2. Mojsijeva 6:1-30

6  A Jehova je rekao Mojsiju: “Sada ćeš vidjeti što ću učiniti faraonu.+ Prisiljen rukom jakom pustit će ih, prisiljen rukom jakom istjerat će ih iz zemlje svoje.”+  Bog je još rekao Mojsiju: “Ja sam Jehova.+  Objavio sam se Abrahamu,+ Izaku+ i Jakovu+ kao Bog Svemogući,+ ali imenom svojim Jehova+ nisam im se objavio.+  I sklopio sam savez s njima da ću im dati zemlju Kanaan, zemlju u kojoj su bili došljaci.+  I ja sam čuo jecaje sinova Izraelovih,+ koje Egipćani drže u ropstvu, i sjetio sam se saveza svojega.+  Zato reci sinovima Izraelovim: ‘Ja sam Jehova i oslobodit ću vas bremena koje su vam nametnuli Egipćani i izbaviti vas iz ropstva u kojem vas drže.+ Spasit ću vas mišicom podignutom i kaznama strogim.+  Uzet ću vas za svoj narod+ i bit ću vam Bog.+ I tada ćete znati da sam ja Jehova, Bog vaš, koji vas oslobađa bremena egipatskoga.+  I dovest ću vas u zemlju za koju sam se podignute ruke zakleo+ da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu, i dat ću vam je u posjed.+ Ja sam Jehova.’”+  I Mojsije je to kazao sinovima Izraelovim, ali oni ga nisu htjeli slušati jer su klonuli duhom zbog teškoga ropstva.+ 10  Tada je Jehova rekao Mojsiju: 11  “Idi, reci faraonu, kralju egipatskome,+ neka pusti sinove Izraelove da odu iz zemlje njegove!”+ 12  Ali Mojsije je rekao Jehovi: “Eto, ni sinovi Izraelovi me ne slušaju,+ pa kako će me onda poslušati faraon,+ kad ja teško govorim?”*+ 13  Ali Jehova je i dalje govorio Mojsiju i Aronu i preko njih davao zapovijedi sinovima Izraelovim i faraonu, kralju egipatskome, jer je htio sinove Izraelove izvesti iz zemlje egipatske.+ 14  Ovo su poglavari rodova njihovih: sinovi Rubena, prvorođenca Izraelova,+ jesu Hanok, Palu, Hesron i Karmi.+ To su porodice Rubenove.+ 15  Šimunovi su sinovi Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin jedne Kanaanke.+ To su porodice Šimunove.+ 16  A ovo su imena Levijevih+ sinova po rodovima njihovim:+ Geršon, Kehat i Merari.+ Levi je živio stotinu trideset i sedam godina. 17  Geršonovi su sinovi Libni i Šimi+ po porodicama svojim.+ 18  Kehatovi su sinovi Amram, Ishar, Hebron i Uziel.+ Kehat je živio stotinu trideset i tri godine. 19  Merarijevi su sinovi Mahli i Muši.+ To su porodice Levijeve po rodovima svojim.+ 20  Amram se oženio Jokebedom, sestrom oca svojega.+ I ona mu je rodila Arona i Mojsija.+ Amram je živio stotinu trideset i sedam godina. 21  Isharovi su sinovi Korah,+ Nefeg i Zikri. 22  Uzielovi su sinovi Mišael, Elsafan i Sitri.+ 23  Aron se oženio Elišebom, kćeri Aminadabovom, sestrom Nahšonovom.+ I ona mu je rodila Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.+ 24  Korahovi su sinovi Asir, Elkana i Abiasaf.+ To su porodice Korahovaca.+ 25  Eleazar, sin Aronov,+ oženio se jednom od Putielovih kćeri. I ona mu je rodila Pinhasa.+ To su poglavari rodova plemena Levijeva po porodicama svojim.+ 26  To je onaj Aron i onaj Mojsije, kojima je Jehova rekao:+ “Izvedite sinove Izraelove iz zemlje egipatske po četama njihovim!”+ 27  Oni su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti sinove Izraelove iz Egipta.+ To su Mojsije i Aron. 28  U dan kad je Jehova govorio Mojsiju u zemlji egipatskoj,+ 29  Jehova je rekao Mojsiju: “Ja sam Jehova.+ Kaži faraonu, kralju egipatskome, sve što ti govorim.” 30  A Mojsije je rekao pred Jehovom: “Ja teško govorim, pa kako će faraon mene poslušati?”+

Bilješke

Doslovno: “kad sam neobrezanih usana”, kao da usne imaju neobrezanu kožicu (aluzija na prevlaku spolovila) pa su nespretne, te ne mogu razgovijetno govoriti.