRADITI

: Ru 2:12 Neka te Jehova n.

NAGRAĐIVATI

: He 11:6 Bog n. one koji ga traže

NAIN

: Lk 7:11 uputio se u grad N.

NAJMANJE

: Lk 16:10 vjeran u n., vjeran u mnogom

NAJMANJI

: Lk 9:48 tko se ponaša kao n.

NAJSKROVITIJI

: Ot 2:23 istražujem n. misli

NAJVAŽNIJE

: Flp 1:10 prosuditi što je n.

NAKAPNICA

: Izr 5:15 Pij vodu iz svoje n.

NAKLONOST

: Mk 10:21 Isus ga pogledao s n.

Ga 1:10 Čiju n. nastojim steći?

NALJUTITI SE

: Izr 16:32 Tko se ne da n., bolji od

NAMJERA

: 2Ko 2:11 znamo kakve su njegove n.

NAMJERNO

: He 10:26 ako n. griješimo

NAPISAN

: Ri 15:4 sve n. nama za pouku

1Ko 4:6 Ne idite preko onoga što je n.

NAPREDAK

: 1Ti 4:15 n. očit svima

NAPREDOVATI

: Flp 3:16 koliko god da smo n.

1So 4:1 u tome još više n.

NAPREZATI SE

: Lk 13:24 Snažno se n.

NAPUNITI

: Pos 1:28 n. zemlju i podložite je

NAPUŠTATI

: 1Ko 7:10 Žena neka ne n. muža

NARAŠTAJ

: Mt 24:34 ovaj n. neće proći

NAROD

: Pos 22:18 bit će blagoslovljeni svi n.

Izl 19:6 kraljevstvo svećenika, sveti n.

Ps 33:12 Sretan n. kojem je Bog Jehova

Iza 66:8 Može li se n. odjednom roditi?

Mt 21:43 kraljevstvo dati n. koji donosi plodove

Mt 24:7 N. će se boriti protiv n.

Mt 25:32 Svi će se n. skupiti pred njim

1Pe 2:9 izabrani rod, sveti n.

NASILNIK

: Ps 5:6 Jehovi se gade n. i varalice

NASILJE

: Pos 6:11 zemlja se ispunila n.

Ps 11:5 On mrzi svakoga tko voli n.

Ps 72:14 Izbavit će ih od tlačenja i n.

NASLIJEDITI

: Mt 5:5 krotki će n. zemlju

Mt 25:34 n. Kraljevstvo pripremljeno za vas

NASLJEDNIK

: Ri 8:17 Božji n., a Kristovi

Ga 3:29 n. u skladu s obećanjem

NASLJEDSTVO

: Br 18:20 Ja sam tvoje n.

Ef 1:18 bogatstvo čuva kao n. za svete

1Pe 1:4 n. koje je neokaljano i neprolazno

NASMIJATI SE

: Pos 18:13 Zašto se Sara n.

NATAN

: 2Sa 12:7 N. rekao: Ti si taj čovjek

NAUČAVATI

: Mt 15:9 učenja koja n. temelje se na

Iv 7:16 Ono što n. nije moje

NAUČITI

: Pnz 4:10 Skupi narod kako bi n.

Ps 143:10 N. me vršiti tvoju volju

Flp 4:9 Postupajte u skladu s onim što ste n.

NAUM

: Izr 16:4 sve služi ispunjenju njegovog n.

Ri 8:28 pozvao u skladu sa svojim n.

Ef 3:11 u skladu s vječnim n.

NAVODITI

: Mt 13:41 skupiti koji druge n. na grijeh

NEBESA

: Ps 8:3 Kad gledam tvoja n., mjesec

Ps 19:1 N. objavljuju Božju slavu

2Pe 3:13 očekujemo nova n. i novu zemlju

NEBO

: Iv 3:13 Nitko nije uzašao na n.

2Ko 12:2 bio odnesen do trećeg n.

Kol 3:2 Mislite na ono što je na n.

NEBUKADNEZAR

: Da 2:1 N. usnio snove

NEČIST

: Le 13:45 pokrije usta i viče: N., n.!

Job 14:4 n. donijeti na svijet čistoga?

NEČISTO

: Le 11:47 da se razlikuje n. od čistoga

Ri 1:24 Bog ih pustio da postupaju n.

NEČISTOĆA

: Kol 3:5 usmrtite blud, n.

NEDOSTOJNO

: 1Ko 11:27 tko n. pije iz čaše

NEFILI

: Pos 6:4 na zemlji su živjeli n.

NEISKUSAN

: Ps 19:7 daju mudrost n.

NEIZMJERNO

: Ef 3:20 može učiniti n. više

NEJASAN

: 1Ko 14:8 truba oglasi n. poziv

NELICEMJERAN

: Ri 12:9 Neka ljubav bude n.

NEMARAN

: Izr 19:15 tko je n., ogladnjet će

NEMARNO

: Jr 48:10 tko n. izvršava zadatak

NEMOGUĆE

: Pos 18:14 Zar je Jehovi išta n.?

Mt 19:26 Ljudima n., ali Bogu moguće

NEODLUČAN

: 1Kr 18:21 Dokle ćete biti n.?

Jk 1:8 On je n., nepostojan

NEOSTVARIV

: Job 42:2 tebi ništa nije n.

NEOŽENJEN

: 1Ko 7:32 N. se brine za Gospodinovo

NEPOKOLEBLJIV

: 1Ko 16:13 budite n. u vjeri

1Pe 5:10 on će vas učiniti n.

NEPOŠTENO

: Izr 15:27 Tko n. stječe dobitak

NEPOŠTOVANJE

: 2Sa 12:14 pokazao n. prema Jehovi

NEPRAVDA

: 1Ko 6:7 Zašto radije ne pretrpite n.?

1Pe 2:19 ako netko trpi n.

NEPRAVEDAN

: Dj 24:15 Bog će uskrsnuti n.

Ri 9:14 Je li Bog n.? Nipošto!

NEPRAVEDNIK

: 1Ko 6:9 n. ne naslijediti kraljevstvo

NEPRAVEDNO

: Pnz 32:4 Bog ne postupa n.

NEPREDVIĐEN

: Pr 9:11 vrijeme nevolje i n. događaji

NEPRIJATELJ

: Ps 110:2 Idi među n. i pokori ih

Mt 5:44 Ljubite svoje n.

Mt 10:36 čovjeku će n. biti ukućani

Ri 12:20 ako je tvoj n. gladan, nahrani ga

NEPRIJATELJSTVO

: Pos 3:15 n. između tebe i žene

NEPRIJEMLJIV

: Mt 13:15 srce ovog naroda n.

NEPRILIKA

: Ps 94:20 stvaraju n. služeći se zakonom

NEPRIRODAN

: Jd 7 odali n. tjelesnim željama

NEPROMIŠLJEN

: Job 6:3 moje riječi bile n.

Izr 12:18 N. riječi poput mača

Izr 14:16 bezumnik je n.

NERASPADLJIV

: 1Ko 15:42 uskrsava n.

NERAZBORIT

: Izr 22:3 n. snose posljedice

NERED

: 1Ko 14:33 nije Bog n., nego mira

NEROTKINJA

: Izl 23:26 žena neće biti n.

Iza 54:1 Kliči, n.

NESMETANO

: 1Ko 7:35 n. služite Gospodinu

NESTRPLJIV

: Izr 14:29 tko je n., otkriva ludost

NEUK

: Dj 4:13 n. i obični ljudi

NEUPRLJAN

: 2Pe 3:14 našao n. i u miru

NEUREDNO

: 1So 5:14 opominjete one koji žive n.

2So 3:6 klonite se svakog brata koji živi n.

NEUSTRAŠIV

: Izr 28:1 pravednici n. kao lav

NEVIDLJIV

: Ri 1:20 njegova n. svojstva vide se

NEVIDLJIVI

: He 11:27 postojan kao da vidi N.

NEVJERNIK

: 1Ko 6:6 vodi na sud, i to pred n.

2Ko 6:14 Ne uprežite se u nejednak jaram s n.

NEVJERNO

: Ml 2:15 ne postupa n. sa ženom

NEVJESTA

: Ot 21:9 pokazati n., Janjetovu ženu

NEVOLJA

: Izl 11:1 Još jednu n. nanijeti faraonu

2Sa 22:7 U n. sam prizvao Jehovu

Job 36:15 izbavlja one u n.

Ps 34:19 Mnogo n. ima pravednik

Ps 46:1 pomoć koja se u n. lako nalazi

Ps 119:50 To mi je utjeha u n.

Ps 119:71 Dobro je što sam u n.

Iza 38:14 Jehova, u teškoj sam n. Pomozi mi!

Mt 24:21 velika n. kakve nije bilo

Dj 14:22 Kroz mnoge n. ući u kraljevstvo

Ri 5:3 radujmo se u n. jer n. donosi ustrajnost

Ri 12:12 Budite postojani u n.

1Ko 7:28 tko stupi u brak, doživljavat će n.

2Ko 4:17 naše trenutne i lake n.

2So 1:4 s ustrajnošću i vjerom podnosite n.

Ot 7:14 oni koji dolaze iz velike n.

Ot 18:4 da vas ne zadese njene n.

NEZAHVALAN

: Izr 29:21 slugu se tetoši, postane n.

NEZASLUŽENA DOBROTA

: Iv 1:17 preko Isusa dao n.

1Ko 15:10 N. nije bila uzaludna

2Ko 6:1 ne propustite ispuniti svrhu n.

2Ko 12:9 Dovoljna ti je n. koju ti iskazujem

NEZNABOŽAC

: Lk 21:24 dok ne završe vremena n.

NEZNANJE

: 1Ti 1:13 to sam činio u n.

NEZNATAN

: Ps 119:141 Ja sam n. i prezren

Iza 60:22 od n. silan narod

NEZREO

: Ri 14:1 Prigrlite onoga tko je n.

NIJEM

: Iza 35:6 n. će radosno klicati

Iza 53:7 ovca, n. pred onima koji je strigu

NINIVA

: Jn 4:11 žao N., velikog grada

NIŠTA

: Ga 6:3 misli da je nešto, a nije n.

NIŠTAVILO

: Iza 41:29 kipovi su vjetar i n.

NOA

: Pos 6:9 N. živio po Božjoj volji

Mt 24:37 kao što je bilo u N. danima

NOĆ

: Ps 19:2 iz n. u n. prenose znanje

Ri 13:12 N. je poodmakla, dan se približio

NOGA

: Ps 26:12 Moja n. čvrsto stoji

Iza 52:7 krasne n. onoga koji donosi

Iv 13:5 počeo učenicima prati n.

Ri 16:20 baciti Sotonu pod vaše n.

NOSITI

: Ri 15:1 jaki n. slabosti nejakih

NOV

: Iv 13:34 Dajem vam n. zapovijed

Ot 21:1 vidio sam n. nebo i n. zemlju

NOVAC

: Pr 7:12 n. je zaštita, no mudrost

Pr 10:19 sve se pribavlja n.

