4. Mojsijeva 26:1-65

26  Poslije te pošasti+ Jehova je ovako rekao Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:  “Prebrojite svu zajednicu sinova Izraelovih od dvadeset godina naviše po domovima otaca njihovih, sve sposobne za vojsku u Izraelu.”+  I tako su im Mojsije i svećenik Eleazar+ rekli u pustari, u ravnicama moapskim,+ uz Jordan, nasuprot Jerihonu:+  “Prebrojite one od dvadeset godina naviše, kako je Jehova zapovjedio Mojsiju.”+ A sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:  Ruben, prvorođenac Izraelov;+ Rubenovi sinovi: od Hanoka+ porodica Hanokovaca; od Palua+ porodica Paluovaca;  od Hesrona+ porodica Hesronovaca; od Karmija+ porodica Karmijevaca.  To su porodice Rubenovaca. Broj popisanih među njima iznosio je četrdeset tri tisuće sedam stotina i trideset.+  Paluov sin bio je Elijab.  Sinovi Elijabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan+ i Abiram+ bili su od onih koje se pozivalo na skupštinu, i oni su sudjelovali u pobuni protiv Mojsija i Arona zajedno s Korahovom družinom,+ kad su se pobunili protiv Jehove. 10  I zemlja je otvorila svoja usta i progutala ih.+ A Korah je poginuo kad je smrt zadesila njegovu družinu i vatra proždrla dvije stotine i pedeset ljudi.+ Tako su postali primjer za opomenu.+ 11  No sinovi Korahovi nisu poginuli.+ 12  Sinovi Šimunovi+ po svojim porodicama: od Nemuela*+ porodica Nemuelovaca; od Jamina+ porodica Jaminovaca; od Jakina+ porodica Jakinovaca; 13  od Zeraha* porodica Zerahovaca; od Šaula+ porodica Šaulovaca. 14  To su porodice Šimunovaca, njih dvadeset dvije tisuće i dvije stotine popisanih.+ 15  Sinovi Gadovi+ po svojim porodicama: od Sefona* porodica Sefonovaca; od Hagija porodica Hagijevaca; od Šunija porodica Šunijevaca; 16  od Oznija* porodica Oznijevaca; od Erija porodica Erijevaca; 17  od Aroda* porodica Arodovaca; od Arelija+ porodica Arelijevaca. 18  To su porodice sinova Gadovih, njih četrdeset tisuća i pet stotina popisanih.+ 19  Sinovi Judini+ bili su Er+ i Onan.+ Ali Er i Onan umrli su u zemlji kanaanskoj.+ 20  Sinovi Judini po porodicama svojim bili su: od Šele+ porodica Šelinovaca; od Peresa+ porodica Peresovaca; od Zeraha+ porodica Zerahovaca. 21  Sinovi Peresovi bili su: od Hesrona+ porodica Hesronovaca; od Hamula+ porodica Hamulovaca. 22  To su porodice Judine,+ njih sedamdeset šest tisuća i pet stotina popisanih.+ 23  Sinovi Isakarovi+ po svojim porodicama bili su: od Tole+ porodica Tolaovaca; od Puve porodica Puvinovaca; 24  od Jašuba* porodica Jašubovaca; od Šimrona+ porodica Šimronovaca. 25  To su porodice Isakarove, njih šezdeset četiri tisuće i tri stotine popisanih.+ 26  Sinovi Zebulunovi+ po svojim porodicama bili su: od Sereda porodica Seredovaca; od Elona porodica Elonovaca; od Jahleela+ porodica Jahleelovaca. 27  To su porodice Zebulunovaca, njih šezdeset tisuća i pet stotina popisanih.+ 28  Sinovi Josipovi+ po svojim porodicama bili su Manaše i Efrajim.+ 29  Sinovi Manašeovi+ bili su: od Makira+ porodica Makirovaca. A Makiru se rodio Gilead.+ Od Gileada porodica Gileadovaca. 30  A ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera+ porodica Jezerovaca; od Heleka porodica Helekovaca; 31  od Asriela porodica Asrielovaca, od Šekema porodica Šekemovaca; 32  od Šemide+ porodica Šemidovaca; od Hefera+ porodica Heferovaca. 33  A Selofhad, sin Heferov, nije imao sinova, nego samo kćeri.+ Imena kćeri Selofhadovih bila su Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.+ 34  To su porodice Manašeove, njih pedeset dvije tisuće i sedam stotina popisanih.+ 35  A ovo su bili sinovi Efrajimovi+ po svojim porodicama: od Šutelaha+ porodica Šutelahovaca; od Bekera porodica Bekerovaca; od Tahana+ porodica Tahanovaca. 