Nehemija 8:1-18

8  I sav se narod sakupio kao jedan+ na trgu+ koji je pred Vodenim vratima.+ I rekli su prepisivaču Ezri+ da donese knjigu+ Mojsijeva zakona+ što ga je Jehova dao Izraelu.+  I svećenik+ Ezra je prvoga dana sedmoga mjeseca+ donio zakon pred zajednicu,+ pred muškarce, žene i sve koji su mogli razumjeti ono što su čuli.+  I čitao+ je naglas iz njega na trgu koji je pred Vodenim vratima od svanuća+ do podneva, pred muškarcima, ženama i drugima koji su mogli razumjeti. I sav je narod pažljivo slušao+ čitanje knjige zakona.  Prepisivač Ezra stajao je na drvenom postolju,+ koje su načinili za tu priliku. Do njega su s desne strane stajali Matitija, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja, a s lijeve strane Pedaja, Mišael, Malkija,+ Hašum,+ Haš-Badana, Zaharija i Mešulam.  I Ezra je otvorio+ knjigu naočigled svega naroda, jer je bio poviše svega naroda, a kad ju je otvorio, sav je narod ustao.+  Tada je Ezra blagoslovio Jehovu,+ Boga pravoga i velikoga, a sav je narod podignutih ruku+ odgovorio: “Amen! Amen!”*+ Potom su se poklonili+ i pali ničice pred Jehovom, licem k zemlji.+  A leviti Ješua, Bani, Šerebija,+ Jamin, Akub, Šabetaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarija, Jozabad,+ Hanan i Pelaja+ objašnjavali su zakon narodu,+ a narod je stajao.+  I čitali su naglas+ iz knjige, iz zakona pravoga Boga, tumačeći ga i razlažući njegov smisao. Tako su razjašnjavali pročitano.+  Potom su Nehemija,+ to jest tiršata,*+ i svećenik Ezra,+ prepisivač, i leviti koji su poučavali narod rekli svemu narodu: “Ovaj je dan svet Jehovi, Bogu vašemu.+ Ne tugujte i ne plačite!”+ Jer sav je narod plakao slušajući riječi zakona.+ 10  A on im je još rekao: “Idite, jedite jela najbolja i pijte slatko i šaljite darove u hrani+ onima za koje ništa nije pripremljeno, jer je ovaj dan svet Gospodinu našemu! I ne budite žalosni, jer radost Jehovina vaša je utvrda!” 11  I leviti su utišavali sav narod, govoreći: “Umirite se, jer je ovaj dan svet! Nemojte biti žalosni!” 12  I sav je narod otišao da jede i pije i da šalje darove u hrani+ i da se veoma raduje,+ jer su razumjeli riječi koje su im bile objavljene.+ 13  A drugoga su se dana poglavari rodova svega naroda, svećenici i leviti sakupili oko prepisivača Ezre da razmatraju* riječi zakona.+ 14  I našli su zapisano u zakonu da je Jehova zapovjedio preko Mojsija+ da sinovi Izraelovi borave u sjenicama+ za vrijeme blagdana u sedmome mjesecu,+ 15  i da objave i oglase+ po svim gradovima svojim i po Jeruzalemu:+ “Idite u brda+ i donesite grane maslinove,+ grane uljana drveća, grane mirtine, grane palmine i grane drveća lisnatog da načinite sjenice, kako je zapisano!” 16  I narod je otišao i donio grane i načinio sebi sjenice, svaki na svojemu krovu+ i u svojim dvorištima i u dvorištima+ doma pravoga Boga i na trgu+ kod Vodenih vrata+ i na trgu kod Efrajimovih vrata.+ 17  Tako je sva zajednica onih koji su se vratili iz zarobljeništva načinila sjenice i boravila u sjenicama. A sinovi Izraelovi nisu tako činili od vremena Jošue, sina Nunova,+ sve do toga dana, i veselje je njihovo bilo vrlo veliko.+ 18  I svaki se dan naglas čitala knjiga zakona pravoga Boga,+ od prvoga dana do posljednjega dana. Sedam su dana slavili blagdan, a osmoga je dana bio svečani skup, kako je bilo propisano.+

Bilješke

Hebrejska riječ “amen” znači “tako je”, “neka bude tako”.
Vidi bilješku za Ezr 2:63.
Ili: “da steknu razumijevanje”. Vidi bilješku za izraz “razboritost” u Izr 1:3.