1Ti 6:10 ljubav prema n. korijen svakog zla

He 13:5 životom ne upravlja ljubav prema n.

NOVO

: Iza 42:9 naviještam vam nešto n.

Dj 17:21 trošili vrijeme da kažu ili čuju nešto n.

Ot 21:5 Gle, sve činim n.!

NJ

NJEDRA

: Iza 40:11 nosit će ih u nj.

NJEGOVATI

: Ef 5:29 nego ga hrani i nj.

NJIVA

: 1Ko 3:9 vi ste Božja nj.

O

OBAMRIJETI

: Ps 143:4 o. mi srce u grudima

OBAZIRATI SE

: Lk 9:62 ruku na plug pa se o.

OBEĆANJE

: 1Kr 8:56 Nijedno o. nije neispunjeno

Ps 15:4 Ne odstupa od o., makar

2Ko 1:20 Božja o. po njemu postala da

He 10:23 vjeran je onaj koji je dao o.

OBESHRABRITI SE

: 2Lje 15:7 nemojte se o.

Izr 24:10 O. li se u dan nevolje

OBIČAN

: Dj 4:13 da su neuki i o. ljudi

Jk 5:17 Ilija bio o. čovjek kao i mi

OBILJE

: Ps 72:16 bit će o. žita

Lk 12:15 o. ne jamči život

OBILJEŽITI

: Ef 1:13 kao pečatom o. svetim duhom

2So 3:14 o. ga, ne družite se s njim

Ot 7:3 dok robovima ne o. čela

OBISTINITI SE

: Iza 55:11 Neće vratiti a da ne o.

OBITELJ

: Ef 3:15 kome svaka o. duguje postojanje

1Ti 5:4 pokazuju odanost Bogu u o.

OBJAŠNJAVATI

: Dj 17:3 O. i dokazivao

OBJAVLJIVANJE

: Ri 8:19 o. Božjih sinova

OBJAVLJIVATI

: 1Ko 11:26 o. Gospodinovu smrt

OBLAK

: Pr 11:4 tko gleda na o., ne žanje

Mt 24:30 Sin Čovječji dolazi na o.

He 12:1 okruženi velikim o. svjedoka

OBLIKOVATI

: Iza 45:18 o. zemlju da se na njoj živi

Ri 12:2 ne dajte da vas o. ovaj svijet

1Pe 1:14 ne dajte da vas i dalje o. želje

OBNAVLJATI SE

: Kol 3:10 osobnost se stalno o.

OBOGAĆIVATI

: Izr 10:22 Jehovin blagoslov o.

2Ko 6:10 siromašni, a mi mnoge o.

OBOGATITI SE

: 1Ti 6:9 odlučili o. upadaju u

OBRADOVATI

: Izr 27:11 Sine moj, o. mi srce

OBRAZ

: Mt 5:39 po desnom o., okreni i drugi

OBREZAN

: 1Ko 7:19 Nije važno je li netko o.

OBREZANJE

: Ri 2:29 o. srca po duhu

OBUČAVANJE

: 1Pe 5:10 Bog će dovršiti vaše o.

OBUĆI (SE)

: Kol 3:12 o. u najdublju samilost

Jk 2:15 brat ili sestra nemaju što o.

OBUZDAVATI

: 2Ko 10:5 o. svaku misao

OBZIRAN

: Ps 41:1 o. prema ubogome

OBZNANITI

: Iv 1:18 on ga je o.

OBZNANJIVATI

: Ri 10:10 ustima se o. vjera

He 10:23 Ustrajno o. svima svoju nadu

OČEKIVANJE

: Izr 13:12 Od predugog o. razboli se

Lk 21:26 gubiti svijest od straha i o.

OČEKIVATI

: Job 23:12 revnije nego što se o.

Mi 6:8 Što Jehova o. od tebe?

OČISTITI (SE)

: Ps 51:2 o. me od grijeha

Da 12:10 Mnogi će se o.

2Ko 7:1 o. od svake prljavštine

OČIŠĆENJE

: Le 16:34 jednom godišnje obred o.

OČNA MAST

: Ot 3:18 o. da namažeš oči

OĆELAVJETI

: Le 13:40 Ako čovjek o., čist je

ODABIR

: Ri 9:11 o. ovisi o onome koji poziva

ODAN

: 1Lje 28:9 služi Bogu potpuno o. srca

2Lje 16:9 one kojima je srce o. njemu

1Ti 4:7 vježbaj se da budeš o. Bogu

ODANO

: 2Ti 3:12 koji žive o. Bogu biti progonjeni

ODANOST

: Izl 34:14 o. iskazuje isključivo njemu

Job 27:5 Dok sam živ, neću se odreći o. Bogu

1Ti 4:8 o. Bogu korisna u svakom pogledu

1Ti 6:6 o. Bogu donosi veliku korist

ODAZVATI SE

: Iza 65:24 Prije nego zazovu, o.

ODBACITI

: Jr 8:9 O. su Jehovine riječi

ODBACIVATI

: 1So 4:8 ne o. čovjeka, nego Boga

ODBAČEN

: 1Ko 9:27 da ne bih bio o.

ODGAJATI

: Ps 94:12 Sretan čovjek kojeg o.

ODGOVARATI

: Izr 18:13 o. prije nego sasluša

ODGOVOR

: Izr 15:1 Blag o. utišava gnjev

ODGOVORITI

: Izr 15:23 raduje se kad dobro o.

ODJEVEN

: Izr 7:10 o. kao bludnica

ODLIČNO

: Mt 25:21 O., dobri i vjerni robe!

ODLUTATI

: He 2:1 kako ne bismo o. od vjere

ODRASTAO

: 1Ko 14:20 po razboritosti budite o.

ODREĆI SE

: Izr 30:9 zasitio, pa te se o.

Mt 16:24 neka se o. sebe i uzme

Mk 14:30 triput ćeš me se o.

Dj 26:11 da ih prisilim da se o. vjere

Flp 2:7 o. svega i uzeo obličje roba

ODRICATI SE

: Tit 1:16 o. Boga svojim djelima

ODRIJEŠITI

: Mt 18:18 što god o. na zemlji

ODSPAVATI

: Izr 6:10 malo o., malo odrijemaj

ODUSTAJATI

: 2Ko 4:1 imamo ovu službu, ne o.

2Ko 4:16 Zato ne o.

ODVAŽITI SE

: 1So 2:2 uz pomoć Boga o.

ODVAŽNO

: Dj 4:31 o. govorili Božju riječ

Ef 6:20 kako bih o njoj govorio o.

ODVOJITI

: Mt 25:32 o. ljude jedne od drugih

ODVRATAN

: Br 21:5 o. kruh ne možemo podnijeti

OGLEDALO

: 1Ko 13:12 nejasan odraz u o.

2Ko 3:18 poput o. odražavamo Jehovinu slavu

Jk 1:23 koji promatra svoje lice u o.

OGORČIVATI

: Kol 3:21 ne o. svoju djecu

OGOVARATI

: Izr 20:19 tko voli o.

1Ti 5:13 o. te se miješaju u tuđe poslove

OGRADA

: Lk 19:43 o. od zašiljenih kolaca

OHOL

: Ps 19:13 Čuvaj slugu od o. djela

Izr 16:5 o. u srcu, gadi se Jehovi

Jk 4:6 Bog se suprotstavlja o.

OHOLOST

: Izr 8:13 mrzim umišljenost i o.

Izr 11:2 Kad dođe o.

Izr 16:18 O. ide pred slomom

OHRABREN

: 1Ko 14:31 da nauče i da budu o.

OHRABRENJE

: Dj 13:15 ako imate koju riječ o., recite

OHRABRITI (SE)

: 1Sa 30:6 o. uz pomoć Jehove

Iza 57:15 da o. potištene

Dj 15:32 o. braću mnogim riječima

Dj 28:15 Kad ih je Pavao ugledao, o.

Ri 1:12 kako bismo se uzajamno o.

OJAČATI

: Iza 35:3 O. klonule ruke

Iza 41:10 Ja ću te o., pomoći ću ti

Lk 22:32 kad se vratiš, o. svoju braću

OKLOP

: Ef 6:14 o. pravednosti

OKO

: Ps 115:5 o. imaju, ali ne vide

Izr 15:3 Jehovine su o. na svakome mjestu

Mt 5:29 o. navodi na grijeh, iskopaj ga

Mt 5:38 O. za o. i zub za zub

Mt 6:22 Ako je o. usredotočeno na dobro

1Ko 2:9 Što o. nije vidjelo i uho nije čulo

1Ko 12:21 O. ne može reći ruci: Ne trebam te

1Ko 15:52 u jednom trenutku, u tren o.

OKREPA

: Dj 3:19 pa će vam Jehova pružiti o.

OKRIJEPITI

: Mt 11:28 Dođite k meni, o. ću vas

OKRUTAN

: Izr 11:17 o. navlači nevolju na sebe

Izr 12:10 zli je o. i kad postupa milosrdno

OKUPATI SE

: 2Kr 5:10 o. sedam puta u Jordanu

OKUSITI

: He 6:4 o. nebeski dar

OLAKŠANJE

: 2So 1:7 o. vama koji trpite nevolju

OPASNOST

: Izr 22:3 Pametan vidi o. i skloni se

Ri 16:4 svoj život izložili o. zbog mene

2Ko 11:26 u o. u gradu, u o. u pustinji

OPIJATI SE

: Ef 5:18 ne o. vinom

OPOMENA

: Ps 119:24 Tvoje mi o. prirasle srcu

Izr 3:11 ne odbacuj Jehovine o.

OPOMENUTI

: Eze 3:17 o. ih u moje ime

OPOMINJATI

: Ot 3:19 o. sve koje volim

OPRAN

: 1Ko 6:11 sada ste o., posvećeni

OPRAŠTATI

: Ps 103:3 On ti o. sve prijestupe

Izr 17:9 Tko o. prijestup, traži ljubav

OPRATI

: Ps 51:2 Posve me o. od mog prijestupa

OPREMA

: Ef 6:11 Obucite svu bojnu o.

Ef 6:13 uzmite svu Božju bojnu o.

OPREMITI

: He 13:21 o. da vršite njegovu volju

OPREMLJEN

: 2Ti 3:17 o. za svako dobro djelo

OPREZAN

: Izr 14:16 Mudar je o. i kloni se zla

Mt 10:16 o. kao zmije, bezazleni kao golubovi

OPROSNA GODINA

: Le 25:10 To neka bude o.

OPROSTITI

: Ne 9:17 Bog koji je spreman o.

Ps 25:11 o. mi prijestup, iako je velik

Iza 55:7 Bog će mu velikodušno o.

Mt 6:14 Ako vi o. ljudima, Otac će o. vama

Mt 18:21 koliko puta trebam o. bratu?

