Jošua 24:1-33

24  I Jošua je okupio sva plemena izraelska u Šekemu,+ te je pozvao starješine Izraelove+ — poglavare, suce i upravitelje — i oni su stali pred pravoga Boga.+  Tada je Jošua rekao svemu narodu: “Ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: ‘Nekoć su praoci vaši,+ a među njima i Terah, otac Abrahamov i otac Nahorov,+ živjeli s one strane Rijeke,*+ i služili drugim bogovima.  Ali ja sam uzeo praoca vašega Abrahama+ s one strane Rijeke,+ proveo ga kroz svu zemlju kanaansku i potomstvo mu umnožio,+ davši mu Izaka.+  Izaku sam dao Jakova i Ezava.+ Potom sam Ezavu u baštinu dao goru Seir,+ a Jakov i sinovi njegovi otišli su u Egipat.+  Potom sam poslao Mojsija i Arona+ i udario sam Egipat nevoljama koje sam mu nanio.+ Zatim sam vas izveo.+  Kad sam oce vaše vodio iz Egipta+ i kad su došli do mora, Egipćani su s bojnim kolima i konjanicima krenuli u potjeru+ za ocima vašim prema Crvenome moru.  A oni su zavapili k meni, k Jehovi,+ i ja sam postavio tamu između vas i Egipćana+ i oborio na njih more i njime ih prekrio.+ Svojim ste očima vidjeli što sam učinio u Egiptu.+ A potom ste dugo boravili u pustinji.+  Onda sam vas doveo u zemlju Amorejaca koji su živjeli s one strane Jordana, i oni su vas napali.+ Ali ja sam ih dao u ruke vaše da biste zaposjeli zemlju njihovu i istrijebio sam ih ispred vas.+  Potom se digao Balak, sin Siporov,+ kralj moapski, da ratuje protiv Izraela.+ On je poslao po Bileama, sina Beorova, da dođe i da vas prokune.+ 10  Ali ja nisam htio poslušati Bileama.+ Zato vas je više puta morao blagosloviti.+ Tako sam vas izbavio iz ruke njegove.+ 11  Potom ste prešli Jordan+ i došli do Jerihona.+ A građani Jerihona, Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci, zaratili su se s vama, no ja sam ih dao u vaše ruke.+ 12  Dao sam da se pred vama širi strah, koji ih je — kao i dva kralja amorejska — otjerao ispred vas.+ Nije to učinio mač vaš ni luk vaš.+ 13  Tako sam vam dao zemlju za koju se niste trudili i gradove koje niste gradili,+ i u njima ste se naselili. Iz vinograda i maslinika koje niste sadili sada jedete.’+ 14  Zato se sada bojte Jehove+ i služite mu čestito* i vjerno!*+ Uklonite bogove kojima su praoci vaši služili s one strane Rijeke i u Egiptu+ i služite Jehovi! 15  Ako vam nije po volji služiti Jehovi, izaberite sebi danas kome ćete služiti+ — da li bogovima kojima su služili praoci vaši s one strane Rijeke*+ ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji živite.+ A ja i dom moj služit ćemo Jehovi!”+ 16  Nato je narod odgovorio: “Nipošto nećemo ostaviti Jehovu kako bismo služili drugim bogovima! 17  Jer je Jehova, Bog naš, onaj koji je izveo nas i oce naše iz zemlje egipatske,+ iz kuće ropske,+ koji je učinio pred očima našim ta čuda velika+ i koji nas je čuvao cijelim putem kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili.+ 18  Jehova je pred nama otjerao sve one narode,+ sve Amorejce koji su živjeli u ovoj zemlji. I mi ćemo služiti Jehovi, jer on je Bog naš!”+ 19  Tada je Jošua narodu rekao: “Vi ne možete služiti Jehovi, jer on je sveti Bog,+ Bog koji zahtijeva da se odanost iskazuje isključivo njemu.+ On neće opraštati buntovničke prijestupe vaše i grijehe vaše.+ 20  Ako vi ostavite Jehovu+ i počnete služiti tuđim bogovima,+ i on će se okrenuti od vas, zlo će vam učiniti i istrijebiti vas nakon svega dobra što vam je činio.”+ 21  A narod je Jošui odvratio: “Neće biti tako, nego ćemo služiti Jehovi!”+ 22  Nato je Jošua narodu rekao: “Sami ste protiv sebe svjedoci+ da ste po svojoj volji izabrali Jehovu da mu služite.”+ A oni su rekli: “Svjedoci smo!” 23  “Zato sad uklonite tuđe bogove koji su među vama+ i priklonite srca svoja Jehovi, Bogu Izraelovu!” 24  A narod je Jošui odgovorio: “Jehovi, Bogu svojemu, služit ćemo i glas ćemo njegov slušati!”+ 25  I Jošua je toga dana u Šekemu s narodom sklopio savez i dao mu je uredbu i zakon.+ 26  Potom je Jošua te riječi napisao u knjigu zakona+ Božjega, a onda je uzeo veliki kamen+ i postavio ga tamo pod golemim stablom+ pored svetišta Jehovina. 27  I Jošua je cijelom narodu rekao: “Evo, ovaj će kamen svjedočiti protiv nas,+ jer je čuo sve riječi koje nam je Jehova rekao. Taj će kamen svjedočiti protiv vas ako biste se odrekli Boga svojega.” 28  Tada je Jošua otpustio narod, svakoga na nasljedstvo njegovo.+ 29  Poslije ovih događaja Jošua, sin Nunov, sluga Jehovin, umro je u dobi od sto i deset godina.+ 30  Sahranili su ga u području koje je pripadalo njegovu nasljedstvu u Timnat-Serahu,+ koji se nalazi u brdima efrajimskim, sjeverno od gore Gaaša. 31  A Izrael je služio Jehovi svega vijeka Jošuina i svega vijeka starješina koji su nadživjeli Jošuu+ i koji su znali sva djela koja je Jehova učinio za Izraela.+ 32  A kosti Josipove,+ koje su sinovi Izraelovi donijeli iz Egipta, sahranili su u Šekemu, na polju što ga je Jakov kupio od sinova Hamora,+ oca Šekemova, za stotinu srebrnjaka.*+ Ono je pripalo u nasljedstvo sinovima Josipovim.+ 33  Umro je i Eleazar, sin Aronov,+ i sahranili su ga na Brdu Pinhasa, sina njegova,+ koje je dobio u brdima efrajimskim.

Bilješke

To jest Eufrata.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
Ili: “po istini; istinito”.
Odnosno istočno od Eufrata.
Doslovno: “kesita”. Kesit je novčana jedinica nepoznate vrijednosti.