Nehemija 10:1-39

10  A koji su stavili pečate+ bili su: Nehemija,+ tiršata,*+ sin Hakalijin,+ zatim Sidkija,  Seraja,+ Azarija, Jeremija,  Pašhur, Amarija, Malkija,  Hatuš, Šebanija, Maluk,  Harim,+ Meremot, Obadija,  Danijel,+ Gineton, Baruh,  Mešulam, Abija, Mijamin,  Maazija, Bilgaj i Šemaja. To su bili svećenici.  Zatim leviti: Ješua,+ sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih,+ Kadmiel 10  i braća njihova Šebanija,+ Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 11  Mika, Rehob, Hašabija, 12  Zakur, Šerebija,+ Šebanija, 13  Hodija, Bani i Beninu. 14  Poglavari naroda: Paroš, Pahat-Moab,+ Elam, Zatu, Bani, 15  Buni, Azgad, Bebaj, 16  Adonija, Bigvaj, Adin, 17  Ater, Ezekija, Azur, 18  Hodija, Hašum, Besaj, 19  Harif, Anatot, Nebaj, 20  Magpiaš, Mešulam, Hezir, 21  Mešezabel, Sadok, Jadua, 22  Pelatija, Hanan, Anaja, 23  Hošea, Hananija, Hašub, 24  Haloheš, Pilha, Šobek, 25  Rehum, Hašabna, Maaseja, 26  Ahija, Hanan, Anan, 27  Maluk, Harim i Baanah. 28  A ostali narod, svećenici,+ leviti,+ vratari,+ pjevači,+ netini+ i svi koji su se držali zakona+ pravoga Boga i odvojili se od drugih naroda,*+ zajedno sa svojim ženama, sinovima i kćerima, svi koji su mogli razumjeti zakletvu,+ 29  pridružili su se braći svojoj,+ uglednim ljudima,+ i zaklinjući se+ obavezali se kletvom+ da će živjeti* po zakonu pravoga Boga, koji je dan rukom Mojsija, sluge pravoga Boga,+ i da će držati+ i izvršavati sve zapovijedi Jehove, Gospodina našega,+ njegove zakone i uredbe.+ 30  Zato nećemo davati kćeri svoje drugim narodima* i kćeri njihove nećemo uzimati za sinove svoje.+ 31  Od drugih naroda+ koji na dan počinka* donose na prodaju robu i svakovrsno žito ništa nećemo kupovati na taj dan+ ili na koji drugi sveti dan,+ i sedme ćemo se godine odreći prihoda sa zemlje+ i naplate svakog duga.+ 32  Osim toga, sami smo sebi odredili obavezu da ćemo svake godine svi davati trećinu šekela* za službu u domu Boga našega,+ 33  za naslagane kruhove,+ redovitu žitnu žrtvu+ i redovitu žrtvu paljenicu što se prinose na dane počinka+ i na mlađake,+ za propisane svetkovine,+ za svete stvari,+ za žrtve za grijeh+ da se vrši obred očišćenja za Izraela i za sav posao u domu Boga našega.+ 34  Usto smo bacali ždrijeb+ radi nabavljanja drva,+ da ih svećenici, leviti i narod donose u dom Boga našega po domovima praotaca naših, u za to određeno vrijeme, iz godine u godinu, da gore na žrtveniku Jehove, Boga našega,+ kako je zapisano u zakonu.+ 35  Odredili smo i da ćemo donositi u dom Jehovin prvine sa zemlje svoje+ i prvine od svega uroda sa svakoga drveta,+ iz godine u godinu. 36  I prvorođenca+ od sinova svojih i prvorođeno od životinja svojih,+ kako je zapisano u zakonu,+ i prvorođeno od krupne i od sitne stoke+ donosit ćemo u dom Boga našega svećenicima koji služe u domu Boga našega.+ 37  Osim toga, prvine svoga grubog brašna,+ svoje priloge,+ plodove sa svakoga drveta,+ mlado vino+ i ulje+ donosit ćemo svećenicima u blagovaonice+ doma Boga našega, a i desetinu od zemlje svoje levitima,+ jer oni, leviti, primaju desetinu u svim gradovima gdje obrađujemo zemlju. 38  A svećenik, sin Aronov, neka bude s levitima kad leviti primaju desetinu. Leviti neka potom donose desetinu od desetine u dom Boga našega,+ u spremište kod blagovaonica.+ 39  Jer u te blagovaonice sinovi Izraelovi i sinovi Levijevi trebaju donositi priloge+ od žita, mladoga vina+ i ulja. Ondje je i pribor što pripada svetištu, a i svećenici koji obavljaju službu,+ vratari+ i pjevači.+ I nećemo više zanemarivati dom Boga svojega.+

Bilješke

Vidi bilješku za Ezr 2:63.
“Drugih naroda” — doslovno: “narodâ zemalja” (množina od hebrejskog izraza am haarec).
Doslovno: “hoditi”.
“Drugim narodima” (i u 31. retku) — doslovno: “narodima zemlje” (množina od hebrejskog izraza am haarec).
Doslovno: “šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Šekel je težio 11,4 grama. Vidi dodatak 13.