Nehemija 7:1-73

7  A kad je zid bio obnovljen,+ odmah sam namjestio vratna krila.+ Potom su bili postavljeni vratari,+ pjevači+ i leviti.+  Zapovjedništvo nad Jeruzalemom povjerio sam Hananiju,+ bratu svojemu, i Hananiji, knezu Utvrde,+ jer je on bio čovjek pouzdan+ i bojao se+ pravoga Boga više od mnogih drugih.  I rekao sam im: “Jeruzalemska vrata+ ne smiju se otvarati dok sunce ne ogrije. I dok vratari stoje ondje, neka zatvore vrata i navuku zasun.+ I neka Jeruzalemljani stražare, svaki na svojemu mjestu i svaki pred svojom kućom.”+  A grad je bio prostran i velik, ali u njemu je živjelo malo ljudi+ i kuće još nisu bile sagrađene.  A Bog moj dao mi je u srce+ da sakupim dostojanstvenike, namjesnike i narod da se upišu u rodoslovni popis.+ Tada sam našao knjigu rodoslovlja+ onih koji su se prije vratili i u njoj sam našao zapisano:  Ovo su sinovi one pokrajine,+ izgnanici koji su otišli iz zarobljeništva,+ koje je Nebukadnezar,*+ kralj babilonski, odveo u izgnanstvo,+ a koji su se kasnije vratili u Jeruzalem i u Judu, svaki u svoj grad,+  oni koji su pošli sa Zerubabelom,+ Ješuom,+ Nehemijom, Azarijom, Raamijom, Nahamanijem, Mordokajem,+ Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom i Baanahom. Ovo je broj ljudi od naroda Izraelova:  sinova Paroševih+ dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;  sinova Šefatijinih+ tri stotine sedamdeset i dva; 10  sinova Arahovih+ šest stotina pedeset i dva; 11  sinova Pahat-Moabovih,+ od sinova Ješuinih i Joabovih,+ dvije tisuće osam stotina i osamnaest; 12  sinova Elamovih+ tisuću dvije stotine pedeset i četiri; 13  sinova Zatuovih+ osam stotina četrdeset i pet; 14  sinova Zakajevih+ sedam stotina i šezdeset; 15  sinova Binujevih+ šest stotina četrdeset i osam; 16  sinova Bebajevih+ šest stotina dvadeset i osam; 17  sinova Azgadovih+ dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva; 18  sinova Adonikamovih+ šest stotina šezdeset i sedam; 19  sinova Bigvajevih+ dvije tisuće šezdeset i sedam; 20  sinova Adinovih+ šest stotina pedeset i pet; 21  sinova Aterovih,+ od Ezekije, devedeset i osam; 22  sinova Hašumovih+ tri stotine dvadeset i osam; 23  sinova Besajevih+ tri stotine dvadeset i četiri; 24  sinova Harifovih+ stotinu i dvanaest; 25  ljudi iz Gibeona+ devedeset i pet; 26  ljudi iz Betlehema+ i Netofe+ stotinu osamdeset i osam; 27  ljudi iz Anatota+ stotinu dvadeset i osam; 28  ljudi iz Bet-Azmaveta+ četrdeset i dva; 29  ljudi iz Kirijat-Jearima,+ Kefire+ i Beerota+ sedam stotina četrdeset i tri; 30  ljudi iz Rame+ i Gebe+ šest stotina dvadeset i jedan; 31  ljudi iz Mikmasa+ stotinu dvadeset i dva; 32  ljudi iz Betela+ i Aja+ stotinu dvadeset i tri; 33  ljudi iz drugog Neba+ pedeset i dva; 34  sinova drugog Elama+ tisuću dvije stotine pedeset i četiri; 35  sinova Harimovih+ tri stotine i dvadeset; 36  ljudi iz Jerihona+ tri stotine četrdeset i pet; 37  ljudi iz Loda,+ Hadida+ i Ona+ sedam stotina dvadeset i jedan; 38  sinova Senaahovih+ tri tisuće devet stotina i trideset. 39  Svećenika: sinova Jedaje+ iz doma Ješuina devet stotina sedamdeset i tri; 40  sinova Imerovih+ tisuću pedeset i dva; 41  sinova Pašhurovih+ tisuću dvije stotine četrdeset i sedam; 42  sinova Harimovih+ tisuću i sedamnaest. 43  Levita: sinova Ješuinih i Kadmielovih,+ od sinova Hodevinih,+ sedamdeset i četiri. 