Suci 6:1-40

6  Tada su sinovi Izraelovi stali činiti što je zlo u očima Jehovinim.+ Zato ih je Jehova dao u ruke Midjancima+ na sedam godina.  I ruka je midjanska nadjačala Izraela.+ Zbog Midjanaca su sinovi Izraelovi načinili sebi podzemna spremišta u brdima i sklanjali se po pećinama i vrletima.+  I kad bi Izraelci posijali sjeme,+ došli bi Midjanci, Amalečani+ i narodi s Istoka+ i napali ih.  I utaborili bi se na njihovoj zemlji i uništili urod zemlje sve do Gaze. Nisu ostavljali u Izraelu ni hrane ni stoke sitne ni goveda ni magaraca.+  I dolazili su sa stokom svojom i sa šatorima svojim. Bili su brojni kao skakavci,+ nije bilo broja ni njima ni devama njihovim.+ Dolazili su u zemlju da je opustoše.+  Tako je Izrael zbog Midjanaca upao u veliku bijedu, i sinovi Izraelovi stali su prizivati Jehovu u pomoć.+  A kad su sinovi Izraelovi prizvali Jehovu u pomoć zbog Midjanaca,+  Jehova je poslao sinovima Izraelovim jednog čovjeka, proroka,+ i rekao im: “Ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: ‘Ja sam vas izveo iz Egipta+ i izbavio vas iz kuće ropske.+  Izbavio sam vas iz ruke egipatske i iz ruke svih tlačitelja vaših i otjerao sam ih pred vama i dao vam zemlju njihovu.+ 10  I rekao sam vam: “Ja sam Jehova, Bog vaš.+ Nemojte štovati bogove Amorejaca+ u čijoj zemlji živite!”+ Ali vi niste poslušali glas moj.’”+ 11  Potom je došao anđeo Jehovin+ i sjeo pod veliko stablo u Ofri koje je pripadalo Joašu Abiezerovcu.+ Njegov sin Gideon+ mlatio je pšenicu u vinskome tijesku da je brzo skloni od Midjanaca. 12  Tada mu se ukazao anđeo Jehovin i rekao mu: “Jehova je s tobom,+ hrabri junače!” 13  A Gideon mu je odgovorio: “Oprosti, gospodaru, ali ako je Jehova s nama, zašto nas je sve ovo snašlo+ i gdje su sva čudesna djela njegova+ o kojima su nam pričali oci naši,+ govoreći: ‘Nije li nas iz Egipta izveo Jehova?’+ A sada nas je Jehova napustio+ i predao nas u ruke Midjancima.” 14  Tada se Jehova okrenuo prema njemu i rekao: “Idi u toj snazi svojoj+ i izbavit ćeš Izraela iz ruku midjanskih!+ Ne šaljem li te ja?”+ 15  A on mu je odvratio: “Oprosti, Jehova! Čime ću izbaviti Izraela?+ Evo, moj je rod* najslabiji u Manašeu, a ja sam najmanji u kući oca svojega.”+ 16  No Jehova mu je rekao: “Ja ću biti s tobom+ i zato ćeš pobiti Midjance+ kao jednog čovjeka.” 17  Nato mu je odgovorio: “Ako sam našao milost u očima tvojim,+ daj mi znak da ti govoriš sa mnom!+ 18  Molim te, nemoj otići odavde dok se ne vratim k tebi+ i donesem ti dar svoj i stavim ga pred tebe!”+ A on mu je rekao: “Sjedit ću ovdje dok se ne vratiš.” 19  Tada je Gideon otišao i pripremio jare+ i od efe* brašna zamijesio beskvasne kruhove.+ Meso je stavio u košaru, a juhu u lonac, pa je to donio k njemu pod veliko stablo i poslužio. 20  A anđeo pravoga Boga rekao mu je: “Uzmi meso i beskvasne kruhove, pa ih stavi na onu veliku stijenu,+ a juhu prolij!” I učinio je tako. 21  Tada je anđeo Jehovin pružio vrh štapa koji mu je bio u ruci i dodirnuo meso i beskvasne kruhove. I planula je vatra iz stijene te spalila meso i beskvasne kruhove.+ A anđeo Jehovin nestao je ispred očiju njegovih. 