1. Mojsijeva 2:1-25

2  Tako je bilo dovršeno nebo i zemlja i sve što je na njima.*+  I do sedmoga dana Bog je dovršio djelo svoje koje je načinio, i sedmoga je dana stao počivati od svega djela koje je načinio.+  I blagoslovio je Bog sedmi dan i posvetio ga, jer je u taj dan počinuo od svega djela svojega. Bog je tako stvorio sve što je i naumio načiniti.+  Ovo je povijest stvaranja neba i zemlje u dan kad je Jehova* Bog načinio zemlju i nebo.+  A na zemlji još nije bilo nikakvoga grmlja poljskoga i još nije niknulo nikakvo bilje poljsko, jer Jehova Bog još nije pustio kišu+ na zemlju i nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju.  No sa zemlje se dizala magla+ i natapala je svu površinu tla.+  Tada je Jehova Bog načinio čovjeka od praha+ zemaljskoga+ i udahnuo mu u nosnice dah života,+ i čovjek je postao živa duša.+  Jehova Bog zasadio je i vrt u Edenu,+ prema istoku, i ondje je smjestio čovjeka kojeg je načinio.+  Tako je Jehova Bog dao da iz zemlje nikne svakovrsno drveće privlačno pogledu i dobro za jelo te drvo života+ usred vrta i drvo spoznaje dobra i zla.+ 10  A iz Edena je tekla rijeka natapajući vrt, i odatle se dijelila u četiri toka. 11  Prvom je ime Pišon — on teče oko cijele zemlje Havile,+ gdje ima zlata. 12  I zlato je te zemlje dobro.+ Tamo ima i smole bdelija*+ i kamena oniksa.+ 13  Drugoj rijeci ime je Gihon — ona teče oko cijele zemlje Kuš. 14  Trećoj rijeci ime je Hidekel*+ — ona teče istočno od Asirije.+ A četvrta je rijeka Eufrat.+ 15  I Jehova Bog uzeo je čovjeka i smjestio ga u vrt edenski+ da ga obrađuje i da se brine o njemu.+ 16  Tada je Jehova Bog zapovjedio čovjeku: “Sa svakoga drveta u vrtu slobodno jedi do sita.+ 17  Ali s drveta spoznaje dobra i zla ne smiješ jesti, jer u onaj dan u koji okusiš s njega, sigurno ćeš umrijeti.”+ 18  Zatim je Jehova Bog rekao: “Nije dobro da čovjek bude sam. Načinit ću mu pomoćnicu, kao njegovu nadopunu.”+ 19  A Jehova Bog je od zemlje stvarao* sve divlje životinje poljske i sva leteća stvorenja nebeska i dovodio ih je pred čovjeka da vidi kako će koje stvorenje nazvati. I kako je čovjek nazvao svako od njih, svaku živu dušu,+ tako mu je bilo ime.+ 20  I čovjek je dao imena svoj stoci i svim letećim stvorenjima nebeskim i svim divljim životinjama poljskim, ali čovjeku se nije našla pomoćnica, kao njegova nadopuna. 21  Zato je Jehova Bog pustio dubok san+ na čovjeka i, dok je on spavao, uzeo mu je jedno rebro, a mjesto zatvorio mesom. 22  I od rebra koje je uzeo čovjeku načinio je Jehova Bog ženu i doveo je čovjeku.+ 23  Tada je čovjek rekao:“Evo napokon kost od kostiju mojihi meso od mesa mojega.+Ženom* neka se zove,jer od čovjeka je uzeta!”+ 24  Zato će čovjek ostaviti oca svojega i majku+ svoju i prionut će uza ženu svoju i njih dvoje postat će jedno tijelo.+ 25  A oboje su bili goli,+ čovjek i žena njegova, ali nisu se stidjeli.+

Bilješke

Doslovno: “sva vojska njihova”.
Ovo je prvo mjesto gdje se u hebrejskom tekstu javlja Božje osobno ime (u obliku tetragrama JHVH). Vidi dodatak 1.
Bdelij je mirisna smola slična smirni.
Hebrejsko ime za Tigris.
Ili: “nastavio oblikovati”, budući da je još uvijek trajao šesti dan stvaranja. Glagol “oblikovati”, u hebrejskom tekstu u imperfektu, ovdje izražava radnju koja se nastavlja i odvija postupno. Vidi bilješku za 1Mo 1:3.
Doslovno: “čovječicom”. Na hebrejskom igra riječi — čovjek (muškarac): iš; žena: išša.