3. Mojsijeva 23:1-44

23  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Blagdani+ Jehovini koje ćete oglašavati+ u određeno doba godine sveti su zborovi. A ovo su moji blagdani:  Šest dana neka se obavljaju poslovi, a sedmoga je dana dan počinka,* potpunog odmora,+ sveti zbor. Nemojte raditi nikakva posla. To je dan počinka posvećen Jehovi u svim mjestima gdje živite.+  Ovo su blagdani+ Jehovini, sveti zborovi,+ što ćete ih oglašavati kad u određeno doba godine za njih dođe vrijeme:+  prvoga mjeseca, u suton* četrnaestoga dana u mjesecu+ Pasha+ je u čast Jehovi.  Petnaestoga dana toga mjeseca Blagdan je beskvasnih kruhova u čast Jehovi.+ Sedam dana jedite beskvasne kruhove.+  Prvoga dana neka vam bude sveti zbor.+ Nemojte raditi nikakva teškog posla.  Sedam dana prinosite Jehovi žrtvu paljenu. Sedmoga dana neka bude sveti zbor. Nemojte raditi nikakva teškog posla.’”  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 10  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kad dođete u zemlju koju vam ja dajem i u njoj žetvu požanjete, snop* prvina+ od žetve svoje donesite svećeniku. 11  On neka snop zanjiše+ pred Jehovom da bi za vas stekao milost. Sutradan po danu počinka neka ga svećenik zanjiše. 12  Onoga dana kad budete dali snop da ga se zanjiše, prinesite Jehovi janje bez mane, staro do godine dana, kao žrtvu paljenicu; 13  kao njezinu žitnu žrtvu dvije desetine efe finoga brašna zamiješene s uljem kao žrtvu Jehovi paljenu na umirujući miris; a kao njezinu žrtvu ljevanicu prinesite četvrtinu hina* vina. 14  Ne smijete jesti kruha ni pržena zrnja ni novoga zrnja sve do toga dana+ kad prinesete prinos svoga Boga. To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim mjestima gdje živite. 15  Od prvoga dana poslije dana počinka, od dana kad donesete snop za žrtvu zanjihanu, izbrojite sedam dana počinka.*+ Neka bude punih sedam tjedana. 16  Brojite do dana poslije sedmoga dana počinka, pedeset dana,+ i prinesite Jehovi novu žitnu žrtvu.+ 17  Iz domova svojih donesite dva kruha+ kao žrtvu zanjihanu. Neka budu napravljeni od dvije desetine efe finoga brašna. Neka budu pečeni s kvascem,+ kao prvine Jehovi.+ 18  S kruhovima prinesite sedmero jednogodišnje muške janjadi bez mane,+ jednoga junca i dva ovna. To neka bude žrtva paljenica Jehovi zajedno sa žitnom žrtvom i žrtvama ljevanicama — to je žrtva paljena na umirujući miris Jehovi. 19  Prinesite jedno muško jare+ kao žrtvu za grijeh i dva muška janjeta, sve od godine dana, kao žrtvu zajedništva.+ 20  Neka svećenik ta dva janjeta zanjiše+ zajedno s kruhovima od prvina kao žrtvu zanjihanu pred Jehovom. To je nešto sveto Jehovi i neka pripadne svećeniku.+ 21  Toga istoga dana oglasite+ sveti zbor. Nemojte raditi nikakva teškog posla. To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim mjestima gdje živite. 22  Kad žetvu žanjete na svojoj zemlji, nemojte dokraja požeti rubove svoga polja i ne pabirčite ostatke poslije svoje žetve.+ Ostavite to nevoljniku+ i došljaku.+ Ja sam Jehova, Bog vaš.’” 23  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 24  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Sedmoga mjeseca,+ prvoga dana u mjesecu, neka vam je dan potpunog odmora, spomen oglašen trubljenjem u trube,+ sveti zbor.+ 25  Nemojte raditi nikakva teškog posla i prinesite Jehovi žrtvu paljenu.’” 26  Jehova je još rekao Mojsiju: 27  “A desetoga je dana toga sedmog mjeseca dan očišćenja.+ Tada održite sveti zbor; žalostite svoje duše+ i prinesite Jehovi žrtvu+ paljenu. 28  Toga dana nemojte raditi nikakva posla, jer je to dan očišćenja kad će se za vas izvršiti obred očišćenja+ pred Jehovom, Bogom vašim. 29  Zato neka se svaka duša koja se toga dana ne bude žalostila pogubi i tako ukloni iz svoga naroda.+ 30  Svaku dušu koja bi radila kakav posao toga dana, tu ću dušu pogubiti i tako odstraniti iz naroda njezina.+ 31  Nemojte raditi nikakva posla.+ To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim mjestima gdje živite. 32  Neka vam je to dan počinka, potpunog odmora,+ i navečer devetoga dana u mjesecu žalostite+ svoje duše. Od večeri do večeri držite svoj dan počinka.” 33  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 34  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Od petnaestoga dana toga sedmog mjeseca neka se sedam dana drži Blagdan sjenica u čast Jehovi.+ 35  Prvoga je dana sveti zbor. Nemojte raditi nikakva teškog posla. 36  Sedam dana prinosite Jehovi žrtvu paljenu. Osmoga dana neka vam je sveti zbor,+ pa prinesite Jehovi žrtvu paljenu. To je svečani skup. Nemojte raditi nikakva teškog posla. 37  To su blagdani+ Jehovini koje ćete u određeno doba godine oglašavati kao svete zborove,+ da se Jehovi prinese žrtva paljena:+ žrtva paljenica,+ žitna žrtva+ zajedno sa životinjskom žrtvom i žrtva ljevanica,+ kako je određeno za svaki dan, 38  povrh Jehovinih dana počinka,+ povrh vaših darova,+ povrh svih vaših zavjetnih žrtava+ i svih vaših dragovoljnih žrtava+ koje dajete Jehovi. 39  A petnaestoga dana sedmoga mjeseca, kad prikupite plodove zemlje, sedam dana+ slavite blagdan+ Jehovin. Prvi dan neka je dan potpunog odmora i osmi dan neka je dan potpunog odmora.+ 40  Prvoga dana uzmite plodova s lijepog drveća, palminog lišća,+ grana s lisnatog drveća i potočnih topola, pa se veselite+ sedam dana pred Jehovom, Bogom svojim. 41  I slavite ga kao blagdan u čast Jehovi sedam dana u godini.+ To je trajna odredba za vaše buduće naraštaje — slavite ga sedmoga mjeseca. 42  Sedam dana živite u sjenicama.+ Svi koji su rođeni u Izraelu neka žive u sjenicama,+ 43  da bi vaši budući naraštaji znali+ da sam ja učinio da sinovi Izraelovi žive u sjenicama kad sam ih izveo iz zemlje egipatske.+ Ja sam Jehova, Bog vaš.’” 44  I tako je Mojsije dao upute sinovima Izraelovim o Jehovinim blagdanima+ koje su trebali slaviti u određeno doba godine.

Bilješke

Doslovno: “šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
“U suton” — doslovno: “između dvije večeri”. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.
Ili: “omer”, otprilike 2,2 litre. Vidi dodatak 13.
Hin je 3,67 litara. Vidi dodatak 13.
Ili: “tjedana”. Doslovno: “šabata”.