22  Tada je Gideon shvatio da je to bio anđeo Jehovin.+ I rekao je: “Jao, Svevišnji Gospodine Jehova! Vidio sam anđela tvojega, Jehova, licem u lice!”+ 23  A Jehova mu je odgovorio: “Mir tebi!+ Ne boj se!+ Nećeš umrijeti.”+ 24  I Gideon je ondje sagradio Jehovi žrtvenik+ koji nosi ime+ Jehova-Šalom* do današnjeg dana. Još uvijek stoji u Ofri,+ koja pripada Abiezerovcima. 25  I te mu je noći Jehova rekao: “Uzmi junca, junca što pripada ocu tvojemu, junca* od sedam godina, i sruši žrtvenik Baalov+ što ga ima otac tvoj i posijeci obredno deblo* što je pokraj njega!+ 26  I sagradi žrtvenik Jehovi, Bogu svojemu, na vrhu ove utvrde, slažući kamenje u redove, pa uzmi onog junca* i prinesi ga kao žrtvu paljenicu na drvima od obrednoga debla što ćeš ga posjeći!” 27  Tada je Gideon uzeo deset ljudi između slugu svojih i učinio kako mu je Jehova rekao.+ Ali kako se bojao doma oca svojega i ljudi iz grada, nije to učinio danju, nego noću.+ 28  Kad su sutradan ljudi iz grada po običaju rano ustali, gle, žrtvenik Baalov bio je srušen i obredno deblo+ pokraj njega posječeno, a junac je bio prinesen na novom žrtveniku. 29  I pitali su jedni druge: “Tko je to učinio?” I stali su se raspitivati i tražiti. Naposljetku su rekli: “Učinio je to Gideon, sin Joašev.” 30  Tada su ljudi iz grada rekli Joašu: “Izvedi sina svojega da umre,+ jer je srušio žrtvenik Baalov i posjekao obredno deblo što je bilo pokraj njega!” 31  A Joaš+ je svima što su ustali protiv njega rekao:+ “Zar ćete vi braniti Baala? Zar ćete ga vi spasiti? Tko ga god brani, neka se pogubi još ovog jutra.+ Ako je on pravi bog,+ neka se sam brani+ jer mu je netko srušio žrtvenik!” 32  I toga je dana prozvao Gideona Jerubaal,*+ rekavši: “Neka se Baal sam brani jer mu je netko srušio žrtvenik!”+ 33  A svi Midjanci,+ Amalečani+ i narodi s Istoka+ skupili su se kao jedan,+ prešli u dolinu jizreelsku+ i utaborili se u njoj. 34  I duh+ Jehovin obuzeo je Gideona tako da je stao puhati u rog+ i Abiezerovci+ su se skupili oko njega. 35  I razaslao je glasnike+ po svemu plemenu Manašeovu te su se i oni skupili oko njega. Razaslao je glasnike i po plemenu Ašerovu, Zebulunovu i Naftalijevu te su mu i oni krenuli u susret. 36  Tada je Gideon rekao pravome Bogu: “Ako ćeš mojom rukom izbaviti Izraela, kao što si obećao,+ 37  evo, ostavit ću runo na gumnu. Ako rosa bude samo na runu, a sva zemlja ostane suha, onda ću znati da ćeš izbaviti Izraela mojom rukom, kao što si obećao.” 38  I bilo je tako. Kad je sutradan rano ustao i ocijedio runo, iscijedio je iz runa dovoljno rose da njome napuni veliku zdjelu. 39  Ali Gideon je rekao pravome Bogu: “Nemoj da se raspali gnjev tvoj na mene, nego mi dopusti da progovorim još jednom! Dopusti mi, molim te, da samo još jednom pokušam s runom! Molim te, neka samo runo bude suho, a po svoj zemlji neka bude rosa!” 40  I Bog je tako učinio te noći. Samo je runo ostalo suho, a po svoj je zemlji bila rosa.

Bilješke

Doslovno: “moja je tisuća”.
Efa je 22 litre. Vidi dodatak 13.
“Jehova-Šalom” znači “Jehova je mir”.
Doslovno: “drugog junca”.
Ili: “ašeru”.
Doslovno: “drugog junca”.
“Jerubaal” znači “neka se Baal brani”.