Ivan 18:1-40

18  Nakon što je to rekao, Isus se sa svojim učenicima uputio preko doline* Kidrona.+ Ondje je bio vrt u koji su ušli on i njegovi učenici.+  A za to je mjesto znao i Juda, izdajnik njegov, jer se Isus ondje često sastajao sa svojim učenicima.+  Stoga je Juda uzeo četu vojnika i stražare od glavara svećeničkih i farizeja te došao onamo s bakljama, svjetiljkama i oružjem.+  Znajući sve što će mu se dogoditi,+ Isus je istupio i upitao ih: “Koga tražite?”  Odgovorili su mu: “Isusa Nazarećanina.”+ Nato im je on rekao: “Ja sam taj.” A s njima je stajao i Juda, izdajnik njegov.+  Kad im je rekao: “Ja sam taj”, ustuknuli su+ i popadali na zemlju.  Stoga ih je ponovno upitao: “Koga tražite?” A oni su odgovorili: “Isusa Nazarećanina.”  Tada je Isus odvratio: “Rekao sam vam da sam ja taj. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka odu!”  Rekao je to da se ispune njegove riječi: “Od onih koje si mi dao nisam izgubio nijednoga.”+ 10  Tada je Šimun Petar izvukao mač koji je imao sa sobom i udario roba velikog svećenika i odsjekao mu desno uho.+ A robu je bilo ime Malho. 11  No Isus je rekao Petru: “Stavi mač u korice!+ Zar da ne pijem čašu+ koju mi je dao Otac?” 12  Tada je četa vojnika sa svojim tisućnikom i židovskim stražarima uhvatila Isusa i svezala ga. 13  I odveli su ga najprije Ani, jer je on bio tast Kajfe, koji je te godine bio veliki svećenik.+ 14  A Kajfa je bio onaj koji je savjetovao Židovima da je za njih bolje da jedan čovjek umre za narod.+ 15  A Šimun Petar i jedan drugi učenik slijedili su Isusa.+ Taj je učenik bio poznat velikom svećeniku, pa je s Isusom ušao u dvorište velikog svećenika, 16  a Petar je stajao vani kod vrata.+ Stoga je taj drugi učenik, koji je bio poznat velikom svećeniku, izašao i razgovarao s vrataricom te uveo Petra. 17  Tada je sluškinja, vratarica, rekla Petru: “Nisi li i ti učenik tog čovjeka?” On je odvratio: “Nisam!”+ 18  A robovi i stražari stajali su oko vatre koju su naložili,+ jer je bilo hladno, i grijali su se. S njima je stajao i Petar i grijao se. 19  A glavar svećenički ispitivao je Isusa o njegovim učenicima i o njegovom učenju. 20  Isus mu je odgovorio: “Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u hramu,+ gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam govorio u tajnosti. 21  Zašto pitaš mene? Pitaj one koji su čuli što sam im govorio! Oni znaju što sam govorio.” 22  Nakon tih Isusovih riječi jedan od stražara koji je stajao u blizini ošamario+ ga je i rekao: “Zar tako odgovaraš glavaru svećeničkom?” 23  Isus mu je odgovorio: “Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! A ako sam pravo rekao, zašto me udaraš?” 24  Tada ga je Ana svezanog poslao velikom svećeniku Kajfi.+ 25  A Šimun Petar stajao je i grijao se. Tada su ga upitali: “Nisi li i ti njegov učenik?” On je to porekao, rekavši: “Nisam!”+ 26  A jedan od robova velikog svećenika, rođak onoga kome je Petar odsjekao uho,+ rekao je: “Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?” 27  A Petar je to opet porekao. I odmah je pijetao zapjevao.+ 28  Tada su odveli Isusa od Kajfe u upraviteljevu palaču.+ Bilo je rano ujutro. A oni nisu ušli u upraviteljevu palaču da se ne bi onečistili,+ već da bi mogli jesti pashalnu žrtvu. 29  Stoga je Pilat izašao pred njih i upitao: “Kakvu optužbu iznosite protiv ovog čovjeka?”+ 30  Odgovorili su mu: “Da ovaj nije zločinac, ne bismo ga predali tebi.” 31  Nato im je Pilat rekao: “Uzmite ga vi i sudite mu po svojemu zakonu!”+ A Židovi su mu odvratili: “Nama nije dopušteno nikoga pogubiti.”+ 32  To je bilo da se ispune Isusove riječi koje je rekao da navijesti kakvom smrću treba umrijeti.+ 33  Tako je Pilat ušao natrag u palaču te pozvao Isusa i upitao ga: “Jesi li ti kralj židovski?”+ 34  Isus je odgovorio: “Govoriš li to sam od sebe ili su ti drugi rekli o meni?”+ 35  Pilat je odgovorio: “Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predali su te meni.+ Što si učinio?” 36  A Isus je odgovorio:+ “Moje kraljevstvo nije dio ovoga svijeta.+ Kad bi moje kraljevstvo bilo dio ovoga svijeta, moje bi se sluge borile+ da ne budem predan Židovima. Ali moje kraljevstvo nije odavde.” 37  Tada ga je Pilat upitao: “Dakle, ti si kralj?” Isus mu je odgovorio: “Ti sam kažeš da sam ja kralj.+ Ja sam se zato rodio i zato sam došao u svijet, da svjedočim za istinu.+ Svatko tko je na strani istine+ sluša moj glas.”+ 38  Nato mu je Pilat rekao: “Što je istina?” Rekavši to, ponovno je izašao pred Židove i rekao im: “Ja na njemu ne nalazim nikakve krivice.+ 39  A u vas je običaj da vam na Pashu pustim nekoga.+ Želite li dakle da vam pustim kralja židovskoga?” 40  Tada su opet počeli vikati: “Ne njega, nego Barabu!” A Baraba je bio razbojnik.+

Bilješke

Vidi dodatak 12.