Ezra 7:1-28

7  Poslije tih događaja, za kraljevanja perzijskoga kralja Artakserksa,+ Ezra,+ sin Seraje,+ sina Azarije, sina Hilkije,+  sina Šaluma,+ sina Sadoka, sina Ahituba,+  sina Amarije,+ sina Azarije,+ sina Merajota,+  sina Zerahije,+ sina Uzija,+ sina Bukija,+  sina Abišue,+ sina Pinhasa,+ sina Eleazara,+ sina Arona,+ glavara svećeničkoga+  taj Ezra otišao je iz Babilona. On je bio vješt prepisivač+ zakona Mojsijeva,+ koji je dao Jehova, Bog Izraelov, i kralj mu je dao sve što je tražio, jer je ruka Jehove, Boga njegova, bila nad njim.+  I neki od sinova Izraelovih, od svećenika,+ levita,+ pjevača,+ vratara+ i netina+ otišli su u Jeruzalem sedme godine kralja Artakserksa.+  A on je došao u Jeruzalem petoga mjeseca, sedme godine kraljeve.  Prvi dan prvoga mjeseca odredio je za polazak iz Babilona, a prvoga dana petoga mjeseca stigao je u Jeruzalem, jer je dobra ruka Boga njegova bila nad njim.+ 10  A Ezra je pripremio srce svoje+ da istražuje zakon Jehovin,+ da postupa po njemu+ i da u Izraelu poučava+ uredbama+ i pravdi.+ 11  A ovo je prijepis pisma koje je kralj Artakserks dao svećeniku Ezri, prepisivaču,+ koji je prepisivao zapovijedi i uredbe koje je Jehova dao Izraelu: 12  “Artakserks,+ kralj nad kraljevima,+ svećeniku Ezri, prepisivaču zakona Boga nebeskoga:+ Mir tebi!+ Evo, 13  izdao sam naredbu:+ Tko god u mom kraljevstvu+ od naroda Izraelova i njegovih svećenika i levita želi ići s tobom u Jeruzalem, neka ide!+ 14  Jer su kralj i njegovih sedam savjetnika+ naredili da se ispita+ kako stoje stvari u vezi s Judom i Jeruzalemom, u skladu sa zakonom+ Boga tvojega,+ što je u ruci tvojoj, 15  i da se odnese srebro i zlato što su ga kralj i njegovi savjetnici dragovoljno dali+ Bogu Izraelovu, koji prebiva u Jeruzalemu,+ 16  i sve srebro i zlato što ćeš ga skupiti u svoj pokrajini babilonskoj zajedno s darom naroda+ i svećenika koji dragovoljno daju za dom Boga svojega+ u Jeruzalemu. 17  I tim novcem odmah kupi junce,+ ovnove,+ janjad+ i njihove žitne žrtve+ i njihove žrtve ljevanice+ i prinesi ih na žrtveniku doma Boga vašega+ u Jeruzalemu.+ 18  A sa srebrom i zlatom što preostane učinite ti i braća tvoja onako kako smatrate da je dobro,+ po volji+ Boga svojega učinite.+ 19  I sve posude+ što si dobio za službu u domu Boga svojega predaj pred Bogom u Jeruzalemu.+ 20  I sve što bi još trebalo za dom Boga tvojega, a što bi ti trebao nabaviti, namiri iz kraljeve riznice.+ 21  A ja, kralj Artakserks, izdao sam naredbu+ svim rizničarima+ s onu stranu Rijeke:+ sve što svećenik Ezra,+ prepisivač zakona Boga nebeskoga, zatraži od vas, neka se bez odlaganja izda, 22  i do stotinu talenata*+ srebra, stotinu kora*+ pšenice, stotinu bata*+ vina,+ stotinu bata ulja,+ a soli+ neograničeno. 23  Neka se sve što naredi+ Bog nebeski izvrši u svoj revnosti+ za dom Boga nebeskoga,+ da ne dođe gnjev na kraljevstvo kraljevo i na sinove njegove.+ 24  I još vam se daje na znanje da se nijednome svećeniku,+ levitu,+ glazbeniku,+ vrataru,+ netinu+ ili onome koji radi na domu Božjemu ne smije nametnuti porez, danak+ ni carina.+ 25  A ti, Ezra, po mudrosti+ Boga svojega koja ti je dana, postavi zakonoznance i suce da sude+ svemu narodu s onu stranu Rijeke, svima koji poznaju zakone Boga tvojega. A tko ih ne zna, vi ga poučite.+ 26  I tko se ne bude držao zakona Boga tvojega+ i zakona kraljeva neka se nad njim odmah izvrši presuda, bilo da se pogubi+ ili progna+ ili novčano kazni+ ili baci u zatvor.” 27  Neka je blagoslovljen Jehova, Bog praotaca naših,+ koji je sve to dao kralju u srce,+ da se ukrasi+ dom Jehovin u Jeruzalemu! 28  I iskazao mi je milost,*+ tako da sam stekao naklonost kralja i savjetnika njegovih+ i svih moćnih knezova kraljevih. I ja sam dobio snagu, jer je ruka+ Jehove, Boga mojega, bila nada mnom te sam skupio poglavare Izraelove da pođu sa mnom.

Bilješke

Vidi dodatak 13.
Kor je 220 litara. Vidi dodatak 13.
Bat je 22 litre. Vidi bilješke za Eze 45:11 i dodatak 13.
Ili: “vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.