3. Mojsijeva 27:1-34

27  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Ako tko učini poseban zavjet+ posvećujući Jehovi duše prema vrijednosti koja je određena,  onda neka se za muško u dobi od dvadeset do šezdeset godina odredi vrijednost od pedeset šekela* srebra, prema svetom šekelu.*  A za žensko neka se odredi vrijednost od trideset šekela.  U dobi od pet do dvadeset godina neka se za muško odredi vrijednost od dvadeset šekela, a za žensko od deset šekela.  U dobi od mjesec dana do pet godina neka se za muško odredi vrijednost od pet+ šekela srebra, a za žensko od tri šekela srebra.  Ako je u dobi od šezdeset godina ili više, neka se za muško odredi vrijednost od petnaest šekela, a za žensko od deset šekela.  Ali ako je tko previše siromašan da plati prema vrijednosti koja je određena,+ neka osobu dovede pred svećenika, pa neka je svećenik procijeni.+ Svećenik će je procijeniti prema onome što može dati onaj tko se zavjetuje.+  Ako se radi o životinji kakvu se prinosi Jehovi na žrtvu, svaka životinja koju daje Jehovi bit će sveta.+ 10  Ne može je nadomjestiti niti je može zamijeniti — bilo dobru za lošu bilo lošu za dobru. Ali ako jednu životinju ipak zamijeni za drugu, onda će i prva životinja i ona kojom je zamijenjena biti svete. 11  Ako prinos bude neka nečista+ životinja kakva se ne može prinositi Jehovi na žrtvu,+ neka životinju postavi pred svećenika,+ 12  pa neka svećenik procijeni je li dobra ili loša. Kako svećenik odredi vrijednost,+ tako neka bude. 13  I ako je čovjek ipak zaželi otkupiti, neka doda petinu+ na vrijednost koja je određena. 14  Ako tko posveti svoju kuću da bude sveta Jehovi, neka svećenik procijeni je li dobra ili loša.+ Na koliko je svećenik procijeni, tolika joj treba biti cijena. 15  Ali ako onaj koji je svoju kuću posvetio zaželi otkupiti je, neka u novcu doda petinu na njezinu procijenjenu vrijednost,+ pa neka bude njegova. 16  Ako tko posveti Jehovi komad zemlje od svoga nasljedstva,+ neka se vrijednost procijeni razmjerno količini sjemena potrebnog da se zasije: za jedan homer+ ječmena sjemena pedeset šekela srebra.* 17  Ako posveti svoj komad zemlje od oprosne godine,*+ neka cijena zemlji bude prema procijenjenoj vrijednosti. 18  Ali ako svoju zemlju posvećuje poslije oprosne godine, neka mu svećenik proračuna cijenu prema godinama što preostaju do sljedeće oprosne godine i neka se razmjerno tome smanji procijenjena vrijednost.+ 19  Ako onaj koji je zemlju posvetio zaželi otkupiti je, neka u novcu doda petinu na njezinu procijenjenu vrijednost, i time se potvrđuje da je njegova.+ 20  Ali ako ne otkupi zemlju, nego ona bude prodana drugome, ne može se više otkupiti. 21  Kad zemlja bude vraćena za oprosne godine, neka bude sveta Jehovi, kao zemlja određena za svetu svrhu.*+ Neka postane svećeničko vlasništvo.+ 22  Ako tko Jehovi posveti zemlju koju je kupio i koja nije dio njegova nasljedstva,+ 23  neka mu svećenik proračuna vrijednost razmjerno broju godina preostalih do oprosne godine, pa neka on toga dana isplati procijenjenu vrijednost.+ To je nešto sveto Jehovi.+ 24  U oprosnoj godini zemlja će se vratiti onome od koga je kupljena, kome pripada kao nasljedstvo.+ 25  Svaka procjena vrijednosti neka se vrši prema svetom šekelu. Jedan šekel ima dvadeset gera.*+ 26  Samo prvorođeno od životinja, što kao prvorođeno i inače pripada Jehovi,+ neka nitko ne posvećuje. Bilo to grlo krupne ili sitne stoke, ono pripada Jehovi.+ 27  Ali ako je životinja nečista+ i on je želi otkupiti prema vrijednosti koja je određena, neka na njezinu vrijednost doda petinu.+ A ako se ne otkupi, neka se proda prema vrijednosti koja je određena. 28  Ali ništa što netko od svog posjeda sasvim posveti* Jehovi+ — bio to čovjek ili životinja ili zemlja koju posjeduje — ne može se prodati niti se išta što je za tu svrhu određeno* može otkupiti.+ To je nešto najsvetije Jehovi. 29  Nijedan čovjek koji bude određen za pogubljenje* ne može se otkupiti.+ Mora ga se pogubiti.+ 30  Svaka desetina+ od zemlje, bilo od poljskih usjeva bilo od plodova s drveća, pripada Jehovi. To je nešto sveto Jehovi. 31  A ako tko zaželi otkupiti koji dio svoje desetine, neka na njezinu vrijednost doda petinu.+ 32  Svaka desetina od krupne ili sitne stoke, sve što prolazi ispod pastirskog štapa,+ svako deseto grlo neka bude sveto Jehovi. 33  Neka se ne pregledava je li stoka dobra ili loša i neka se ne zamjenjuje. Ako se ipak zamijeni, onda će i prva životinja i ona kojom je zamijenjena biti svete.+ Ne smiju se otkupljivati.’” 34  To su zapovijedi+ koje je Jehova dao Mojsiju na gori Sinaju+ kao zapovijedi za sinove Izraelove.

Bilješke

Vidi dodatak 13.
Vidi bilješku za 2Mo 30:13.
Računalo se da komad zemlje za čije zasijavanje treba homer ječmenog sjemena vrijedi 50 šekela srebra. Vidi dodatak 13.
Ili: “jubileja; jubilarne godine”.
Ili: “zemlja koja je herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Vidi dodatak 13.
Ili: “što je herem”.
Ili: “odredi za herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Ili: “koji bude herem”.