Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Kazalo biblijskih knjiga

Knjige hebrejskog dijela Biblije napisane prije nove (kršćanske) ere

NAZIV KNJIGE

PISAC

MJESTO PISANJA

PISANJE ZAVRŠENO (PR. N. E.)

OBUHVAĆA VRIJEME (PR. N. E.)

Postanak

Mojsije

pustinja

1513.

od stvaranja svijeta (“u početku”) do 1657.

Izlazak

Mojsije

pustinja

1512.

1657. – 1512.

Levitski zakonik

Mojsije

pustinja

1512.

1 mjesec (1512.)

Brojevi

Mojsije

pustinja i moapske ravnice

1473.

1512. – 1473.

Ponovljeni zakon

Mojsije

moapske ravnice

1473.

2 mjeseca (1473.)

Jošua

Jošua

Kanaan

o. 1450.

1473. – o. 1450.

Suci

Samuel

Izrael

o. 1100.

o. 1450. – o. 1120.

Ruta

Samuel

Izrael

o. 1090.

11 godina vladavine sudaca

1. Samuelova

Samuel, Gad, Natan

Izrael

o. 1078.

o. 1180. – 1078.

2. Samuelova

Gad, Natan

Izrael

o. 1040.

1077. – o. 1040.

1. Kraljevima

Jeremija

Juda

580.

o. 1040. – 911.

2. Kraljevima

Jeremija

Juda i Egipat

580.

o. 920. – 580.

1. Ljetopisa

Ezra

Jeruzalem (?)

o. 460.

nakon 1. Ljetopisa 9:44: o. 1077. – 1037.

2. Ljetopisa

Ezra

Jeruzalem (?)

o. 460.

o. 1037. – 537.

Ezra

Ezra

Jeruzalem

o. 460.

537. – o. 467.

Nehemija

Nehemija

Jeruzalem

n. 443.

456. – n. 443.

Estera

Mordokaj

Šušan, Elam

o. 475.

493. – o. 475.

Job

Mojsije

pustinja

o. 1473.

više od 140 godina između 1657. i 1473.

Psalmi

David i drugi

 

o. 460.

 

Mudre izreke

Salamun, Agur, Lemuel

Jeruzalem

o. 717.

 

Propovjednik

Salamun

Jeruzalem

pr. 1000.

 

Pjesma nad pjesmama

Salamun

Jeruzalem

o. 1020.

 

Izaija

Izaija

Jeruzalem

n. 732.

o. 778. – n. 732.

Jeremija

Jeremija

Juda, Egipat

580.

647. – 580.

Tužaljke

Jeremija

okolica Jeruzalema

607.

 

Ezekijel

Ezekijel

Babilon

o. 591.

613. – o. 591.

Danijel

Danijel

Babilon

o. 536.

618. – o. 536.

Hošea

Hošea

pokrajina Samarija

n. 745.

pr. 804. – n. 745.

Joel

Joel

Juda

o. 820. (?)

 

Amos

Amos

Juda

o. 804.

 

Obadija

Obadija

 

o. 607.

 

Jona

Jona

 

o. 844.

 

Mihej

Mihej

Juda

pr. 717.

o. 777. – 717.

Nahum

Nahum

Juda

pr. 632.

 

Habakuk

Habakuk

Juda

o. 628. (?)

 

Sefanija

Sefanija

Juda

pr. 648.

 

Hagaj

Hagaj

Jeruzalem

520.

112 dana (520.)

Zaharija

Zaharija

Jeruzalem

518.

520. – 518.

Malahija

Malahija

Jeruzalem

n. 443.

 

Knjige grčkog dijela Biblije napisane tijekom nove (kršćanske) ere

NAZIV KNJIGE

PISAC

MJESTO PISANJA

PISANJE ZAVRŠENO (N. E.)

OBUHVAĆA VRIJEME

Matej

Matej

Izrael

o. 41.

2. pr. n. e. – 33. n. e.

Marko

Marko

Rim

o. 60. – 65.

29. – 33. n. e.

Luka

Luka

Cezareja

o. 56. – 58.

3. pr. n. e. – 33. n. e.

Ivan

Ivan (apostol)

Efez ili okolica

o. 98.

29. – 33. n. e. (izuzev uvoda)

Djela apostolska

Luka

Rim

o. 61.

33. – o. 61.

Rimljanima

Pavao

Korint

o. 56.

 

1. Korinćanima

Pavao

Efez

o. 55.

 

2. Korinćanima

Pavao

Makedonija

o. 55.

 

Galaćanima

Pavao

Korint ili sirijska Antiohija

o. 50. – 52.

 

Efežanima

Pavao

Rim

o. 60. – 61.

 

Filipljanima

Pavao

Rim

o. 60. – 61.

 

Kološanima

Pavao

Rim

o. 60. – 61.

 

1. Solunjanima

Pavao

Korint

o. 50.

 

2. Solunjanima

Pavao

Korint

o. 51.

 

1. Timoteju

Pavao

Makedonija

o. 61. – 64.

 

2. Timoteju

Pavao

Rim

o. 65.

 

Titu

Pavao

Makedonija (?)

o. 61. – 64.

 

Filemonu

Pavao

Rim

o. 60. – 61.

 

Hebrejima

Pavao

Rim

o. 61.

 

Jakov

Jakov (Isusov brat)

Jeruzalem

pr. 62.

 

1. Petrova

Petar

Babilon

o. 62. – 64.

 

2. Petrova

Petar

Babilon (?)

o. 64.

 

1. Ivanova

Ivan (apostol)

Efez ili okolica

o. 98.

 

2. Ivanova

Ivan (apostol)

Efez ili okolica

o. 98.

 

3. Ivanova

Ivan (apostol)

Efez ili okolica

o. 98.

 

Juda

Juda (Isusov brat)

Izrael (?)

o. 65.

 

Otkrivenje

Ivan (apostol)

Patmos

o. 96.

 

[Imena nekih pisaca i mjesto pisanja pojedinih knjiga ne mogu se sa sigurnošću utvrditi. Mnoge su godine određene samo približno. Kratice i njihovo značenje: n. – nakon; n. e. – nove ere; o. – otprilike; pr. – prije; pr. n. e. – prije nove ere.]