4. Mojsijeva 18:1-32

18  Tada je Jehova rekao Aronu: “Ti i sinovi tvoji i dom oca tvojega s tobom odgovarat ćete za prijestupe počinjene protiv svetišta;+ ti i sinovi tvoji s tobom odgovarat ćete za prijestupe počinjene protiv vašega svećeništva.+  Dovedi sa sobom i svoju braću iz plemena Levijeva, iz doma oca svojega, da ti se pridruže i da ti služe,+ tebi i sinovima tvojim s tobom, pred šatorom Svjedočanstva.+  I neka čine što su dužni tebi i neka vode brigu o svemu šatoru.+ Samo neka ne prilaze priboru svetoga mjesta ni žrtveniku, da ne poginu+ i oni i vi.  Neka ti se pridruže i neka vode brigu o šatoru sastanka i o svoj službi u šatoru. Nitko iz običnog naroda neka vam ne prilazi.+  A vi vodite brigu o svetome mjestu+ i o žrtveniku,+ da se više ne izlijeva gnjev+ na sinove Izraelove.  Ja sam, evo, uzeo braću vašu, levite, između sinova Izraelovih+ vama za dar,+ kao one koji su darovani Jehovi da obavljaju službu u šatoru sastanka.+  Ti i sinovi tvoji s tobom vršite svoju svećeničku službu, sve poslove oko žrtvenika i onoga što je iza zavjese.+ Tako obavljajte svoju službu.+ Vaše je svećeništvo služba koju dajem kao dar, i ako pristupi tko iz običnog naroda, neka se pogubi.”+  Jehova je još rekao Aronu: “Evo, povjeravam ti priloge što se meni donose.+ Sve svete stvari sinova Izraelovih dajem tebi i sinovima tvojim kao baštinu, kao tvoj dio za vjekove.+  Od stvari najsvetijih, od žrtava paljenih, ovo neka bude tvoje: svaka njihova žrtva, svaka žitna žrtva,+ svaka žrtva za grijeh+ i svaka žrtva za krivnju+ što ih budu meni donosili. To neka bude nešto najsvetije što pripada tebi i sinovima tvojim. 10  Jedi ih na svetome mjestu.+ Sve muško treba ih jesti.+ Neka ti budu svete.+ 11  Ovo neka bude tvoje: prilog+ od njihova dara zajedno sa svim žrtvama zanjihanim+ što ih prinose sinovi Izraelovi. To dajem tebi i sinovima tvojim i kćerima tvojim s tobom,+ kao tvoj dio za vjekove. Tko je god čist u tvome domu može to jesti.+ 12  Sve što je najbolje od ulja i od mladoga vina i od žita — prvine+ što ih budu davali Jehovi — ja dajem tebi.+ 13  Prvine od svega uroda njihove zemlje, što ih budu donosili Jehovi, neka budu tvoje.+ Tko je god čist u tvome domu može ih jesti. 14  Svaka stvar u Izraelu određena za svetu svrhu* neka bude tvoja.+ 15  Sve što je prvorođeno,+ od svake vrste stvorenja, što budu prinosili Jehovi, i od ljudi i od životinja, neka bude tvoje. Ali prvorođenca od ljudi otkupi;+ otkupi i prvorođeno od nečiste životinje.+ 16  One u dobi od mjesec dana naviše otkupi po otkupnoj cijeni, prema vrijednosti koja je određena: pet šekela srebra prema svetom šekelu.+ To je dvadeset gera.+ 17  Samo prvorođenog junca, muško janje ili jare nemoj otkupiti.+ Oni su nešto sveto. Njihovom krvlju+ poškropi žrtvenik i njihovo salo spali kao žrtvu paljenu za umirujući miris Jehovi.+ 18  Meso njihovo neka pripadne tebi. Kao i prsa žrtve zanjihane i desni but, ono neka pripadne tebi.+ 19  Sve svete priloge+ koje sinovi Izraelovi budu donosili Jehovi ja dajem tebi i sinovima tvojim i kćerima tvojim, kao tvoj dio za vjekove.+ To je savez osoljen, trajan pred Jehovom, tebi i potomstvu tvome s tobom.”+ 20  Jehova je dalje rekao Aronu: “U zemlji njihovoj nećeš imati nasljedstva, niti ćeš dobiti svoj dio među njima.+ Ja sam tvoj dio i tvoje nasljedstvo među sinovima Izraelovim.+ 21  A sinovima Levijevim, evo, dajem u nasljedstvo svaku desetinu+ u Izraelu za službu koju obavljaju, službu u šatoru sastanka. 22  Sinovi Izraelovi neka više ne prilaze šatoru sastanka da na sebe ne navuku grijeh i ne poginu.+ 23  Samo leviti neka obavljaju službu u šatoru sastanka i neka odgovaraju za njihove prijestupe.+ To vam je trajna odredba iz naraštaja u naraštaj: neka nemaju nasljedstva među sinovima Izraelovim.+ 24  Desetinu što će sinovi Izraelovi donositi kao prilog Jehovi ja dajem levitima u nasljedstvo. Zato sam im rekao: ‘Neka nemaju nasljedstva među sinovima Izraelovim.’”+ 25  Potom je Jehova rekao Mojsiju: 26  “Kaži levitima i reci im: ‘Od sinova Izraelovih dobivat ćete desetinu koju od njih dajem vama u nasljedstvo,+ a vi onda od toga dajte prilog Jehovi, desetinu od desetine.+ 27  I to će vam se uračunati kao vaš prilog, kao žito s gumna+ ili kao prinos od obilnog uroda iz tijeska za vino ili ulje. 28  Tako ćete i vi davati Jehovi prilog od svih svojih desetina koje ćete dobivati od sinova Izraelovih, a onda ćete od toga davati svećeniku Aronu prilog za Jehovu. 29  Od svih darova što dobijete, davat ćete svakovrsne priloge Jehovi, od svega ono najbolje,+ kao sveti dio od darova.’ 30  Još im reci: ‘Kad prinosite najbolji dio,+ to će se levitima uračunati kao urod s gumna i kao urod iz tijeska za vino ili ulje. 31  Jedite to na svakome mjestu, vi i vaš dom, jer vam je to plaća za vašu službu u šatoru sastanka.+ 32  Prinoseći najbolji dio, nećete navući na sebe grijeh niti ćete oskvrnuti svete stvari sinova Izraelovih te nećete poginuti.’”+

Bilješke

Ili: “koja bude herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.