Jošua 21:1-45

21  A poglavari rodova sinova Levijevih pristupili su svećeniku Eleazaru,+ Jošui,+ sinu Nunovu, i poglavarima rodova izraelskih plemena,  pa su im rekli u Šilu,+ u zemlji kanaanskoj: “Jehova je preko Mojsija zapovjedio da nam se daju gradovi gdje ćemo živjeti i pašnjaci oko njih za stoku našu.”+  Stoga su sinovi Izraelovi po zapovijedi Jehovinoj od nasljedstva svojega dali sinovima Levijevim+ te gradove s okolnim pašnjacima.+  I ždrijeb je pao na porodice Kehatovaca.+ I sinovi svećenika Arona, iz plemena Levijeva, dobili su ždrijebom trinaest gradova od plemena Judina,+ od plemena Šimunova+ i od plemena Benjaminova.+  A ostalim sinovima Kehatovim+ ždrijebom je pripalo deset gradova od porodica plemena Efrajimova,+ od plemena Danova+ i od polovine plemena Manašeova.+  Sinovima Geršonovim+ ždrijebom je pripalo trinaest gradova od porodica plemena Isakarova,+ od plemena Ašerova,+ od plemena Naftalijeva+ i od polovine plemena Manašeova u Bašanu.+  A sinovima Merarijevim+ po porodicama njihovim pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova,+ od plemena Gadova+ i od plemena Zebulunova.+  Tako su sinovi Izraelovi ždrijebom+ dodijelili sinovima Levijevim te gradove s okolnim pašnjacima,+ kako je Jehova i zapovjedio preko Mojsija.+  Tako su od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni bili ovi gradovi koji se poimence navode,+ 10  te su između sinova Levijevih pripali sinovima Aronovim iz porodica Kehatovaca, jer je na njih pao prvi ždrijeb:+ 11  dali su im Kirijat-Arbu+ (a Arba je bio otac Anakov)+, to jest Hebron,+ u brdima Judinim,+ i sve pašnjake uokolo grada. 12  A polje i mjesta oko toga grada dali su u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.+ 13  Sinovima svećenika Arona dali su: Hebron+ s pašnjacima kao grad-utočište+ za ubojice,+ Libnu+ s pašnjacima, 14  Jatir+ s pašnjacima, Eštemou+ s pašnjacima, 15  Holon*+ s pašnjacima, Debir+ s pašnjacima, 16  Ajin*+ s pašnjacima, Jutu+ s pašnjacima i Bet-Šemeš+ s pašnjacima — devet gradova od ta dva plemena. 17  Od plemena Benjaminova: Gibeon+ s pašnjacima, Gebu+ s pašnjacima, 18  Anatot+ s pašnjacima i Almon*+ s pašnjacima — četiri grada. 19  Tako su svećenici, sinovi Aronovi,+ dobili ukupno trinaest gradova s pašnjacima.+ 20  A porodicama sinova Kehatovih, preostalim levitima od sinova Kehatovih, ždrijebom su pripali gradovi od plemena Efrajimova.+ 21  Dali su im: Šekem+ s pašnjacima,+ u brdima efrajimskim, kao grad-utočište+ za ubojice,+ Gezer+ s pašnjacima, 22  Kibsajim*+ s pašnjacima i Bet-Horon+ s pašnjacima — četiri grada. 23  Od plemena Danova: Elteke s pašnjacima, Gibeton+ s pašnjacima, 24  Ajalon+ s pašnjacima i Gat-Rimon+ s pašnjacima — četiri grada. 25  A od polovine plemena Manašeova: Taanak+ s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima — dva grada. 26  Tako su porodice ostalih sinova Kehatovih dobile ukupno deset gradova s pašnjacima. 27  A sinovima Geršonovim,+ porodicama levitskim, dali su od polovine plemena Manašeova+ Golan+ u Bašanu s pašnjacima kao grad-utočište za ubojice i Beešteru*+ s pašnjacima — dva grada. 28  Od plemena Isakarova:+ Kišion+ s pašnjacima, Daberat+ s pašnjacima, 29  Jarmut*+ s pašnjacima i En-Ganim+ s pašnjacima — četiri grada. 30  Od plemena Ašerova:+ Mišal+ s pašnjacima, Abdon+ s pašnjacima, 31  Helkat+ s pašnjacima i Rehob+ s pašnjacima — četiri grada. 32  Od plemena Naftalijeva:+ Kedeš+ u Galileji s pašnjacima kao grad-utočište+ za ubojice,+ Hamot-Dor+ s pašnjacima i Kartan* s pašnjacima — tri grada. 33  Tako su Geršonovci po porodicama svojim dobili ukupno trinaest gradova s pašnjacima. 34  Porodice sinova Merarijevih,+ preostali leviti, dobili su od plemena Zebulunova:+ Jokneam+ s pašnjacima, Kartu s pašnjacima, 35  Dimnu*+ s pašnjacima i Nahalal+ s pašnjacima — četiri grada. 36  Od plemena Rubenova:+ Beser+ s pašnjacima, Jahas+ s pašnjacima, 37  Kedemot+ s pašnjacima i Mefaat+ s pašnjacima — četiri grada. 38  Od plemena Gadova:+ Ramot u Gileadu+ s pašnjacima kao grad-utočište za ubojice, Mahanajim+ s pašnjacima, 39  Hešbon+ s pašnjacima i Jazer+ s pašnjacima — ukupno četiri grada. 40  Tako su sinovi Merarijevi,+ koji su preostali od porodica levitskih, po porodicama svojim ždrijebom dobili ukupno dvanaest gradova. 41  Ukupni broj gradova sinova Levijevih usred baštine sinova Izraelovih bio je četrdeset i osam gradova+ s pašnjacima.+ 42  Svi su ti gradovi imali pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svim tim gradovima.+ 43  Tako je Jehova Izraelu dao svu zemlju za koju se zakleo praocima njihovim da će im je dati,+ i oni su je zaposjeli+ i nastanili se u njoj. 44  Jehova im je dao i mir+ na svim granicama njihovim, upravo kako se zakleo+ praocima njihovim, te se nijedan neprijatelj njihov nije mogao održati pred njima.+ Sve im je neprijatelje njihove Jehova predao u ruke.+ 45  Nije ostalo neispunjeno niti jedno obećanje od svih dobrih obećanja što ih je Jehova dao domu Izraelovu. Sve se ispunilo.+

Bilješke

U 1Lje 6:58 “Hilen”.
U 1Lje 6:59 “Ašan”.
U 1Lje 6:60 “Alemet”.
U 1Lje 6:68 “Jokmeam”.
U 1Lje 6:71 “Aštarot”.
U 19:21 “Remet”, a u 1Lje 6:73 “Ramot”.
U 1Lje 6:76 “Kirijatajim”.
U 1Lje 6:77 “Rimono”.