Nehemija 11:1-36

11  I tako su se knezovi+ narodni nastanili u Jeruzalemu,+ a ostali je narod bacao ždrijeb+ da po jedan od desetorice dođe živjeti u sveti grad Jeruzalem,+ a preostalih devet u druge gradove.  I narod je blagoslovio+ sve ljude koji su se dragovoljno+ nastanili u Jeruzalemu.  A ovo su poglavari pokrajina+ koji su se nastanili u Jeruzalemu.+ U drugim gradovima Jude nastanili su se, svaki na svome nasljedstvu, u svojim gradovima:+ Izrael,+ svećenici+ i leviti,+ netini+ i sinovi slugu Salamunovih.+  Dakle, u Jeruzalemu su se nastanili neki od sinova Judinih i neki od sinova Benjaminovih.+ Od sinova Judinih Ataja, sin Uzije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Šefatije, sina Mahalalelova, od sinova Peresovih;+  i Maaseja, sin Baruha, sina Kolhozea, sina Hazaje, sina Adaje, sina Jojariba, sina Zaharijina, iz porodice Šelinovaca.  Svih sinova Peresovih koji su se nastanili u Jeruzalemu bilo je četiri stotine šezdeset i osam sposobnih ljudi.  A ovo su sinovi Benjaminovi:+ Salu, sin Mešulama,+ sina Joeda, sina Pedaje, sina Kolaje, sina Maaseje, sina Itiela, sina Ješajina;  zatim dom Gabajev i Salajev, ukupno devet stotina dvadeset i osam ljudi;  i Joel, sin Zikrijev, nadglednik nad njima, te Juda, sin Hasenuin, drugi upravitelj nad gradom. 10  Od svećenika: Jedaja, sin Jojaribov,+ Jakin,+ 11  Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama,+ sina Sadoka,+ sina Merajota, sina Ahitubova,+ predstojnik doma pravoga Boga; 12  i braća njihova koja obavljaju posao u domu,+ njih osam stotina dvadeset i dva; i Adaja, sin Jerohama,+ sina Pelalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pašhura,+ sina Malkijina,+ 13  i braća njegova, poglavari rodova,+ njih dvije stotine četrdeset i dva, i Amašaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova, 14  i braća njihova, ljudi silni i odvažni,+ njih stotinu dvadeset i osam, a nadglednik+ nad njima bio je Zabdiel, sin uglednika. 15  Od levita:+ Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabije,+ sina Bunijeva, 16  i Šabetaj+ i Jozabad,+ poglavari levitski, koji su nadgledali vanjske poslove doma pravoga Boga; 17  i Matanija,+ sin Mike, sina Zabdija, sina Asafova,+ koji je ravnao pjevanjem hvala+ i u molitvi upućivao hvale,+ i Bakbukija, drugi među braćom svojom, i Abda, sin Šamue, sina Galala,+ sina Jedutunova.+ 18  Svih levita u svetome gradu+ bilo je dvije stotine osamdeset i četiri. 19  A vratari+ su bili Akub, Talmon+ i braća njihova koja su čuvala stražu na vratima,+ njih stotinu sedamdeset i dva. 20  A ostali Izraelci, svećenici i leviti nastanili su se po svim drugim gradovima Judinim, svaki na svome nasljedstvu.+ 21  Netini+ su živjeli na Ofelu,+ a Siha i Gišpa bili su nad netinima. 22  A nadglednik+ levita u Jeruzalemu bio je Uzi, sin Banija, sina Hašabije, sina Matanije,+ sina Mikina,+ od sinova Asafovih,+ pjevača.+ On je nadgledao posao u domu pravoga Boga. 23  Jer za njih je bila izdana kraljeva zapovijed,+ a za pjevače je bilo određeno da ih se svakodnevno opskrbljuje prema njihovim potrebama.+ 24  A Petahija, sin Mešezabela, sina Zeraha, sina Judina, bio je kraljev povjerenik za sve poslove s narodom. 25  A u mjestima+ oko kojih su bila polja nastanili su se neki od sinova Judinih: u Kirijat-Arbi+ i okolnim gradovima, u Dibonu* i okolnim gradovima, u Jekabseelu+ i okolnim gradovima, 26  u Ješui, u Moladi,+ u Bet-Peletu,+ 27  u Hasar-Šualu,+ u Beer-Šebi+ i njezinim okolnim gradovima, 28  u Siklagu,+ u Mekoni i njezinim okolnim gradovima, 29  u En-Rimonu,+ u Sori,+ u Jarmutu,+ 30  Zanoahu,+ Adulamu+ i njihovim okolnim mjestima, Lakišu+ i njegovim poljima, Azeki+ i njezinim okolnim gradovima. I podigli su tabore od Beer-Šebe sve do doline Hinoma.+ 31  A sinovi Benjaminovi naselili su se u Gebi,+ Mikmašu,+ Aji,+ Betelu+ i njegovim okolnim gradovima, 32  Anatotu,+ Nobu,+ Ananiji, 33  Hasoru, Rami,+ Gitajimu,+ 34  Hadidu, Seboimu, Nebalatu, 35  Lodu,+ Onu+ i u dolini zanatlija. 36  A neke skupine levita iz Jude naselile su se u Benjaminu.

Bilješke

Vjerojatno isto što i Dimona iz Jš 15:22.