Kol 3:13 Kao što je Jehova o. vama

OPROŠTENJE

: Mt 26:28 krv proliti radi o.

OPSJEDNUT

: Mt 8:28 došla dva o. čovjeka

OPTUŽBA

: Da 6:4 nisu mogli naći razlog za o.

1Ti 5:19 o. protiv starješine

OPTUŽITELJ

: Ot 12:10 zbačen o. naše braće

OPTUŽITI

: Ri 8:33 Tko može o. izabranike

ORAO

: Iza 40:31 Podižu se na krilima kao o.

ORUŽJE

: Iza 54:17 Nikakvo o. načinjeno protiv tebe

2Ko 10:4 o. kojim ratujemo nije tjelesno

OSAMLJIVATI SE

: Izr 18:1 Tko se o.

OSIROMAŠITI

: Izr 30:9 da ne bih o. pa krao

OSKUDICA

: Izr 14:23 puste riječi vode u o.

OSKVRNJIVATI

: Eze 39:7 ne dati da o. moje ime

OSLANJATI SE

: Izr 3:5 ne o. na razum

1Pe 4:11 o. na snagu koju daje Bog

1Pe 4:19 o. na vjernog Stvoritelja

OSLIJEPITI

: Pos 19:11 o. ljude pred vratima

OSLOBODITI

: Iv 8:32 istina će vas o.

OSLOBOĐEN

: Ri 6:7 tko je umro, o. grijeha

Ri 6:18 o. ste grijeha

OSNOVA

: Ri 2:20 o. učenja i istine

OSOBNOST

: Ef 4:24 obući novu o.

Kol 3:9 Svucite staru o. i njena djela

OSPOSOBLJEN

: 2Ti 2:2 biti o. poučavati druge

OSRAMOTITI SE

: Ps 25:3 tko se uzda u tebe neće o.

OSTARJETI

: Ps 37:25 Bio sam mlad i o.

OSTATAK

: Ot 12:17 otišao ratovati s o.

OSTATI

: Lk 22:28 o. ste sa mnom u mojim kušnjama

OSTAVITI

: Pnz 31:8 neće te napustiti niti o.

1Sa 12:22 Jehova neće o. svoj narod

Ps 27:10 ako me otac i majka o.

Ps 37:28 Jehova neće o. vjerne

Mt 19:29 tko je radi mog imena o. kuću

Lk 14:33 tko ne o. sve što ima

Iv 8:29 Nije me o. samog

He 13:5 Nikada te neću o.

OSTAVLJATI

: Iza 1:28 izginuti oni koji o. Jehovu

OSUDA

: 1Ko 11:29 navlači o. na sebe

OSUĐEN

: 2Ko 1:9 mislili da smo o. na smrt

OSUĐENIK

: 1Ko 4:9 izveo kao o. na smrt

OSUĐIVATI

: Ri 14:1 ne o. zato što se mišljenja

Ri 14:4 Tko si ti da o. tuđeg slugu

Jk 4:12 tko si ti da o. svog bližnjeg

OSUJETITI

: Iza 14:27 Tko može o. Jehovin naum?

OSVEĆIVATI SE

: Ri 12:19 Ne o., nego

OSVETA

: Pnz 32:35 Moja je o., ja ću ih kazniti

Ri 12:19 Moja je o., ja ću je izvršiti

2So 1:8 izvršiti o. nad onima

OŠTAR

: Izr 15:1 o. riječ izaziva srdžbu

OTAC

: Pos 2:24 ostaviti o. i majku

Izl 22:22 Ne činite zla djetetu bez o.

Ps 2:7 Ja sam danas postao tvoj o.

Ps 68:5 o. djeci bez o., zaštitnik udovicama

Ps 89:26 Ti si moj O., moj Bog

Ps 103:13 Kao što je o. milosrdan svojoj djeci

Iza 9:6 Ime će mu biti Vječni O.

Mt 6:9 O. naš, koji jesi na nebesima

Mt 23:9 nikoga na zemlji ne zovite o.

Lk 2:49 moram biti u domu svog O.

Lk 15:20 o. mu potrčao u susret, zagrlio ga

Iv 5:20 O. pokazuje Sinu sve što sam čini

Iv 10:30 Ja i O. jedno smo

Iv 14:6 Nitko ne može doći O. osim

Iv 14:9 Tko je vidio mene, vidio je i O.

Iv 14:28 O. je veći od mene

Iv 14:28 radovat ćete se što odlazim k O.

OTIĆI

: 1Ko 7:15 tko nije vjernik odluči o.

OTIMANJE

: He 10:34 podnijeli o. imovine

OTIMATI

: Le 19:13 ne o. ono što je tuđe

OTKRITI

: Mt 11:25 sakrio od mudrih, o. djeci

1Ko 2:10 nama je Bog to o. svojim duhom

OTKRIVEN

: Ef 3:5 tajna o. apostolima i prorocima

OTKUPITI

: Ps 49:7 ne može o. brata

OTKUPNINA

: Ps 49:7 ne može dati Bogu o.

Mt 20:28 došao da svoj život da kao o.

Ri 8:23 oslobođeni svog tijela putem o.

OTMIČAR

: Pnz 24:7 o. neka se pogubi

OTPAD

: 2So 2:3 treba se pojaviti o.

OTPADNIK

: Izr 11:9 O. ustima uništava bližnjeg

OTRČATI

: 2Ti 4:7 o. sam trku do kraja

OTVORENIJI

: Dj 17:11 ti su Židovi bili o. uma

OTVORITI

: Ps 62:8 Njemu o. svoje srce

OTVRDNUTI

: He 3:13 o. srce zbog grijeha

OVCA

: Ps 100:3 Mi smo o. s njegovog pašnjaka

Ps 119:176 Zalutao sam kao izgubljena o.

Eze 34:12 Brinut ću se za o. poput pastira

Mt 25:33 Postavit će o. sebi zdesna

OVČICA

: 2Sa 12:3 nije imao ništa, osim o.

Iv 21:16 Pasi moje o.

OVISITI

: Ri 12:18 koliko o vama o., u miru

OVLADATI

: Ps 119:133 ne daj da mnome o. zlo

1Ko 6:12 neću da mnome išta o.

OŽENITI SE

: Pos 27:46 Ako se Jakov o. Hetitkinjom

P

PABIRČITI

: Le 19:9 ne p. poslije žetve

Ru 2:8 Boaz: Ne idi p. na drugo polje

PADAVICA

: Mt 4:24 izliječio one koji su imali p.

PALICA

: Ot 12:5 vladati narodima željeznom p.

PAMETAN

: Izr 12:23 P. čovjek ne otkriva što zna

Izr 14:15 p. promišlja o svakom koraku

Izr 22:3 P. čovjek vidi opasnost i skloni se

PAMTITI

: 1Ko 13:5 ne p. zlo

PANJ

: Iza 11:1 Mladica iz Jišajevog p.

Da 4:15 p. s korijenjem ostavite

PARNIČITI SE

: 1Ko 6:7 p. jedni s drugima

PAS

: Izr 26:17 čovjek koji hvata p. za uši

Pr 9:4 živom p. bolje nego mrtvom lavu

2Pe 2:22 P. se vraća svojoj bljuvotini

PASHA

: Izl 12:11 P. u čast Jehovi

PASHALNA ŽRTVA

: 1Ko 5:7 Krist, naša p.

PASTI

: Izr 24:16 ako pravednik sedam puta p.

Pr 4:10 ako jedan p., drugi će ga podignuti

1Ko 10:12 tko stoji, neka pazi da ne p.

1Pe 5:2 P. Božje stado koje vam povjereno

PASTIR

: Ps 23:1 Jehova je moj p.

Iza 40:11 Kao p. past će svoje stado

Eze 34:2 Teško p. koji pasu sami sebe

Eze 37:24 svi će imati jednog p.

Za 13:7 Udari p., neka se ovce razbježe!

Mt 9:36 zapostavljeni kao ovce bez p.

Iv 10:11 Dobri p. polaže svoj život za ovce

Iv 10:14 Ja sam dobri p.. Poznajem svoje ovce

Iv 10:16 sve biti jedno stado s jednim p.

Dj 20:28 kao p. brinuli o Božjoj skupštini

Ef 4:11 neke da budu p. i učitelji

PAŠNJAK

: Iza 30:23 stoka na prostranim p.

PATNJA

: Ri 8:18 p. koje doživljavamo nisu ništa

He 2:10 da p. učini savršenim onoga

1Pe 5:9 znajući da iste p. podnose

PAVAO

: 1Ko 1:12 jedni govore: Ja sam P.

1Ko 1:13 Zar je P. bio pribijen

PAZITI

: Na 1:7 P. na one koji traže utočište

Dj 20:28 P. na sebe i na cijelo stado

Ef 5:15 dobro p. kako živite

1Ti 4:16 p. kako živiš i kako poučavaš

PEČAT

: Pj 8:6 Stavi me kao p. na srce

2Ko 1:22 on stavio p. na nas i dao jamstvo

PEĆ

: Da 3:17 Bog nas može izbaviti iz p.

PEĆINA

: Mt 21:13 načinili razbojničku p.

PENJATI SE

: Jl 2:7 na zid se p. kao vojnici

PERZIJSKI

: Da 10:13 gospodar p. kraljevstva

PETAR

: Mt 14:29 P. je hodao po vodi

Lk 22:54 P. ih je slijedio izdaleka

Iv 18:10 P. izvukao mač i napao roba

Dj 12:5 P. u zatvoru, a skupština se molila

PIJANICA

: Izr 23:21 p. i izjelica osiromašit će

1Ko 5:11 da se prestanete družiti s p.

1Ko 6:10 p. neće naslijediti kraljevstvo

PIJESAK

: Pos 22:17 umnožiti potomstvo kao p.

Ot 20:8 Bit će ih kao morskog p.

PIJETAO

: Mt 26:34 prije nego p. zakukuriče

PILAT

: Iv 19:6 P.: na njemu nikakve krivnje

PINHAS

: Br 25:7 P. uzeo koplje u ruku

PISMO

: Mt 22:29 ne poznajete P. ni Božju moć

Lk 24:32 srce gorjelo dok je tumačio P.

Dj 17:2 Pavao raspravljao na temelju P.

Dj 17:11 svaki su dan pomno istraživali P.

Ri 15:4 zahvaljujući utjesi iz P. imali nadu

2Ti 3:16 Sve P. nadahnuto od Boga

PJESMA

: Ps 98:1 Pjevajte Jehovi novu p.

Dj 16:25 Pavao i Sila p. hvalili Boga

Kol 3:16 duhovne p. pjevate sa zahvalnošću

PJESNIK

: Dj 17:28 neki vaši p. rekli

PJEVAČ

: 1Lje 15:16 David rekao da postave p.

PJEVATI

: Ps 96:1 P. Jehovi novu pjesmu

Ps 147:1 Dobro je p. hvalospjeve Bogu

Ef 5:19 Od srca p. Jehovi

PLAČ

: Iza 65:19 U njemu se više neće čuti p.