44  Pjevača:+ sinova Asafovih+ stotinu četrdeset i osam. 45  Vratara:+ sinova Šalumovih,+ sinova Aterovih, sinova Talmonovih,+ sinova Akubovih,+ sinova Hatitinih i sinova Šobajevih+ stotinu trideset i osam. 46  Netina:+ sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,+ 47  sinova Kerosovih, sinova Siinih, sinova Padonovih,+ 48  sinova Lebaninih, sinova Hagabinih,+ sinova Šalmajevih, 49  sinova Hananovih,+ sinova Gidelovih, sinova Gaharovih, 50  sinova Reajinih,+ sinova Resinovih,+ sinova Nekodinih, 51  sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Paseahovih, 52  sinova Bezajevih,+ sinova Meunimovih, sinova Nefušesimovih,+ 53  sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,+ 54  sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih,+ 55  sinova Barkosovih, sinova Siserinih, sinova Temahovih,+ 56  sinova Nesiahovih, sinova Hatifinih.+ 57  Sinova slugu Salamunovih:+ sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Peridinih,+ 58  sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,+ 59  sinova Šefatijinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Hasebajimovih, sinova Amonovih.+ 60  Svih netina+ i sinova slugu Salamunovih bilo je tri stotine devedeset i dva. 61  A ovo su oni koji su pošli iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adona i Imera,+ a nisu mogli kazati koji je dom otaca njihovih i koje je porijeklo njihovo, jesu li od Izraela: 62  sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini,+ njih šest stotina četrdeset i dva. 63  A od svećenika:+ sinovi Habajini, sinovi Hakosovi+ i sinovi Barzilaja+ koji je uzeo za ženu jednu od kćeri Barzilaja+ Gileadovca, pa je bio prozvan njihovim imenom. 64  Oni su tražili po svojim rodoslovnim popisima da bi dokazali svoje porijeklo, ali nisu mogli+ i zato su bili isključeni iz svećeničke službe kao da su okaljani.+ 65  I tiršata*+ im je zabranio jesti+ od najsvetijih stvari sve dok ne stupi u službu svećenik s Urimom+ i Tumimom.*+ 66  Sva je zajednica ukupno brojila četrdeset dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,+ 67  ne računajući njihove robove+ i robinje, kojih je bilo sedam tisuća tri stotine trideset i sedam.+ Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača+ i pjevačica.+ 68  Imali su sedam stotina trideset i šest konja te dvije stotine četrdeset i pet mula,+ 69  četiri stotine trideset i pet deva te šest tisuća sedam stotina i dvadeset+ magaraca.+ 70  A neki od poglavara+ rodova+ priložili su za posao.+ I sâm je tiršata+ dao u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset zdjela te pet stotina i trideset svećeničkih haljina.+ 71  A neki od poglavara rodova dali su u riznicu za posao dvadeset tisuća drahmi* zlata te dvije tisuće dvije stotine mina* srebra.+ 72  A ostali je narod dao dvadeset tisuća drahmi zlata, dvije tisuće mina srebra te šezdeset i sedam svećeničkih haljina. 73  I tako su se svećenici,+ leviti, vratari, pjevači,+ neki iz naroda, netini+ i sav Izrael nastanili u svojim gradovima.+ Kad je došao sedmi mjesec,+ sinovi Izraelovi bili su u svojim gradovima.+

Bilješke

Ili: “Nabukodonozor”.
Vidi bilješku za izraz “tiršata” u Ezr 2:63.
Vidi bilješku za 2Mo 28:30.
Vidi bilješku za Ezr 2:69.
Vidi bilješku za Ezr 2:69.