36  A sinovi Šutelahovi bili su: od Erana porodica Eranovaca. 37  To su porodice sinova Efrajimovih,+ njih trideset dvije tisuće i pet stotina popisanih. To su sinovi Josipovi po svojim porodicama.+ 38  Sinovi Benjaminovi+ po svojim porodicama bili su: od Bele+ porodica Belovaca; od Ašbela+ porodica Ašbelovaca, od Ahirama* porodica Ahiramovaca; 39  od Šefufama* porodica Šefufamovaca; od Hufama*+ porodica Hufamovaca. 40  Sinovi Belini bili su Ard i Naaman:+ od Arda porodica Ardovaca; od Naamana porodica Naamanovaca. 41  To su sinovi Benjaminovi+ po svojim porodicama, njih četrdeset pet tisuća i šest stotina popisanih.+ 42  A ovo su bili sinovi Danovi+ po svojim porodicama: od Šuhama* porodica Šuhamovaca. To su porodice Danove+ po svojim porodicama. 43  U svim porodicama Šuhamovaca bilo je šezdeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih.+ 44  Sinovi Ašerovi+ po svojim porodicama bili su: od Imnaha+ porodica Imnahovaca; od Išvija+ porodica Išvijevaca; od Berije porodica Berijevaca; 45  od sinova Berijinih: od Hebera porodica Heberovaca; od Malkiela+ porodica Malkielovaca. 46  A Ašerovoj kćeri bilo je ime Seraha.+ 47  To su porodice sinova Ašerovih,+ njih pedeset tri tisuće i četiri stotine popisanih.+ 48  Sinovi Naftalijevi+ po svojim porodicama bili su: od Jahseela+ porodica Jahseelovaca; od Gunija+ porodica Gunijevaca; 49  od Jesera+ porodica Jeserovaca; od Šilema+ porodica Šilemovaca. 50  To su porodice Naftalijeve+ po svojim porodicama, njih četrdeset pet tisuća i četiri stotine popisanih.+ 51  Broj popisanih sinova Izraelovih iznosio je šesto jednu tisuću sedam stotina i trideset.+ 52  Potom je Jehova rekao Mojsiju: 53  “Njima neka se podijeli zemlja u nasljedstvo prema broju imena.+ 54  Onima kojih je mnogo povećaj nasljedstvo, a onima koji su malobrojni smanji nasljedstvo.+ Neka se svakome da nasljedstvo prema broju popisanih. 55  Ali zemlja neka se podijeli ždrijebom.+ Neka dobiju nasljedstvo prema imenima plemena otaca svojih. 56  Kako odluči ždrijeb, tako neka se podijeli nasljedstvo između onih kojih je mnogo i onih kojih je malo.” 57  A ovo su popisani iz plemena Levijeva+ po svojim porodicama: od Geršona+ porodica Geršonovaca; od Kehata+ porodica Kehatovaca; od Merarija+ porodica Merarijevaca. 58  Ovo su bile porodice sinova Levijevih: porodica Libnijevaca,+ porodica Hebronovaca,+ porodica Mahlijevaca,+ porodica Mušijevaca,+ porodica Korahovaca.+ A Kehatu+ se rodio Amram.+ 59  Amramovoj je ženi bilo ime Jokebeda,+ kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila Arona, Mojsija i Mirjam, sestru njihovu.+ 60  A Aronu su se rodili Nadab i Abihu,+ Eleazar i Itamar.+ 61  Ali Nadab i Abihu poginuli su jer su prinosili nedozvoljenu vatru pred Jehovom.+ 62  Broj svih popisanih među njima iznosio je dvadeset i tri tisuće muških osoba od jednog mjeseca naviše.+ Oni naime nisu bili popisani sa sinovima Izraelovim,+ jer nisu dobili nasljedstva među sinovima Izraelovim.+ 63  To su oni koje su popisali Mojsije i svećenik Eleazar kad su popisivali sinove Izraelove u pustari, u ravnicama moapskim, uz Jordan, nasuprot Jerihonu.+ 64  Ali među njima nije bilo ni jednoga kojeg su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali sinove Izraelove u Sinajskoj pustinji.+ 65  Jer je Jehova za njih rekao: “Pomrijet će u pustinji.”+ Tako nije ostao nijedan od njih osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova.+

Bilješke

U 1Mo 46:10 i 2Mo 6:15 “Jemuel”.
U 1Mo 46:16 “Sifijon”.
U 1Mo 46:16 “Esbon”.
U 1Mo 46:16 “Arodi”.
U 1Mo 46:13 “Job”.
U 1Mo 46:21 “Ehi”.
U 1Mo 46:21 “Mupim”, a u 1Lje 7:12 “Šupim”.
U 1Mo 46:23 “Hušim”.