PLAĆA

: Pos 31:7 mnogo mi puta mijenjao p.

Jr 22:13 bližnjem ne želi dati p.

Ri 6:23 p. za grijeh je smrt

PLAĆEN

: 1Ko 7:23 Skupo ste p.

PLAKATI

: Eze 9:4 ljudi koji tuguju i p.

Ho 12:4 P. je i molio za blagoslov

Mt 26:75 izašao je van i gorko p.

Lk 6:21 Sretni ste vi koji sada p., jer

Ri 12:15 p. s onima koji p.

PLANINA

: Pos 7:20 Vode se uzdizale iznad p.

PLAŠITI (SE)

: Job 31:34 Jesam li p. mnoštva

Mi 4:4 nitko ih neće p.

Flp 1:28 nimalo se ne p. protivnika

PLEME

: Pos 49:28 12 Izraelovih p.

PLEMENIT

: 1Ko 1:26 nema mnogo onih p. roda

2Ti 2:20 posude za p. upotrebu

PLESATI

: Su 11:34 u susret mu izašla kći, p.

PLOČA

: Izl 31:18 dao je Mojsiju dvije p.

PLOD

: Pos 3:3 p. s drveta ne dirajte

Pos 3:22 Da ne bi pojeo p. i živio

Mt 7:20 prepoznat ćete ih po njihovim p.

Mt 21:43 dati narodu koji donosi dobre p.

Lk 8:15 ustrajno donose p.

Iv 15:2 mladicu čisti, kako bi donijela više p.

Iv 15:8 Kad donosite mnogo p., to donosi slavu

Ga 5:22 p. duha su ljubav, radost

PLUG

: Lk 9:62 stavi ruku na p. pa se obazire

PLJEVA

: Sf 2:2 prije nego dan prođe kao p.

PLJUVATI

: Mt 26:67 p. mu u lice i udarati ga

POBACITI

: Izl 23:26 nijedna žena neće p.

POBIJEDITI

: Iv 16:33 ja sam p. svijet

Ot 2:7 Onome tko p. dat ću da jede

POBJEDA

: Ot 6:2 izašao da izbori konačnu p.

POBJEĐIVATI

: Ri 8:37 u svemu nadmoćno p.

POČETAK

: Iza 46:10 od p. proričem svršetak

Za 4:10 tko je prezreo dan skromnih p.?

Mt 24:8 Sve je to p. strašnih nevolja

POČIVATI

: Da 12:13 P. ćeš, ali ćeš ustati

POĆI

: Mt 4:20 ostavili mreže i p. za njim

Mt 19:21 p. za mnom!

PODJELA

: Ri 16:17 zbog onih koji stvaraju p.

1Ko 1:10 da među vama ne bude p.

PODLOŽAN

: Ri 13:1 Neka svatko bude p. vlastima

Ri 13:5 morate biti p.

He 13:17 budite p. onima koji vas predvode

PODLOŽITI (SE)

: 1Ko 15:27 Bog mu je sve p.

1Pe 2:13 p. svakoj ljudskoj vlasti

PODMUKLIJI

: Jr 17:9 Srce je p. od svega

PODNIJETI

: Hb 1:13 ti ne možeš p. zloću

PODNOSITI

: Ri 9:22 Bog p. posude srdžbe

1Ko 4:12 Kad progone, strpljivo p.

Ef 4:2 p. jedni druge s ljubavlju

1Pe 2:20 ako p. patnje zato što činite dobro

PODRUČJE

: Ri 15:23 nema p. na kojem se još nije

PODRUGLJIVAC

: 2Pe 3:3 pojavit će se p.

PODSJEĆATI

: 2Pe 1:12 uvijek vas na to p.

POGAZITI

: He 10:29 onaj tko p. Božjeg Sina

POGLAVAR

: Ps 45:16 sinove postaviti za p.

Iza 32:1 p. će vladati po pravdi

Iv 12:42 mnogi p. povjerovali u njega

POGLED

: He 12:2 uprimo p. u Isusa

POGRDAN GOVOR

: Ef 4:31 Odbacite p.

POGRDNO

: 2Pe 2:10 ne boje se p. govoriti

POGRIJEŠITI

: Job 6:24 da shvatim u čemu sam p.

Ga 6:1 ako tko nenamjerno p.

POGUBITI

: Pos 18:25 Ti ne bi p. pravednika

POHAĐATI

: Iv 7:15 kad nije p. škole?

POHLEPAN

: 1Ko 5:11 da se prestanete družiti s p.

1Ko 6:10 p. neće naslijediti kraljevstvo

POHULITI

: Mk 3:29 tko p. na sveti duh

POHVALA

: Izr 27:21 na ispitu kad dobije p.

POHVALITI

: Lk 16:8 p. zbog snalažljivosti

1Ko 11:2 Želim vas p.

POJAS

: Iza 11:5 Pravednost će mu biti p.

POKAJANJE

: Dj 26:20 djela koja su dokaz p.

Ri 2:4 Bog želi pomoći da dođeš do p.

2Ko 7:10 žalost u skladu s Božjom voljom do p.

POKAJATI SE

: Lk 3:8 pokažite da ste se p.

Lk 15:7 veća radost zbog grešnika koji se p.

Dj 3:19 p. i obratite se

Dj 17:30 svima poručuje da se trebaju p.

Ot 16:11 hulili su na Boga i nisu se p.

POKAZATI

: Ri 5:8 Bog nam je p. ljubav

POKAZIVATI

: Iv 5:20 Otac p. Sinu sve što čini

POKOLEBATI (SE)

: Lk 17:2 jednog od malih p. u vjeri

1So 3:3 ne p. zbog nevolja

2So 2:2 nemojte se p. u svom prosuđivanju

POKORAVATI SE

: Dj 5:29 p. Bogu, ne ljudima

POKRIVATI

: 1Ko 11:6 Ako žena ne p. glavu

POKVAREN

: Izr 3:32 Jehovi se gadi p. čovjek

POLOŽAJ

: Ri 13:1 Svaku vlast Bog postavio na p.

POLUDJETI

: Iv 10:20 Opsjednut demonom i p.

POLJE

: Mt 13:38 p. je svijet

Iv 4:35 pogledajte p., zrela su za žetvu

POLJUBAC

: Lk 22:48 Zar p. izdaješ Sina Čovječjeg

POMAZANIK

: Ps 2:2 Kraljevi se podižu protiv p.

Ps 105:15 Ne dirajte moje p.

POMAZATI

: 1Sa 16:13 Samuel p. Davida

Iza 61:1 Jehova me p. da objavim dobru vijest

POMIRBEN

: 1Iv 2:2 On je p. žrtva

POMIREN

: Ri 5:10 p. s Bogom smrću Sina

POMIRITI (SE)

: Mt 5:24 najprije se p. s bratom

1Ko 7:11 neka ostane neudana ili se p.

2Ko 5:19 Bog p. svijet sa sobom

POMISAO

: 1Lje 28:9 Bog razabire svaku p.

POMOĆ

: Ps 46:1 p. koja se lako nalazi

POMOĆI

: Izr 3:27 Ne uskratiti dobra ako možeš p.

POMOĆNIK

: Iv 14:16 on će vam dati drugog p.

Iv 14:26 p., sveti duh, poučit će vas

PONIZAN

: Za 9:9 p. je i jaše na magarcu

Jk 4:6 nezasluženu dobrotu iskazuje p.

PONIZITI SE

: Mt 18:4 tko se p. i bude kao dijete

Jk 4:10 P. pred Jehovom

1Pe 5:6 P. pod Božju moćnu ruku

PONIZNOST

: Pnz 8:2 naučio p. i iskušao vas

Izr 15:33 p. vodi do časti

PONOS

: 2So 1:4 s p. govorimo o vama

POREZ

: Mt 17:25 od koga kraljevi ubiru p.?

Lk 20:22 Je li dopušteno plaćati p. caru?

Lk 23:2 zabranjuje plaćati p. caru

Ri 13:6 Zato i plaćate p.

Ri 13:7 onome tko traži p., p.

POREZNIK

: Mt 18:17 neka ti bude kao p.

Lk 18:11 hvala ti što nisam kao ovaj p.

POSADITI

: 1Ko 3:6 Ja sam p., Apolon zalio

POSAĐEN

: Jr 17:8 kao drvo p. pokraj vode

POSAO

: Mt 22:5 nisu marili, otišli za svojim p.

1So 4:11 gledati svoja p. i raditi

POSJETITI

: Dj 15:36 p. braću da vidimo kako su

POSLANIK

: 2Ko 5:20 p. koji zastupaju Krista

POSLATI

: Iza 6:8 Evo me, mene p.!

POSLUŠAN

: Izl 24:7 Činit ćemo sve i biti p.

1Kr 3:9 daj svom sluzi p. srce

Ps 51:12 pobudi u meni želju da ti budem p.

Lk 2:51 bio im je p.

Iv 3:36 Tko nije p. Sinu, neće dobiti život

Ri 6:17 od srca postali p. učenju

Ri 16:26 kako bi stekli vjeru i bili mu p.

Ef 6:5 Robovi, budite p. gospodarima

Flp 2:8 bio p. sve do smrti

Kol 3:22 p. ne samo kad vas gledaju

He 13:17 Budite p. onima koji vas predvode

POSLUŠNOST

: 1Sa 15:22 p. je bolja od žrtve

Ri 5:19 zbog p. jednoga mnogi

He 5:8 zahvaljujući onom što pretrpio naučio se p.

POSLJEDICA

: Izr 27:12 nerazboriti snose p.

POSLJEDNJI DANI

: 2Ti 3:1 U p. teška vremena

POSRAMITI

: 1Ko 4:14 Ne pišem da vas p., nego

POSREDNIK

: 1Ti 2:5 jedan p. između Boga i ljudi

POST

: Iza 58:6 Ovo je p. koji sam odredio

POSTANAK

: Mt 25:34 Kraljevstvo od p. svijeta

POSTATI

: Izl 3:14 P. Ću Što God Poželim P.

POSTELJA

: He 13:4 bračna p. neokaljana

POSTIDJETI SE

: Mk 8:38 Tko se p. mene

POSTITI

: Lk 18:12 P. dvaput tjedno

POSTOJAN

: Ri 12:12 Budite p. u nevolji

1Ko 1:8 Bog vam pomoći da ostanete p.

1Ko 15:58 budite p., nepokolebljivi

POSTOJANO

: Da 6:16 Bog kojem p. služiš

POSTOJATI

: Iv 7:28 onaj koji me poslao p.

POSUDA

: Ri 9:21 p. za plemenitu upotrebu

1Pe 3:7 Poštujte ih kao slabije p.

