Jošua 19:1-51

19  Drugi ždrijeb+ pao je na Šimuna, na pleme sinova Šimunovih+ po porodicama njihovim. Njihovo je nasljedstvo bilo usred nasljedstva sinova Judinih.+  Dodijeljeni su im kao nasljedstvo: Beer-Šeba+ sa Šebom, Molada,+  Hasar-Šual,+ Bala, Esem,+  Eltolad,+ Betul, Horma,  Siklag,+ Bet-Markabot, Hasar-Susa,+  Bet-Lebaot+ i Šaruhen — trinaest gradova s okolnim mjestima.  Ajin,+ Rimon,+ Eter i Ašan+ — četiri grada s okolnim mjestima  i sva mjesta što su posvuda unaokolo tih gradova sve do Baalat-Beera+ (to jest Rame+ južne). To je nasljedstvo plemena sinova Šimunovih po porodicama njihovim.  Nasljedstvo sinova Šimunovih bilo je od dijela sinova Judinih, jer je sinovima Judinim dio koji su dobili bio prevelik.+ Stoga su sinovi Šimunovi dobili posjed usred njihova nasljedstva.+ 10  Treći ždrijeb+ pao je na sinove Zebulunove+ po porodicama njihovim, a granica njihova nasljedstva sezala je sve do Sarida. 11  Potom je njihova granica išla gore na zapad i prema Marealu i sezala je do Dabešeta; sezala je i do riječne doline koja je ispred Jokneama.+ 12  Od Sarida je okretala na istok, prema izlasku sunčevu, do granice Kislot-Tabora, pa je izlazila na Daberat+ i išla je gore do Jafie. 13  Odande je išla na istok, prema izlasku sunčevu, do Gat-Hefera+ i Et-Kasina te je izlazila na Rimon i pružala se do Nee. 14  Sjeverno od nje granica je zaokretala prema Hanatonu, a završetak joj je bio dolina Iftah-El; 15  tu spadaju i Katat, Nahalal, Šimron,+ Idala i Betlehem+ — dvanaest gradova s okolnim mjestima. 16  To je nasljedstvo+ sinova Zebulunovih po porodicama njihovim.+ To su gradovi s okolnim mjestima. 17  Četvrti ždrijeb pao je na Isakara,+ na sinove Isakarove po porodicama njihovim. 18  Njihovu su granicu činili: Jizreel,+ Kesulot, Šunem,+ 19  Hafarajim, Šion, Anaharat, 20  Rabit, Kišion, Ebes, 21  Remet, En-Ganim,+ En-Hadu i Bet-Pases. 22  Granica je sezala do Tabora,+ Šahasume i Bet-Šemeša, a na kraju je granica izlazila na Jordan — bilo je tu šesnaest gradova s okolnim mjestima. 23  To je nasljedstvo plemena sinova Isakarovih po porodicama njihovim,+ ti gradovi s okolnim mjestima. 24  Peti ždrijeb+ pao je na pleme sinova Ašerovih+ po porodicama njihovim. 25  Njihovu su granicu činili: Helkat,+ Hali, Beten, Akšaf,+ 26  Alamelek, Amad i Mišal.+ Ona je na zapadu sezala do Karmela+ i do Šihor-Libnata, 27  a zatim je okretala prema istoku do Bet-Dagona i sezala do Zebuluna,+ i do sjeverne strane doline Iftah-Ela, do Bet-Emeka i Neiela, a onda je izlazila lijevo od Kabula, 28  pa na Ebron, Rehob, Hamon, Kanu i sve do mnogoljudnog Sidona.+ 29  Granica je tada okretala prema Rami i išla sve do utvrđenoga grada Tira.+ Odatle je granica okretala prema Hosi, a na kraju je izbijala na more u kraju kod Akziba;+ 30  tu spadaju i Uma, Afek+ i Rehob+ — dvadeset i dva grada s okolnim mjestima. 31  To je nasljedstvo plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim.+ To su gradovi s okolnim mjestima. 32  Šesti ždrijeb+ pao je na sinove Naftalijeve,+ na sinove Naftalijeve po porodicama njihovim. 33  Njihova je granica išla od Helefa, od velikog stabla u Saananimu,+ od Adami-Nekeba i Jabneela pa sve do Lakuma. Na kraju je izbijala na Jordan. 34  A na zapad je granica išla prema Aznot-Taboru, odande je izlazila na Hukok i sezala do Zebuluna+ na jugu, do Ašera+ je sezala na zapadu, a na istočnoj strani do Jude+ na Jordanu. 35  Utvrđeni gradovi bili su: Sidim, Ser, Hamat,+ Rakat, Kineret,+ 36  Adama, Rama, Hasor,+ 37  Kedeš,+ Edrej, En-Hasor, 38  Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat i Bet-Šemeš+ — devetnaest gradova s okolnim mjestima. 39  To je nasljedstvo+ plemena sinova Naftalijevih po porodicama njihovim,+ ti gradovi i okolna mjesta. 40  Sedmi ždrijeb+ pao je na pleme sinova Danovih+ po porodicama njihovim. 41  Granicu nasljedstva njihova činili su: Sora,+ Eštaol, Ir-Šemeš, 42  Šaalabin,+ Ajalon,+ Itla, 43  Elon, Timna,+ Ekron,+ 44  Elteke, Gibeton,+ Baalat,+ 45  Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,+ 46  Me-Jarkon i Rakon, a granica se protezala i ispred Jope.+ 47  Ali sinovima je Danovim područje koje su dobili bilo premalo.+ Zato su sinovi Danovi krenuli u rat protiv Lešema.+ Osvojili su ga i sve u njemu pobili oštricom mača. Potom su ga zaposjeli i nastanili se u njemu. Tada su Lešem prozvali Dan, po imenu Dana, praoca svojega.+ 48  To je nasljedstvo plemena sinova Danovih po porodicama njihovim. To su gradovi njihovi s okolnim mjestima. 49  Tako su završili diobu zemlje kako bi je mogli zaposjesti po područjima. Tada su sinovi Izraelovi dali među sobom nasljedstvo Jošui, sinu Nunovu. 50  Po zapovijedi Jehovinoj dali su mu grad koji je tražio,+ Timnat-Serah+ u brdima efrajimskim. I on je obnovio grad i nastanio se u njemu. 51  To su nasljedstva koja su svećenik Eleazar, Jošua, sin Nunov, i poglavari rodova izraelskih plemena ždrijebom razdijelili+ pred Jehovom u Šilu,+ na ulazu u šator sastanka.+ Tako je završena podjela zemlje.

Bilješke