1. Mojsijeva 46:1-34

46  Tako je Izrael sa svima svojima krenuo na put i došao je u Beer-Šebu+ te prinio žrtve Bogu oca svojega Izaka.+  A Bog se javio Izraelu u viđenjima noćnim:+ “Jakove! Jakove!” On je odgovorio: “Evo me!”+  A on je nastavio: “Ja sam pravi Bog,+ Bog oca tvojega.+ Ne boj se otići u Egipat, jer ću ondje načiniti od tebe velik narod!+  Ja ću ići s tobom u Egipat i ja ću te opet dovesti natrag,+ a Josip će ti rukom svojom oči zaklopiti.”*+  Potom je Jakov krenuo iz Beer-Šebe, i Izraelovi su sinovi povezli oca svojega Jakova, djecu svoju i žene svoje u kolima koja je faraon poslao da ga prevezu.+  Uzeli su sa sobom stada svoja i dobra svoja što su ih stekli u zemlji Kanaanu.+ Na koncu su stigli u Egipat, Jakov i sve potomstvo njegovo s njim.  Sa sobom je doveo sinove svoje i sinove sinova svojih, kćeri svoje i kćeri sinova svojih, sve potomstvo svoje doveo je sa sobom u Egipat.+  Ovo su imena Izraelovih sinova — Jakova i sinova njegovih — koji su došli u Egipat:+ Jakovljev prvorođenac Ruben.+  Rubenovi sinovi: Hanok, Palu, Hesron i Karmi.+ 10  Šimunovi+ sinovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin,+ Sohar i Šaul,+ sin jedne Kanaanke. 11  Levijevi+ sinovi: Geršon,+ Kehat+ i Merari.+ 12  Judini+ sinovi: Er,+ Onan,+ Šela,+ Peres+ i Zerah.+ Ali su Er i Onan umrli u zemlji Kanaanu.+ Peresovi sinovi: Hesron+ i Hamul.+ 13  Isakarovi+ sinovi: Tola,+ Puva,+ Job i Šimron.+ 14  Zebulunovi+ sinovi: Sered, Elon i Jahleel.+ 15  To su sinovi Leini+ koje je rodila Jakovu u Padan-Aramu, te kći njegova Dina.+ Tako je svih duša sinova njegovih i kćeri njegovih bilo trideset i tri. 16  Gadovi+ sinovi: Sifijon, Hagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.+ 17  Ašerovi+ sinovi: Imnah, Išva, Išvi, Berija+ i njihova sestra Seraha. Berijini sinovi: Heber i Malkiel.+ 18  To su sinovi Zilpe,+ koju je Laban dao kćeri svojoj Lei. Ona ih je rodila Jakovu — šesnaest duša. 19  Sinovi Jakovljeve žene Rahele:+ Josip+ i Benjamin.+ 20  Josipu su se u zemlji egipatskoj rodili Manaše+ i Efrajim,*+ koje mu je rodila Asenata,+ kći Potifera, svećenika u Onu. 21  Benjaminovi sinovi: Bela,+ Beker,+ Ašbel, Gera,+ Naaman,+ Ehi, Roš, Mupim,+ Hupim+ i Ard. 22  To su sinovi Rahelini koji su se rodili Jakovu — ukupno četrnaest duša. 23  Danov+ sin:* Hušim.+ 24  Naftalijevi+ sinovi: Jahseel, Guni,+ Jeser i Šilem.+ 25  To su sinovi Bilhe,+ koju je Laban dao kćeri svojoj Raheli. Ona ih je rodila Jakovu — ukupno sedam duša. 26  Sve duše koje su s Jakovom došle u Egipat potekle su od njega,*+ ne računajući žene sinova Jakovljevih. Bilo je ukupno šezdeset i šest duša. 27  I k tome još dvije duše — sinovi Josipovi, koji su mu se rodili u Egiptu. Tako je svih duša doma Jakovljeva koje su došle u Egipat bilo sedamdeset.*+ 28  I poslao je Judu+ naprijed k Josipu da mu kaže o dolasku u Gošen. Potom su stigli u zemlju Gošen.+ 29  Tada je Josip dao upregnuti kola svoja, pa je krenuo u susret ocu svojemu Izraelu u Gošen.+ Kad se pojavio pred njim, pao mu je oko vrata te je dugo plakao o vratu njegovu.+ 30  Na koncu je Izrael rekao Josipu: “Sada mogu umrijeti,+ kad sam vidio lice tvoje i kad znam da si još živ.” 31  Potom je Josip rekao braći svojoj i domu oca svojega: “Idem da javim faraonu i da mu kažem:+ ‘Braća moja i dom oca mojega, koji su bili u zemlji Kanaanu, došli su k meni.+ 32  Oni su pastiri+ i bave se stočarstvom.+ Doveli su ovamo stoku svoju sitnu i krupnu i sve što imaju.’+ 33  I kad vas faraon pozove i upita: ‘Čime se bavite?’ 34  odgovorite: ‘Tvoji se sluge bave stočarstvom od mladosti svoje pa sve do sada, mi kao i preci naši’,+ kako biste se mogli naseliti u zemlji Gošenu,+ jer su svi pastiri ovaca Egipćanima mrski.”+

Bilješke

To je značilo da će ih zaklopiti kad Jakov umre.
Septuaginta navodi još pet imena, a Stjepan je očito citirao iz nje kad je u Dj 7:14 umjesto 70 spomenuo 75 duša.
Doslovno: “sinovi”.
Doslovno: “izašle su iz boka njegova”.
Ili: “sedamdeset i pet”, prema Septuaginti. Vidi bilješku za 1Mo 46:20.