4. Mojsijeva 2:1-34

2  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  “Neka se sinovi Izraelovi utabore svaki u svojoj troplemenskoj skupini,+ pod znakovima domova svojih otaca. Neka se utabore oko šatora sastanka, okrenuti prema njemu.  S istoka, prema izlasku sunca, neka bude utaborena troplemenska skupina Judina tabora, po četama svojim. Poglavar sinova Judinih je Nahšon,+ sin Aminadabov.  Njegova vojska broji sedamdeset četiri tisuće i šest stotina popisanih.+  Do njega neka bude utaboreno Isakarovo+ pleme. Poglavar sinova Isakarovih je Netanel,+ sin Suarov.  Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih.+  Zatim Zebulunovo pleme; poglavar sinova Zebulunovih je Elijab,+ sin Helonov.  Njegova vojska broji pedeset sedam tisuća i četiri stotine popisanih.+  Svih je popisanih u Judinu taboru stotinu osamdeset šest tisuća i četiri stotine, po četama njihovim. Oni neka krenu prvi.+ 10  S juga neka bude troplemenska skupina Rubenova+ tabora po četama svojim. Poglavar sinova Rubenovih je Elisur,+ sin Šedeurov. 11  Njegova vojska broji četrdeset šest tisuća i pet stotina popisanih.+ 12  Do njega neka bude utaboreno Šimunovo pleme. Poglavar sinova Šimunovih je Šelumiel,+ sin Surišadajev. 13  Njegova vojska broji pedeset devet tisuća i tri stotine popisanih.+ 14  Zatim Gadovo pleme; poglavar sinova Gadovih je Elijasaf,+ sin Reuelov.* 15  Njegova vojska broji četrdeset pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih.+ 16  Svih je popisanih u Rubenovu taboru stotinu pedeset jedna tisuća četiri stotine i pedeset, po četama njihovim. Oni neka krenu drugi.+ 17  Kad šator sastanka+ treba krenuti, neka Levijev+ tabor bude usred drugih tabora. Kako su utaboreni, tako neka krenu,+ svaki na svome mjestu i po svojim troplemenskim skupinama. 18  Sa zapada neka bude troplemenska skupina Efrajimova+ tabora po četama svojim. Poglavar sinova Efrajimovih je Elišama,+ sin Amihudov. 19  Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih.+ 20  Do njega neka bude Manašeovo+ pleme. Poglavar sinova Manašeovih je Gamalijel,+ sin Pedahsurov. 21  Njegova vojska broji trideset dvije tisuće i dvije stotine popisanih.+ 22  Zatim Benjaminovo+ pleme; poglavar sinova Benjaminovih je Abidan,+ sin Gidonijev. 23  Njegova vojska broji trideset pet tisuća i četiri stotine popisanih.+ 24  Svih je popisanih u Efrajimovu taboru sto osam tisuća i sto, po četama njihovim. Oni neka krenu treći.+ 25  Sa sjevera neka bude troplemenska skupina Danova tabora po četama svojim. Poglavar sinova Danovih je Ahiezer,+ sin Amišadajev. 26  Njegova vojska broji šezdeset dvije tisuće i sedam stotina popisanih.+ 27  Do njega neka bude utaboreno Ašerovo pleme. Poglavar sinova Ašerovih je Pagiel,+ sin Okranov. 28  Njegova vojska broji četrdeset jednu tisuću i pet stotina popisanih.+ 29  Zatim Naftalijevo+ pleme; poglavar sinova Naftalijevih je Ahira,+ sin Enanov. 30  Njegova vojska broji pedeset tri tisuće i četiri stotine popisanih.+ 31  Svih je popisanih u Danovu taboru stotinu pedeset sedam tisuća i šest stotina. Oni neka krenu posljednji+ — svi po svojim troplemenskim skupinama.” 32  To su sinovi Izraelovi što su popisani po domovima otaca svojih. Svih popisanih u taborima, po četama njihovim, bilo je šesto tri tisuće pet stotina i pedeset.+ 33  Ali Levijevo pleme nije bilo ubrojeno+ među sinove Izraelove, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 34  I sinovi Izraelovi učinili su sve kako je Jehova zapovjedio Mojsiju.+ Tako su taborovali po troplemenskim skupinama+ i tako su kretali,+ svaki u svojoj porodici prema domovima otaca svojih.

Bilješke