POSUĐIVATI

: Ps 37:21 Zli p. i ne vraća

Izr 19:17 Tko je milostiv, p. Jehovi

Lk 6:35 p. ne očekujući da će vam vratiti

POSUSTAJATI

: Iza 40:28 Jehova ne p.

POSVEĆENOST

: He 12:14 težite za p.

POSVETITI (SE)

: 1Kr 9:3 P. sam ovaj dom

Jr 1:5 Prije nego si se rodio, p. sam te

Eze 36:23 P. ću svoje veliko ime

1Ti 4:15 sav se tome p.

POŠAST

: Lk 21:11 p. po raznim mjestima

POŠTENO

: 2Ko 8:21 nastojimo sve raditi p.

He 13:18 uvijek želimo p. postupati

POŠTOVANJE

: Ri 12:10 Prednjačite u iskazivanju p.

1Pe 3:2 da živite čestito i pune ste p.

1Pe 3:15 braniti nadu blago i s dubokim p.

POŠTOVATI

: Izl 20:12 P. oca i majku

Ef 5:33 žena neka p. muža

Flp 2:29 P. takve kao što je on

1So 5:12 p. one koji vas predvode

POTICAJ

: Izr 16:2 Jehova prosuđuje p.

POTICATI

: He 10:24 p. na ljubav i djela

POTIŠTEN

: Iza 57:15 da ohrabrim p., da okrijepim

Flp 2:26 [Epafrodit] p. zbog

1So 5:14 tješite p.

POTOK

: Iza 35:6 p. teći u pustinjskoj ravnici

POTOMAK

: Jr 23:5 postaviti Davidovog p.

Ga 3:16 odnosi na jednog p., Krista

POTOMSTVO

: Pos 3:15 između tvog p. i njenog

Pos 22:17 doista ću umnožiti tvoje p.

Iza 65:23 p. koje je Jehova blagoslovio

Ga 3:29 Abrahamovo p., nasljednici

POTOP

: Pos 9:11 neću uništiti stvorenja u p.

Mt 24:38 prije p. ljudi jeli i pili

2Pe 2:5 p. uništio bezbožnički svijet

POTRAŽITI

: Ps 119:176 izgubljena ovca, p. slugu

Eze 34:11 ja ću p. svoje ovce

POTREBA

: Ri 12:13 Dijelite prema njihovim p.

POTREBAN

: Mt 6:32 Otac zna da vam je to p.

POTRES

: Lk 21:11 Bit će jakih p.

POTRESTI

: Hg 2:7 P. ću sve narode

POTVRDA

: Pnz 24:1 neka napiše p. o razvodu

Mt 19:7 Mojsije propisao da muž može dati p.

POUČAVANJE

: Mt 7:28 zadivljen njegovim p.

2Ti 4:2 budi strpljiv i vješt u p.

POUČAVATI

: Ezr 7:10 Ezra pripremio srce da p.

Izr 22:6 P. dijete putu, pa neće zaći

Iza 54:13 Jehova p. svu tvoju djecu

Dj 5:42 bez prestanka p. ljude

1Ti 2:12 Ne dopuštam da žena p.

POUČITI

: Ps 32:8 p. putu kojim trebaš ići

Izr 9:9 P. pravednika, i znat će više

POUKA

: Izr 1:7 ludi preziru mudrost i p.

Ri 15:4 napisano je nama za p.

POUZDAN

: Izl 18:21 odaberi p. ljude

Ps 19:7 Jehovine su opomene p.

Tit 2:10 da budu potpuno p.

POUZDANJE

: 2Ko 5:6 uvijek smo puni p.

POVEZIVATI

: Kol 3:14 ljubav savršeno p.

POVITI

: Iza 61:1 p. rane onima slomljena srca

Eze 34:16 p. ću ranjene

POVJERAVATI

: Ps 31:5 U tvoje ruke p. svoj duh

POVJERENJE

: Ps 33:4 Jehova dostojan p.

Izr 11:13 dostojan p., čuva tajne

Izr 25:9 ne otkrivaj što se kaže u p.

POVJERITI

: Lk 16:11 p. vam istinsko bogatstvo

POVORKA

: 2Ko 2:14 vodi nas u pobjedničkoj p.

POZDRAVLJATI

: 2Iv 10 niti ga p.

POZIV

: Ef 4:1 živite životom dostojnim p.

POZNAT

: 2Ko 6:9 nepoznati, a dobro smo p.

POZNAVATI

: Jr 31:34 oni će me svi p.

POZVAN

: Mt 22:14 mnogo p., malo izabranih

POŽELJETI

: Izl 3:14 Postat Ću Što God P. Postati

Izl 20:17 Ne p. ženu svog bližnjeg

Job 14:15 Djelo svojih ruku p. ćeš

POŽETI

: Le 23:22 nemojte p. rubove polja

Ho 8:7 Siju vjetar, p. će oluju

Ga 6:7 što čovjek sije, to će i p.

POŽUDA

: Ri 1:26 Bog prepustio sramotnoj p.

Ri 1:27 muškarci se u svojoj p. uspalili

Kol 3:5 usmrtite neobuzdanu spolnu p.

1So 4:5 ne prepuštati se spolnoj p.

PRADAVNI

: Da 7:9 P. je sjeo

PRAH

: Pos 2:7 načinio čovjeka od p.

Pos 3:19 p. si i u p. ćeš se vratiti

Ps 103:14 ne zaboravlja da smo p.

PRAŠINA

: Iza 40:15 narodi kao p. na vagi

PRATI

: Iv 13:5 počeo učenicima p. noge

PRAVDA

: Job 34:12 Svemogući ne izvrće p.

Job 40:8 Zar ćeš dovoditi u pitanje moju p.?

Ps 37:28 Jehova voli p.

Ps 45:7 voliš p. i mrziš zlo

Izr 29:4 Kralj p. utvrđuje zemlju

Pr 5:8 vidiš da se uskraćuje p., ne čudi se

Iza 32:1 poglavari će vladati po p.

Lk 18:7 Bog pobrinuti da dobiju p.

Dj 28:4 P. mu ne dopušta da živi

PRAVEDAN

: Pos 15:6 Jehova ga smatrao p.

PRAVEDNIK

: Ps 34:19 Mnogo nevolja ima p.

Ps 37:25 nikad nisam vidio p. ostavljenog

Ps 72:7 Za njegove vladavine cvjetat će p.

Ps 141:5 Ako me p. udari, to je izraz ljubavi

Izr 24:16 ako p. i sedam puta padne

1Pe 3:12 Jehovine oči gledaju p.

1Pe 4:18 Ako se p. teško spašava

PRAVEDNO

: Iza 32:1 Kralj će kraljevati p.

Mi 6:8 postupaš p., cijeniš vjernost

PRAVEDNOST

: Iza 26:9 učit će se p.

Iza 60:17 Dat ću da p. bude tvoj upravitelj

Sf 2:3 Težite za p., težite za krotkošću

2Pe 3:13 u kojima će vladati p.

PRAVI

: Iv 17:3 upoznati tebe, jedinog p. Boga

1Ti 6:19 osvojiti p. život

PRAVILO

: 2Ti 2:5 ako se ne natječe po p.

PRAVO

: Eze 21:27 tko po zakonu ima p. na krunu

1Ko 9:18 ne zloupotrebljavam p. koje imam

PREBIVALIŠTE

: Ps 84:1 Kako volim tvoje p.!

PREČIST

: Hb 1:13 Tvoje oči p. da bi gledao

PREDAJE

: Mt 15:3 kršite zapovijedi zbog p.

Mk 7:13 obezvređujete Božju riječ svojim p.

Ga 1:14 revnije branio p. svojih predaka

PREDATI SE

: Ri 6:13 p. sebe Bogu

PREDSTAVA

: 1Ko 4:9 mi smo poput kazališne p.

PREDVODITI

: Ri 12:8 Tko p., neka to čini revno

1So 5:12 poštujte one koji vas p.

He 13:7 onima koji vas p.

He 13:17 poslušni onima koji vas p.

PREISPITIVATI SE

: 2Ko 13:5 P. da vidite

PREKO

: 1Ko 4:6 Ne p. onoga što je napisano

PREKORAVATI

: 1Ti 5:1 Starijeg čovjeka nemoj p.

PRELJUB

: Izl 20:14 Ne učini p.

Mt 5:28 već je u srcu počinio p.

Mt 19:9 i oženi se drugom, čini p.

PRELJUBNIK

: 1Ko 6:9 p. neće naslijediti kraljevstvo

PREOBRAZITI SE

: Mt 17:2 p. pred njima

Ri 12:2 p. mijenjajući način razmišljanja

PREOSTATI

: Mt 14:20 skupili što je p., 12 košara

1So 4:15 Mi koji p. nećemo preteći

PREPIRKA

: Izr 15:18 tko je strpljiv utišava p.

1Ti 6:4 raspravama i p. oko riječi

PREPISATI

: Pnz 17:18 neka p. ovaj Zakon

PREPORUČIVATI SE

: 2Ko 6:4 u svemu p. kao

PRESTATI

: Ga 6:9 nemojmo p. činiti dobro

PRESUDA

: Pr 8:11 p. za zlo ne izvršava se brzo

PRETRAŽIVATI

: 2Lje 16:9 Jehova p. svu zemlju

Da 12:4 Mnogi će p. knjigu

PREVARITI

: Jr 20:7 P. si me, Jehova

PREVISOK

: Ri 12:3 p. mišljenje o sebi

PREVODITI

: 1Ko 12:30 Zar svi p.?

PREZIRATI

: Iza 53:3 Ljudi ga p. i izbjegavali

PRIBLIŽITI SE

: Jk 4:8 P. Bogu i on će

PRIGOVARATI

: Jd 16 ljudi koji p., žale se

PRIGOVORITI

: Tit 1:7 nadgledniku se nema što p.

PRIGRLITI

: Ri 14:1 P. onoga tko je nezreo

Ri 15:7 p. jedni druge, kao što je Krist p. vas

PRIJATELJ

: 2Lje 20:7 tvog p. Abrahama

Ps 25:14 Jehova p. onima koji ga se boje

Ps 55:13 moj p. kojeg dobro znam

Izr 14:20 bogataš ima mnogo p.

Izr 16:28 klevetnik razdvaja bliske p.

Izr 17:17 Pravi p. pokazuje ljubav u svako doba

Izr 18:24 ima p. privrženijih od brata

Izr 27:6 Udarci p. izraz su vjernosti

Lk 16:9 steknite p. pomoću bogatstva

Iv 15:13 tko svoj život da za svoje p.

Iv 15:14 p. ako činite što vam zapovijedam

Jk 2:23 Abraham nazvan Jehovinim p.

Jk 4:4 p. svijetu postaje neprijatelj Bogu

PRIJESTOLJE

: Ps 45:6 Bog tvoje p. u svu vječnost

Iza 6:1 vidio Jehovu kako sjedi na visokom p.

Da 7:9 bila su postavljena p.

Mt 25:31 Sin Čovječji sjesti na svoje p.

