2. Ljetopisa 35:1-27

35  Potom je Jošija+ priredio u Jeruzalemu Pashu+ u čast Jehovi. I zaklali su pashalnu žrtvu+ četrnaestoga dana+ prvoga mjeseca.+  Postavio je svećenike u službe njihove+ i ohrabrio ih+ da služe u domu Jehovinu.+  Levitima, koji su poučavali+ sav Izrael i bili posvećeni Jehovi, rekao je: “Stavite sveti+ kovčeg u dom+ koji je sagradio Salamun, sin izraelskoga kralja Davida! Neće on više biti breme na ramenima vašim.+ Sada služite+ Jehovi, Bogu svojemu, i narodu njegovu Izraelu!  Pripremite se po rodovima praotaca svojih,+ po skupinama svojim,+ kako je propisao David,+ kralj Izraelov, i Salamun,+ sin njegov!  I stojte+ na svetome mjestu po rodovima levitskim+ da biste služili braći svojoj, narodu ovome, što dolazi po rodovima svojim.  Zatim zakoljite pashalnu žrtvu,+ posvetite se+ i pripremite braću svoju, da se učini po riječi Jehovinoj, koju je uputio preko Mojsija.”+  Jošija je darovao narodu sitnu stoku — jaganjce i jariće — sve to za pashalne žrtve svima koji su bili ondje, ukupno trideset tisuća grla sitne stoke i još tri tisuće goveda.+ Sve je to bilo od kraljeva imetka.+  I knezovi njegovi+ darovali su dragovoljnu žrtvu narodu,+ svećenicima i levitima. Hilkija,+ Zaharija i Jehiel, predstojnici u domu pravoga Boga, dali su svećenicima za pashalne žrtve dvije tisuće i šest stotina grla sitne stoke i tri stotine goveda.  Konanija i braća njegova Šemaja i Netanel, zatim Hašabija, Jeiel i Jozabad, poglavari levitski, darovali su levitima za pashalne žrtve pet tisuća grla sitne stoke i pet stotina goveda. 10  Sve je bilo spremno za službu,+ svećenici su stajali+ na mjestima svojim+ i leviti po skupinama svojim,+ kako je kralj zapovjedio.+ 11  I klali su pashalnu žrtvu.+ Svećenici+ su žrtvenik škropili+ krvlju koju su primali iz ruku levita, a ovi su derali kožu.+ 12  Potom su pripremili žrtve paljenice da ih daju narodu po rodovima njegovim+ da prinesu žrtvu Jehovi,+ kako je zapisano u knjizi Mojsijevoj.+ Tako su učinili i s krupnom stokom. 13  I pripremili+ su pashalnu žrtvu+ na vatri kao što je bio običaj. Posvećene stvari pripremali+ su u loncima, kotlovima i zdjelama, a potom su ih brzo raznosili svemu narodu.+ 14  Potom su pripremili pashalno jelo sebi i svećenicima,+ jer su svećenici, sinovi Aronovi, prinosili žrtve paljenice+ i masne komade+ sve do noći, pa su leviti pripremili+ jelo sebi i svećenicima, sinovima Aronovim. 15  Pjevači,+ sinovi Asafovi,+ bili su na svojim mjestima, po zapovijedi Davida,+ Asafa,+ Hemana+ i Jedutuna,+ kraljeva vidioca.+ Vratari+ su stajali na svakim vratima.+ Oni nisu trebali prekidati svoju službu, jer su njihova braća leviti sve pripremili+ za njih. 16  Tako je toga dana bila uređena sva služba Jehovina da se proslavi Pasha+ i da se prinesu žrtve paljenice na žrtveniku Jehovinom, kako je zapovjedio kralj Jošija.+ 17  Sinovi Izraelovi koji su bili ondje tada su slavili Pashu,+ a slavili su i Blagdan beskvasnih kruhova sedam dana.+ 18  Takva Pasha nije se slavila u Izraelu još od vremena proroka Samuela+ i nijedan drugi kralj+ izraelski nije proslavio Pashu kao što su je proslavili Jošija i svećenici i leviti i svi sinovi Judini i Izraelovi koji su bili ondje i stanovnici Jeruzalema. 19  Ta se Pasha slavila osamnaeste godine kraljevanja Jošijina.+ 20  Poslije svega toga, kad je Jošija uredio hram, pošao je Neho,+ kralj egipatski,+ da se bori kod Karkemiša+ na Eufratu. I Jošija+ je izišao na njega.+ 21  A ovaj mu je poslao glasnike i poručio mu: “Zašto si izašao na mene, kralju Jude? Ne idem danas na tebe, nego na dom s kojim sam u ratu i za koji mi je Bog rekao da udarim na njega.* Bolje ti je da odustaneš od borbe da te Bog, koji je sa mnom, ne zatre!”+ 22  Ali Jošija nije odvratio lice svoje od njega,+ nego se prerušio+ i otišao boriti se s njim, a nije poslušao riječi Nehine,+ koje su izišle iz usta Božjih. Tako je došao da se bori u dolini megidskoj.+ 23  Ali strijelci+ su pogodili kralja Jošiju, pa je kralj rekao slugama svojim: “Skinite me s kola, jer sam teško ranjen!”+ 24  I sluge su ga njegovi skinuli s kola i stavili u druga bojna kola koja je imao te su ga odvezli u Jeruzalem.+ Ondje je umro+ i bio je pokopan na groblju praotaca svojih.+ Sav Juda i Jeruzalem tugovali su+ za Jošijom. 25  I Jeremija+ je ispjevao tužaljku+ za Jošijom. I svi pjevači i pjevačice+ spominju Jošiju u tužaljkama svojim sve do danas. Pjevanje tih tužaljki postao je običaj u Izraelu i one su zapisane među tužaljkama.+ 26  Ostala povijest+ Jošijina i djela koja je u dobroti* svojoj činio,+ kako je zapisano u zakonu+ Jehovinu, 27  sva djela njegova, od početka do kraja,+ sve je to zapisano u Knjizi+ o kraljevima Izraelovim i Judinim.

Bilješke

Doslovno: “da ga zastrašim”.
Ili: “u vjernoj ljubavi”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.