2. Ljetopisa 8:1-18

8  A kad je prošlo dvadeset godina+ tijekom kojih je Salamun sagradio dom Jehovin+ i svoj dvor,+  utvrdio je Salamun gradove koje mu je dao Hiram+ i u njima je naselio sinove Izraelove.  Potom je Salamun otišao na Hamat-Sobu i osvojio je.  Zatim je utvrdio Tadmor u pustinji i sve gradove što su služili kao skladišta,+ koje je sagradio u Hamatu.+  Sagradio je Gornji Bet-Horon+ i Donji Bet-Horon,+ utvrđene gradove sa zidinama,+ vratima i zasunima,+  zatim Baalat+ i sve gradove što su mu pripali, a služili su kao skladišta, sve gradove za bojna kola+ i gradove za konjanike+ i sve što je god Salamun poželio+ graditi u Jeruzalemu, na Libanonu+ i u svoj zemlji kojom je vladao.  A sve koji su preostali od Hetita,+ Amorejaca,+ Perižana,+ Hivijaca+ i Jebusejaca,+ koji nisu bili Izraelci,+  sinove njihove koji su ostali nakon njih u zemlji, a koje sinovi Izraelovi nisu istrijebili,+ Salamun je uzimao za ropski rad, i tako je sve do danas.+  Ali nikoga od sinova Izraelovih Salamun nije učinio robom za svoj posao,+ nego su oni bili ratnici,+ zapovjednici pobočnika njegovih te zapovjednici bojnih kola njegovih+ i konjanika njegovih.+ 10  Kralj Salamun imao je dvije stotine i pedeset glavnih namjesnika+ koji su nadzirali ljude.+ 11  A kćer faraonovu+ preselio je Salamun iz Davidova grada+ u kuću koju je za nju sagradio,+ jer je rekao: “Premda mi je žena, ipak neće živjeti u domu Davida, kralja Izraelova, jer je svako mjesto na koje je došao kovčeg Jehovin sveto.”+ 12  Tada je Salamun stao prinositi žrtve paljenice+ Jehovi na žrtveniku+ Jehovinu koji je načinio ispred predvorja.+ 13  Prinosio je žrtve kao što je trebalo svakoga dana+ prema Mojsijevoj zapovijedi za dane počinka,*+ za mlađake+ i za propisane blagdane+ tri puta godišnje+ — na Blagdan beskvasnih kruhova,+ na Blagdan tjedana+ i na Blagdan sjenica.+ 14  I postavio je skupine+ svećenika po službama njihovim, kako je propisao otac njegov David,+ i levite+ na dužnosti njihove da pjevaju hvale+ i da služe+ pred svećenicima svaki dan+ te vratare po skupinama njihovim za svaka vrata,+ jer je tako zapovjedio David, čovjek Božji. 15  I ni u čemu nisu odstupili od kraljeve zapovijedi za svećenike i levite i za riznice.+ 16  Tako je Salamun uspješno završio sav posao od dana kad je položio temelj doma Jehovina pa sve dok ga nije dovršio.+ I tako je bio dovršen dom Jehovin.+ 17  Tada je Salamun otišao u Esjon-Geber+ i u Elot+ na morskoj obali u zemlji edomskoj.+ 18  A Hiram+ mu je po slugama svojim slao brodove i sluge koji su poznavali more,+ pa su oni zajedno sa slugama Salamunovim plovili u Ofir+ i odande bi uzeli četiri stotine i pedeset talenata*+ zlata+ i donijeli ga kralju Salamunu.+

Bilješke

Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Vidi dodatak 13.