Lk 1:32 Bog mu dati p. njegovog oca Davida

PRIJESTUP

: Ps 40:12 p. više nego vlasi

PRIJETITI

: Ef 6:9 nemojte p. robovima

1Pe 2:23 Kad je trpio, nije p.

PRIKAZ

: Izl 26:30 Načini šator prema p.

PRILIKA

: Lk 4:13 Đavo otišao do neke druge p.

1Ko 16:9 dobra p. za uspješnu službu

Ga 6:10 dok imamo p., činimo dobro

PRILOG

: Izl 35:21 koga je srce navelo, donio p.

2Lje 31:10 počeli donositi p.

PRIMJER

: Iv 13:15 Dao sam vam p.

1Ko 10:6 to se dogodilo nama za p.

2Ko 4:2 pružamo p. savjesti svakog čovjeka

1Pe 2:21 Krist vam dao p.

PRIPADATI

: Ri 14:8 bilo da umiremo, Jehovi p.

1Ko 6:19 vi ne p. sebi

PRIPREMITI

: Iv 14:2 idem vam p. mjesto

1Pe 1:13 p. um za naporan rad

PRISAN

: Izr 3:32 Jehova p. s čestitima

PRISCILA

: Dj 18:26 P. i Akvila pozvali ga k sebi

PRISTRAN

: Pnz 10:17 Bog nije p.

Dj 10:34 shvaćam da Bog nije p.

Jk 2:9 ako ste p., činite grijeh

PRISUTNOST

: Mt 24:3 što znak tvoje p.

Mt 24:37 kao u Noinim danima tako tijekom p.

2Pe 3:4 Gdje je njegova obećana p.?

PRITUŽBA

: Kol 3:13 ako su vaše p. opravdane

PRIVREMEN

: He 11:13 stranci i p. stanovnici

PRIVUĆI

: Iv 6:44 ako ga ne p. Otac

PRIZIVANJE

: Ga 5:20 idolopoklonstvo, p. duhova

PRIZIVATI

: Pnz 18:11 tko bi p. duhove

PRIZNANJE

: 2Ti 2:15 da stekneš Božje p.

PRIZNATI

: Ps 32:5 napokon sam p. grijeh

Izr 28:13 tko p., iskazat će mu se milosrđe

Eze 39:7 narodi morati p. da sam ja Jehova

Jk 5:16 p. grijehe jedni drugima

1Iv 1:9 Ako p. grijehe, Bog će nam oprostiti

PRIZVATI

: Ri 10:13 tko p. Jehovino ime

PRKOSITI

: 2So 2:3 otkriti čovjek koji p. zakonu

PRLJAVŠTINA

: 2Ko 7:1 očistimo se od svake p.

PROBDJETI

: 2Ko 11:27 p. sam mnoge noći

PROBOSTI

: Za 12:10 gledati onoga kojeg su p.

PROBUDITI (SE)

: Iv 11:11 idem ga p.

Ri 13:11 došao čas da se p.

PROCVJETATI

: Iza 35:1 pustinja p. kao šafran

PROČISTITI

: Za 13:9 P. ću je kao srebro

Ml 3:3 P. kao onaj koji čisti srebro

PRODUŽITI

: Iza 54:2 P. užad šatora

Mt 6:27 zabrinutošću p. životni vijek

PROGON

: Mt 13:21 kad nastupi p., pokoleba se

Mk 4:17 p. zbog riječi, odmah se pokolebaju

Mk 10:30 primiti stostruko više, uz p.

PROGONITI

: Ps 119:86 p. me bez razloga

Iv 15:20 Ako su p. mene, p. će i vas

Dj 22:4 Sljedbenike ovog Puta p. sam

Ri 12:14 Blagoslivljajte one koji vas p.

1Ko 4:12 Kad nas p., strpljivo to podnosimo

PROGONJEN

: Mt 5:10 Sretni oni koji su p.

2Ko 4:9 P. smo, ali nismo napušteni

PROKLET

: Iv 7:49 narod koji ne poznaje Zakon p.

PROKLETI

: Br 23:8 Kako mogu p. one koje Bog ne

Job 2:5 pa će te p. u lice

Job 2:9 žena rekla: P. Boga pa umri!

PROKLINJATI

: Ri 12:14 blagoslivljajte, ne p.

PROKUŠAN

: Jk 1:3 vaša vjera, kad je p.

PROLAZAN

: He 11:25 u p. grešnim zadovoljstvima

PROMICATI

: Ri 14:19 nastojmo p. mir

PROMISLITI

: Izr 15:28 p. prije nego nešto kaže

PROMJENA

: 2Ko 13:11 radujte se, činite p.

PROPADATI

: Izr 15:22 Zamisli p. bez dogovaranja

PROPAST

: 2So 1:9 kažnjeni vječnom p.

PROPOVIJEDATI

: Mt 9:35 Isus p. dobru vijest

Mt 24:14 vijest o Kraljevstvu p. će se

Lk 8:1 putovao od grada do grada p.

Ri 10:14 ako nitko ne bude p.

2Ti 4:2 P. riječ s osjećajem hitnosti

2Ti 4:5 A ti p. dobru vijest

PROPOVJEDNIK

: Dj 21:8 Filip, p. dobre vijesti

2Pe 2:5 Noa, p. pravednosti

PROPUST

: Da 6:4 Danijelu se nije našao p.

PRORICATI

: Le 19:31 savjet od onih koji p. budućnost

Jl 2:28 vaši sinovi i kćeri p.

PROROČANSKI

: 2Pe 1:19 p. riječ još pouzdanija

PROROČANSTVO

: 2Pe 1:20 nijedno p. nije plod

2Pe 1:21 P. nije poteklo od čovjeka

PROROK

: Pnz 18:18 Podignuti p. kao što si ti

1Kr 18:4 Obadija sakrio 100 p.

Eze 2:5 znat će da je p. bio među njima

Am 3:7 otkriva tajne p.

Am 7:14 nisam bio ni p. ni sin p.

Mt 7:15 čuvajte se lažnih p. u ovčjem runu

Mt 24:11 lažni p. zavest će mnoge

Mk 13:22 lažni p. činit će čuda

Dj 10:43 O njemu svjedoče svi p.

PROST

: Kol 3:8 P. riječi neka ne izlaze

PROSTAČKI

: Ef 5:4 Klonite se p. šala

PROSUDITI

: Flp 1:10 p. što je najvažnije

PROSUĐIVANJE

: He 5:14 sposobnost p. izvježbali

PROSUĐIVATI

: Izr 21:2 Jehova p. srca

PROŠLOST

: 1Pe 4:3 u p. činili što i ljudi u svijetu

PROTIV

: Ri 8:31 Ako Bog uz nas, tko p. nas?

PROTIVLJENJE

: 1So 2:2 iako smo doživljavali p.

PROTIVNIK

: Lk 21:15 mudrost koju p. neće osporiti

1Ko 16:9 ovdje ima mnogo p.

Flp 1:28 ne plašite se p.

PROTRATITI

: Lk 15:13 sin p. nasljedstvo

PROTUPRIRODAN

: Le 18:23 To bi bilo p.

Ri 1:26 zamijenile prirodne spolne odnose p.

PROVJERAVATI

: 1So 5:21 Sve p. da se uvjerite

PROZOR

: Dj 20:9 Eutih sjedio na p.

PRST

: Izl 31:18 ploče ispisane Božjim p.

PRUT

: Izr 13:24 Tko štedi p., mrzi svog sina

PRVI

: Mt 19:30 mnogi p. bit će posljednji

Mk 9:35 tko želi biti p., neka bude posljednji

PRVINA

: Ri 8:23 duh kao p. nasljedstva

1Ko 15:23 Krist kao p.

PRVOROĐENAC

: Izl 11:5 svaki p. u Egiptu umrijeti

Kol 1:15 p. svega što je stvoreno

PŠENICA

: Mt 13:25 posijao kukolj među p.

PTICA

: Mt 6:26 Pogledajte p.

PTIČARSKI

: Ps 91:3 spasiti od p. zamke

PUSTINJA

: Iza 35:1 Radovat će se p.

Iza 35:6 U p. će izvirati vode

Iza 41:18 P. ću pretvoriti u jezero

PUT

: Izr 16:25 Neki se p. čini ispravnim, ali

Iza 30:21 Ovo je pravi p.. Njime idite!

Jr 8:6 vraća na p. kojim svi idu

Mt 7:14 tijesan p. vodi u život

Mt 13:4 nešto je sjemena palo uz p.

Iv 14:6 Ja sam p., istina i život

Dj 9:2 da sljedbenike P. okovane dovede

R

RAČUN

: Ri 14:12 svatko će položiti r.

RAD

: Pr 2:24 da uživa u marljivom r.

RADITI

: Ne 4:6 narod je r. svim srcem

Iv 5:17 Moj Otac neprestano r.

Iv 6:27 Nemojte r. za hranu koja propada

Ef 4:28 neka više ne krade, nego marljivo r.

1So 2:9 r. smo danju i noću

2So 3:10 Tko ne želi r., neka i ne jede!

RADNIK

: Lk 10:7 r. zaslužuje svoju plaću

2Ti 2:15 r. koji se nema čega stidjeti

RADOSNO

: Lk 8:13 r. prihvate riječ, ali

2Ko 9:7 Bog voli onoga tko r. daje

RADOST

: Ne 8:10 r. Jehovina vaša je utvrda

Ps 37:4 Neka ti Jehova bude najveća r.

Ps 137:6 Jeruzalem najveća r.

Lk 15:7 r. zbog grešnika koji se pokaje

Iv 16:22 nitko vam neće oduzeti r.

Ri 15:13 Neka vas Bog ispuni obiljem r.

1So 1:6 s r. koju daje sveti duh

He 12:2 Zbog r. koja je stajala pred njim

3Iv 4 r. da djeca žive po istini

RADOSTAN

: 1Lje 28:9 služi Bogu r. duše

RADOVATI SE

: 1Lje 29:9 Narod se r. što je priložio

Ps 149:4 Jehova se r. svom narodu

Izr 8:30 Meni se naročito r.

Iza 65:13 Moji će se sluge r., a vi stidjeti

Dj 5:41 otišli od Sudbenog vijeća, r.

Ri 5:3 r. u nevoljama

Ri 12:12 R. zbog svoje nade

Ri 12:15 R. s onima koji se r.

Flp 3:1 r. u Gospodinu

Flp 4:4 Uvijek se r. u Gospodinu

RAĐATI

: Pos 1:28 R. djecu i množite se

RAHELA

: Pos 29:18 Služiti sedam godina za R.

Jr 31:15 R. plače za svojim sinovima

RAJ

: Lk 23:43 bit ćeš sa mnom u r.

2Ko 12:4 bio odnesen u r.

RANA

: Iza 53:5 zbog njegovih r. izliječeni smo

RANJEN

: Ot 13:3 jedna glava smrtno r.

