Marko 1:1-45

1  Početak dobre vijesti o Isusu Kristu:  Pisano je u proroku Izaiji: “(Evo, šaljem glasnika svojega pred licem tvojim, koji će pripremiti put tvoj.)*+  Slušajte! Netko viče u pustinji: ‘Pripremite put Jehovi, poravnajte mu staze!’”+  Tako se krstitelj Ivan pojavio u pustinji, propovijedajući ljudima da se trebaju krstiti u znak pokajanja koje je potrebno za oproštenje grijeha.+  Stoga je k njemu dolazio sav kraj judejski i svi stanovnici Jeruzalema i on ih je krštavao u rijeci Jordanu, a oni su javno priznavali svoje grijehe.+  Ivan je bio obučen u devinu dlaku, imao je kožni pojas oko struka+ i jeo je skakavce+ i divlji med.+  I propovijedao je: “Iza mene dolazi netko tko je jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odvezati mu remenje na sandalama.+  Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti svetim duhom.”+  U te dane došao je Isus iz Nazareta u Galileji i Ivan ga je krstio u Jordanu.+ 10  I odmah, dok je izlazio iz vode, vidio je kako se razdvajaju nebesa i kako duh, kao golub, silazi na njega.+ 11  I s neba se začuo glas: “Ti si Sin moj, ljubljeni, ti si mi po volji!”+ 12  I odmah ga je duh naveo da ode u pustinju.+ 13  Tako je četrdeset dana ostao u pustinji,+ gdje ga je Sotona iskušavao,+ i bio je s divljim životinjama, a anđeli su mu služili.+ 14  Nakon što je Ivan bio uhvaćen, Isus je otišao u Galileju,+ propovijedajući dobru vijest Božju+ 15  i govoreći: “Navršilo se vrijeme+ i približilo se kraljevstvo Božje. Pokajte se+ i vjerujte u dobru vijest!” 16  A dok je išao uz Galilejsko more,* vidio je Šimuna+ i Andriju, brata Šimunova, kako bacaju svoje mreže u more, jer su bili ribari.+ 17  I Isus im je rekao: “Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!”+ 18  I odmah su ostavili mreže svoje i pošli za njim.*+ 19  A kad je otišao malo dalje, vidio je Jakova, sina Zebedejeva, i Ivana, brata njegova, a oni su u lađi svojoj upravo krpali mreže.+ 20  I odmah ih je pozvao. Nato su ostavili oca svojega Zebedeja u lađi s najamnicima i otišli za njim. 21  I zaputili su se u Kafarnaum.+ Odmah u subotu* ušao je u sinagogu i počeo poučavati. 22  I bili su zadivljeni njegovim učenjem,+ jer ih je učio kao onaj iza čijih riječi stoji Bog, a ne kao pismoznanci.+ 23  A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek koji je bio opsjednut nečistim duhom i povikao je:+ 24  “Što mi imamo s tobom, Isuse Nazarećanine?+ Jesi li došao da nas uništiš? Znam+ točno tko si: Svetac+ Božji!”+ 25  A Isus ga je prekorio: “Umukni i izađi iz njega!”+ 26  I nakon što ga je nečisti duh bacio u grč i povikao iz svega glasa, izašao je iz njega.+ 27  A svi su bili toliko zapanjeni da su počeli raspravljati među sobom: “Što je ovo? Novo učenje! Čak i nečistim duhovima ima vlast zapovijedati i oni ga slušaju.”+ 28  Tako se vijest o njemu odmah proširila na sve strane po cijeloj okolici galilejskoj.+ 29  I odmah su izašli iz sinagoge i otišli s Jakovom i Ivanom u dom Šimunov+ i Andrijin. 30  A Šimunova punica+ ležala je u vrućici+ i odmah su mu rekli za nju. 31  I prišao joj je, uzeo je za ruku i podignuo je. I vrućica ju je pustila,+ a ona ih je počela posluživati.+ 32  A uvečer, kad je zašlo sunce, ljudi su mu počeli dovoditi sve bolesnike+ i opsjednute.+ 33  I cijeli se grad skupio pred vratima. 34  I izliječio je mnoge koji su bolovali od raznih bolesti+ i istjerao mnoge demone, ali nije dopuštao demonima da govore, jer su znali da je on Krist.*+ 35  A rano ujutro, dok je još bio mrak, ustao je i izašao van te otišao na samotno mjesto+ i ondje se molio.+ 36  No Šimun i oni koji su bili s njim pohitali su za njim 37  i našli ga, te su mu rekli: “Svi te traže.” 38  A on im je rekao: “Pođimo negdje drugdje, u obližnja mjesta, da i tamo propovijedam,+ jer sam zato i došao!”+ 39  I pošao je i propovijedao u sinagogama njihovim po cijeloj Galileji i istjerivao demone.+ 40  I došao je k njemu neki gubavac i molio ga na koljenima: “Ako hoćeš, možeš me očistiti.”+ 41  On se sažalio+ na njega, ispružio ruku, dotaknuo ga i rekao mu: “Hoću, očisti se!”+ 42  I guba je odmah nestala s njega, te se očistio.+ 43  I odmah ga je otpustio, zapovjedivši mu: 44  “Pazi da nikome ništa ne kažeš, nego idi, pokaži se svećeniku+ i prinesi za svoje očišćenje ono što je Mojsije propisao,+ za svjedočanstvo njima!”+ 45  Ali nakon što je otišao, počeo je posvuda govoriti i širiti glas o tome, tako da Isus više nije mogao javno ući ni u jedan grad, nego se zadržavao na samotnim mjestima. Ipak, ljudi su mu dolazili sa svih strana.+

Bilješke

Tekst u zagradi zapravo je citiran iz Ml 3:1.
Vidi bilješku za 4Mo 34:11.
Vidi bilješku za Mt 4:20.
Doslovno: “na sabat”. Vidi bilješku za Mt 12:1.
Ili: “Pomazanik, Mesija”. Vidi bilješku za Mt 2:4.