RASKOŠ

: Ot 18:7 razmetala se besramnom r.

RASPADATI SE

: 2Ko 4:16 naš se vanjski čovjek r.

RASPIRIVATI

: 2Ti 1:6 r. u sebi Božji dar

RASPRAVA

: 1Ti 1:4 izaziva beskorisne r.

RASPRAVLJATI

: Dj 17:2 r. na temelju Pisama

RASPUŠTEN

: Izr 29:15 r. dijete sramoti majku

RASTAVITI

: Ri 8:39 ne može r. od Božje ljubavi

RASTRGAN

: Flp 1:23 R. sam između to dvoje

RAT

: Ps 46:9 prekida r. po cijeloj zemlji

Ho 2:18 odstranit ću iz zemlje mač i r.

Ot 12:7 izbio je r. na nebu: Mihael

Ot 16:14 r. na veliki dan Svemogućeg Boga

RATNIK

: Jr 20:11 Jehova uz mene kao silan r.

RATOVANJE

: Iza 2:4 više se neće učiti r.

RAZARATI

: Ri 14:20 Ne r. Božje djelo

RAZBOLJETI SE

: Izr 13:12 Od očekivanja r. srce

RAZBOR

: 1Kr 3:11 nisi tražio dug život, nego r.

Mt 24:15 neka čitatelj upotrijebi r.

RAZBORIT

: Izl 18:21 odaberi r. ljude

Da 11:33 Oni koji budu r. poučit će mnoge

Da 12:3 Oni koji su r. sjat će

Mt 24:45 Tko je vjerni i r. rob

RAZBORITIJI

: Ps 119:99 R. od svojih učitelja

RAZBORITOST

: Izr 4:7 uza sve stekni i r.

1Ko 14:20 po r. budite odrasli

RAZDERATI

: Jl 2:13 R. svoja srca

RAZDOBLJE

: Da 2:21 On mijenja vremena i r.

Dj 1:7 Nije vaše da znate vremena i r.

1So 5:1 o vremenima i r. ne treba vam pisati

RAZDRAŽIVATI

: Ef 6:4 očevi, ne r. djecu

RAZDRAŽLJIV

: Izr 21:19 sa svadljivom i r. ženom

1Ko 13:5 [ljubav] nije r.

RAZDVAJATI

: Izr 17:9 r. bliske prijatelje

RAZDVOJITI

: Mt 10:35 došao sam r. sina od oca

RAZLIKA

: Ml 3:18 r. između pravednoga i zloga

RAZLIKOVATI

: He 5:14 kako bi r. dobro i zlo

RAZLJUTITI SE

: Izr 14:17 brzo se r., nerazuman

RAZMIŠLJANJE

: Ps 19:14 r. mog srca ugodno tebi

Ri 8:6 R. svojstveno tijelu donosi smrt

Ef 4:23 usvajati nov način r.

RAZMIŠLJATI

: Pos 24:63 [Izak] otišao u polje r.

Ps 77:12 Duboko r. o svim tvojim djelima

Flp 2:5 R. kako je r. Krist

RAZOČARANJE

: Ri 5:5 nada ne vodi do r.

RAZOČARATI SE

: Ri 9:33 tko vjeruje neće se r.

RAZUM

: Izr 3:5 ne oslanjaj se na vlastiti r.

Ri 12:1 služite mu koristeći r.

RAZUMJETI

: Ne 8:8 pomagali da r. pročitano

Ps 119:27 Pomozi mi da r. smisao tvojih naredbi

Izr 19:11 koji r. druge ne gnjevi se

RAZUMNOST

: Flp 4:5 vaša r. poznata ljudima

RAZVESTI SE

: Mt 19:9 tko se r. osim zbog

Mk 10:11 Tko se r. od žene i oženi drugom

RAZVOD

: Ml 2:16 ja mrzim r.

RAŽALOSTITI SE

: 2Ko 7:9 r. u skladu s Božjom voljom

REBEKA

: Pos 26:7 R. je bila lijepa

REBRO

: Pos 2:22 od r. načinio ženu

RED

: 1Ko 14:40 dolično i onako kako je r.

REKABOVCI

: Jr 35:5 vino pred R.

RESE

: Br 15:39 R. trebate imati

REVNO

: Ri 10:2 r. se trude ugoditi Bogu, ali

Tit 2:14 narod koji r. čini dobra djela

REVNOST

: Ps 69:9 R. za tvoj dom gori u meni

Iza 37:32 To će u r. učiniti Jehova nad vojskama

Ri 12:11 Neka vas duh potiče na r.

REZATI SE

: Le 21:5 neka se ne r. po tijelu

RIBA

: Jn 1:17 poslao r. da proguta Jonu

Iv 21:11 izvukao mrežu punu velikih r.

RIBAR

: Mt 4:19 učinit ću vas r. ljudi

RIJEČ

: Izr 25:11 R. u pravo vrijeme

Iza 40:8 r. našeg Boga ostaje zauvijek

Lk 8:12 Đavo uzme r. iz njihovog srca

Iv 1:1 U početku bila je R.

Iv 17:17 Tvoja r. je istina

Dj 18:5 Pavao se posvetio propovijedanju r.

Flp 2:16 čvrsto se držite r. života

2Ti 2:15 ispravno se služi r. istine

RIJEKA

: Ot 12:16 zemlja progutala r.

Ot 22:1 pokazao r. vode života

RIZNICA

: Lk 6:45 iz dobre r. srca iznosi dobro

RJEČIT

: Izl 4:10 nisam r. čovjek

ROB

: Izr 22:7 tko uzima zajam, r. je

Mt 24:45 Tko je vjerni i razboriti r.?

Mt 25:21 Odlično, dobri i vjerni r.!

Lk 17:10 obični r., nismo vrijedni hvale

Iv 8:34 svatko tko čini grijeh, r. je grijeha

ROBOVATI

: 1Ko 7:23 Nemojte više r. ljudima

Ga 5:13 ljubav potiče da r. jedni drugima

RODITELJI

: Lk 18:29 radi kraljevstva ostavio r.

Lk 21:16 Izdavat će vas čak i r.

2Ko 12:14 r. dužni stjecati imovinu djeci

Ef 6:1 Djeco, slušajte svoje r.

Kol 3:20 slušajte svoje r. u svemu

RODITI

: Iza 66:7 Prije trudova r. je

1Pe 1:3 nanovo r. za živu nadu

ROĐAK

: Dj 10:24 Kornelije okupio r.

ROĐENDAN

: Pos 40:20 bio je faraonov r.

Mt 14:6 slavio se Herodov r.

ROĐENJE

: Ps 51:5 Od r. kriv za prijestup

ROG

: Da 7:7 četvrta zvijer imala deset r.

Da 8:8 veliki se r. slomio

ROSA

: Pnz 32:2 moje će riječi sipiti kao r.

Ps 110:3 mladi ratnici kao kapi r.

RUGATI SE

: 1Sa 17:26 r. četama živog Boga

Izr 27:11 odgovoriti onome koji mi se r.

Lk 18:32 r. mu se i pljuvati ga

Lk 22:63 počeli mu se r. i udarati ga

RUKA

: Pnz 15:8 budite široke r.

Pnz 16:16 ne pred Jehovu praznih r.

Ps 145:16 otvaraš r. i daješ svima što žele

Iza 35:3 Ojačajte klonule r.

Za 14:13 svatko će podizati r. na bližnjeg

Iv 12:38 Jehova otkrio svoju moćnu r.

RUNO

: Su 6:37 rosa samo na r.

RUŽAN

: Ef 4:29 r. riječ neka ne izlazi

S

SABLAŽNJIV

: Iv 6:60 Ovo su s. riječi

SADITI

: Iza 65:22 neće oni s., a drugi jesti

SAGRIJEŠITI

: Ri 3:23 svi su s. i ne dostižu

SAKAT

: Mt 15:31 vidio da s. ozdravljaju

SALAMUN

: 1Kr 4:29 Bog S. podario mudrost

Mt 6:29 ni S. nije bio odjeven kao jedan od njih

SAM

: Iv 16:32 ostaviti me s. Ali ja nisam s.

SAMARIĆANIN

: Lk 10:33 S. se sažalio

SAMARIĆANKA

: Iv 4:7 S. došla zahvatiti vode

SAMARIJA

: 2Kr 17:6 asirski kralj osvojio S.

SAMILOST

: Kol 3:12 obucite se u najdublju s.

Jk 5:11 Jehova je pun s.

SAMILOSTAN

: Izl 34:6 Jehova, milosrdan i s.

SAMOSVLADAVANJE

: Ga 5:22, 23 plodovi duha: s.

SAMOUVJEREN

: Izr 14:16 bezumnik je previše s.

SAMOVOLJA

: 1Sa 15:23 drska s. jednaka je

SAMOVOLJAN

: 2Pe 2:10 Oni su drski i s.

SAMSON

: Su 13:24 dala mu ime S.

SAMUEL

: 1Sa 1:20 Hana mu dala ime S.

1Sa 2:18 S. služio pred Jehovom, još dječak

SAN

: Pr 5:3 nemiran s. dolazi od

SANHERIB

: 2Kr 19:16 S. se rugao Bogu

SARA

: Pos 17:19 S. će ti roditi sina

1Pe 3:6 S. Abrahama nazivala gospodarom

SASTANAK

: He 10:25 ne propuštajmo s.

SASTAVITI SE

: Ef 1:10 sve ponovno s. u Kristu

SAVAO

: Dj 7:58 do nogu mladića koji se zvao S.

Dj 8:3 S. se okomio na skupštinu

Dj 9:1 S. bio pun mržnje prema učenicima

Dj 9:4 S., S., zašto me progoniš?

SAVEZ

: Pos 15:18 Jehova sklopio s. s Abramom

Jr 31:31 sklopit ću novi s.

Lk 22:20 novi s. na temelju moje krvi

Lk 22:29 sklapam s vama s. za kraljevstvo

SAVJEST

: Ri 2:15 s. im služi kao svjedok

Ri 13:5 podložni zbog svoje s.

1Ko 8:12 ranjavate njihovu slabu s.

1Ti 4:2 lažljivci otupjele s.

1Pe 3:16 Sačuvajte čistu s.

1Pe 3:21 molba za čistu s.

SAVJETNIK

: Izr 15:22 kad ima mnogo s.

Iza 9:6 Ime će mu biti Mudri S.

SAVRŠEN

: Pnz 32:4 On je Stijena: sve što čini s.

Ps 19:7 Jehovin je zakon s.

Mt 5:48 budite s., kao što je s. vaš Otac

He 2:10 da patnjama učini s. onoga

SAŽALITI SE

: Mt 9:36 s. jer su izmučeni

Mt 20:34 Isus se s. i dodirnuo im oči

SCENA

: 1Ko 7:31 mijenja se s. ovog svijeta

SEBIČAN

: 1Ko 13:5 [ljubav] nije s.

SESTRA

: Pnz 27:22 spolne odnose sa svojom s.

SHRVATI

: Ps 40:12 S. me mnoštvo prijestupa

SHVATITI

: Job 6:24 Pomozite da s. svoju pogrešku

SIDKIJA

: Jr 52:11 kralj oslijepio S.

SIDRO

: He 6:19 nada kao s. duše

SIGURNOST

: Izr 12:3 ne stječe s. čineći zlo

Iza 32:17 plod pravednosti bit će s.

SIJATI

: Ps 126:5 Oni koji s. sa suzama

Pr 11:6 Ujutro s. svoje sjeme

Ga 6:7 što čovjek s., to će i požeti

SIJED

: Izr 16:31 S. kosa prekrasna kruna

SILA

: Za 4:6 Ne vojnom s., nego duhom

Mk 5:30 osjetio da je iz njega izašla s.

SIN

: Pos 6:2 s. pravog Boga uzimali žene

1Sa 8:3 njegovi s. nisu išli njegovim stopama

Job 38:7 Božji s. radosno uzvikivali

Ps 2:12 Iskazujte poštovanje s. da se Bog

Izr 13:24 Tko štedi prut, mrzi svog s.

Izr 15:20 Mudar s. raduje svog oca

Iza 66:8 gora Sion rodila je svoje s.

Mt 3:17 Ovo je moj voljeni S., koji mi je po volji

Lk 15:13 mlađi je s. protratio nasljedstvo

Ri 8:14 Svi koje vodi Božji duh Božji su s.

SIN ČOVJEČJI

: Da 7:13 na oblacima netko kao s.

Mt 10:23 prije nego što dođe S.

Lk 21:27 vidjeti S. kako dolazi u oblaku

SINAJ

: Izl 19:20 Jehova sišao na goru S.

SION

: Ps 2:6 postavio svog kralja na S.

Ps 48:2 gora S., grad Velikog Kralja

Iza 66:8 gora S. rodila je svoje sinove

Ot 14:1 Janje na gori S., a s njim 144 000

SIROČAD

: Jk 1:27 brinuti za s. i udovice

SIROMAH

: 1Sa 2:8 s. diže iz pepela

Ps 9:18 s. neće zauvijek biti zaboravljeni

Lk 4:18 da objavim dobru vijest s.

Iv 12:8 s. će uvijek biti među vama

SIROMAŠAN

: 2Ko 6:10 s., a mnoge obogaćujemo

2Ko 8:9 Krist radi vas postao s.

Ga 2:10 zamolili da mislimo na s.

SIROMAŠTVO

: Izr 30:8 Ne daj mi ni s. ni

2Ko 8:2 velikodušnost usprkos s.

SJEDITI

: Ps 110:1 S. mi zdesna

SJEME

: Lk 8:11 S. je Božja riječ

SJENA

: 1Lje 29:15 Naši su dani poput s.

Ps 91:1 utočište u s. Svemogućega

Kol 2:17 tek s. onoga što dolazi

Jk 1:17 ne mijenja se, nije poput nestalne s.

SJETITI SE

: Job 14:13 sakrio i onda me se s.

SKAKAVAC

: Iza 40:22 stanovnici zemlje kao s.

Jl 1:4 što je ostalo iza s.

SKERLET

: Iza 1:18 vaši grijesi kao s.

SKLADNO

: Ri 8:28 sva njegova djela s. doprinose

Ef 4:16 cijelo tijelo s. sastavljeno

SKLON

: Pos 8:21 čovjek odmalena s. zlu

SKROMAN

: Izr 11:2 mudrost je u s.

Za 4:10 tko je prezreo dan s. početaka?

SKROMNO

: Mi 6:8 s. živiš po volji Boga

SKROMNOST

: 1Ti 2:9 žene potičem da pokazuju s.

SKRUŠEN

: Iza 66:2 na s. obratit ću pažnju

SKUP

: Le 23:4 Ovo su sveti s.

SKUPO

: 1Ko 7:23 S. ste plaćeni

SKUPŠTINA

: Mt 16:18 Na ovoj stijeni sagraditi s.

Dj 20:28 kao pastiri brinuli o Božjoj s.

Ri 16:5 Pozdravite s. u njihovoj kući

SLAB

: 1Ko 1:27 Bog izabrao što svijet smatra s.

2Ko 12:10 kad sam s., onda sam jak

1So 5:14 da pomažete s. i budete strpljivi

SLABOST

: Ri 15:1 moramo nositi s. nejakih

He 4:15 može razumjeti naše s.

SLADAK

: Ri 16:18 s. riječima zavode srca

SLAMA

: Iza 65:25 lav će jesti s. kao govedo

1Ko 3:12 Na tom temelju netko gradi s.

SLAVA

: Ri 8:18 nisu ništa u usporedbi sa s.

1Ko 10:31 sve činite Bogu na s.

Ot 4:11 Jehova, dostojan si primiti s.

SLAVITI

: Iv 12:43 više stalo da ih s. ljudi

SLIJEP

: Le 19:14 Ne stavljati zapreku pred s.

Iza 35:5 s. otvoriti oči

Mt 15:14 Oni su s. vođe

SLIKA

: Pos 1:26 Načinimo čovjeka na svoju s.

Izl 20:4 Ne pravi sebi kipove ni s.

SLOBODA

: Ri 8:21 veličanstvenu s. Božje djece

2Ko 3:17 gdje je Jehovin duh, ondje je s.

1Pe 2:16 nemojte tu s. koristiti kao izgovor

2Pe 2:19 Obećavaju im s.

SLOMLJEN

: Ps 34:18 blizu onih s. srca

Ps 51:17 Žrtva Bogu po volji je duh s.

Ps 147:3 liječi one koji su s. srca

Izr 18:14 tko će podnijeti s. duh?

Iza 57:15 uz one sam koji su s. i potišteni

SLOŽNO

: Sf 3:9 s. mu služili

Ef 4:16 svi njegovi dijelovi s. rade

SLUGA

: Iza 42:1 Evo mog s., kojeg podupirem

Iza 65:13 Moji će s. jesti, a vi ćete gladovati

Mk 10:43 tko je velik, neka bude s.

2Ko 3:6 osposobio nas da budemo s.

2Ko 6:4 preporučujemo se kao Božji s.

1Ti 3:8 S. pomoćnici trebaju biti

SLUŠATI

: Izr 1:5 Mudar s. i više naučiti

Eze 2:7 s. oni ili ne s.

Mt 17:5 Ovo je moj voljeni Sin. Njega s.!

Lk 10:16 Tko s. vas, s. i mene

Iv 10:27 Moje ovce s. moj glas

Dj 4:19 je li ispravno s. vas, a ne Boga

Jk 1:19 spreman s., ne govoriti brzopleto

Jk 1:22 nemojte samo s. riječ

SLUŽBA

: Dj 1:20 njegovu s. preuzme drugi

Dj 20:24 dovršiti trku i izvršiti s.

Ri 11:13 veličam svoju s.

2Ko 4:1 ovu s. imamo zahvaljujući milosrđu

2Ko 6:3 našoj s. ne bi imalo što prigovoriti

1Ti 1:12 dostojnim povjerenja i postavio me u s.

2Ti 4:5 potpuno izvrši svoju s.

SLUŽITI

: Jš 24:15 izaberite kome ćete s.

1Sa 2:11 dječak je počeo s. Jehovi

1Kr 18:21 Ako je Jehova pravi Bog, s. njemu

1Lje 28:9 s. potpuno odana srca i radosne duše

Ps 100:2 S. Jehovi s veseljem!

Da 7:10 Tisuću tisuća s. mu je

Mt 20:28 Sin Čovječji došao s. drugima

Ri 12:1 S. Bogu koristeći razum

1Pe 4:10 koristite dar kako biste s.

SLJEDBA

: Dj 28:22 posvuda govori protiv ove s.

2Pe 2:1 neprimjetno uvesti razorne s.

SMEĆE

: 1Ko 4:13 smatraju nas s. svijeta

Flp 3:8 sve to smatram običnim s.

SMIJATI SE

: Ps 2:4 koji stoluje na nebesima s.

Jr 20:7 S. mi se po cijele dane

SMIJEH

: Izr 14:13 u s. srce može osjećati bol

SMILOVATI SE

: Iza 55:7 vrati se Jehovi, on će s.

1Iv 3:17 ali mu se ne s.

SMIREN

: Izr 17:27 razborit čovjek ostaje s.

2Ti 2:24 ostati s. kad podnosi nepravdu

SMISAO

: Pr 7:25 istražiti s. svega

SMOKVA

: 1Kr 4:25 svatko pod svojom lozom i s.

Mi 4:4 sjediti pod lozom i pod s.

Mt 21:19 s. je odmah usahnula

Mt 24:32 Kad s. grane prolistaju

Mk 13:28 Izvucite pouku iz usporedbe o s.

SMRT

: Ps 89:48 Koji čovjek neće vidjeti s.?

Iza 25:8 Zauvijek će uništiti s.

Eze 3:18 smatrati odgovornim za njegovu s.

Ho 13:14 S., gdje su tvoji žalci?

Mt 25:46 otići u vječnu s.

Ri 5:12 tako se s. proširila na sve ljude

Ri 6:23 plaća za grijeh je s.

1Ko 15:26 Kao posljednji neprijatelj uništena s.

He 2:9 Isus za svakoga okusio s.

He 2:15 u ropstvu zbog straha od s.

Ot 21:4 više neće biti s.

SMRTNI ČOVJEK

: Ps 8:4 Što je s. da misliš

SNAGA

: Ps 29:11 Jehova će dati s. svom narodu

Ps 31:10 Zbog prijestupa nestaje mi s.

Ps 84:7 Idu dalje i ne gube s.

Izr 17:22 slomljen duh oduzima s.

Iza 40:29 On vraća s. umornome

Iza 40:31 koji se uzdaju u Jehovu dobivaju s.

Za 4:6 Ne silom ni s., nego mojim duhom

Mk 12:30 ljubi Jehovu svom svojom s.

Dj 1:8 kad duh dođe na vas, dobit ćete s.

2Ko 4:7 naša iznimna s. potječe od Boga

2Ko 12:9 moja se s. očituje kad si slab

Flp 2:13 Bog vam daje i želju i s.

Flp 4:13 Za sve imam s. uz pomoć

Ot 3:8 Znam da imaš malo s.

SNALAŽLJIVOST

: Lk 16:8 pohvalio upravitelja zbog s.

SNIJEG

: Iza 1:18 grijesi postati bijeli kao s.

SOBA

: Iza 26:20 narode moj, uđi u svoje s.

SODOMA

: Pos 19:24 kišu sumpora i vatre na S.

2Pe 2:6 osudio je S. i pokazao neznabošcima

Jd 7 S. i Gomora kao upozorenje nama

SOL

: Pos 19:26 pretvorila se u stup s.