1. Ljetopisa 4:1-43

4  Judini su sinovi Peres,+ Hesron,+ Karmi,+ Hur+ i Šobal.+  Reaji,+ sinu Šobalovu, rodio se Jahat, a Jahatu su se rodili Ahumaj i Lahad. To su porodice Soraćana.+  Ovo su sinovi oca Etama:+ Jizreel,+ Išma, Idbaš (njihovoj je sestri bilo ime Haselelponi),  Penuel, otac Gedora,+ i Ezer, otac Huše. To su sinovi Hura,+ prvorođenca Efratina, oca Betlehema.+  Ašhur,+ otac Tekoe,+ imao je dvije žene, Helu i Naaru.  Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temenija i Haahaštarija. To su sinovi Naarini.  Helini su sinovi Seret, Ishar i Etnan.  Kosu su se rodili Anub, Sobeba i porodice Aharhela, sina Harumova.  Jabes+ je bio ugledniji+ od braće svoje. Majka mu je dala ime Jabes, rekavši: “Rodila sam ga u bolovima.”+ 10  I Jabes je prizivao Boga+ Izraelova, govoreći: “Kad bi me barem blagoslovio+ i proširio područje moje,+ kad bi ruka tvoja bila sa mnom+ i kad bi me sačuvao od zla+ da mi ne naudi...”+ I Bog je uslišio molitvu njegovu.+ 11  Kelubu, bratu Šuhinu, rodio se Mehir, koji je otac Eštonov. 12  Eštonu su se rodili Bet-Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir-Nahaša. To su ljudi Rekini. 13  Kenazovi+ su sinovi Otniel+ i Seraja, a Otnielov je sin Hatat. 14  Meonotaju se rodio Ofra. Seraji se rodio Joab, otac Ge-Harašima.* Oni su bili zanatlije.+ 15  Sinovi Kaleba,+ sina Jefuneova,+ jesu Iru, Ela i Naam. Elin je sin Kenaz. 16  Jehalelelovi su sinovi Zif, Zifa, Tirija i Asarel. 17  Ezrini su sinovi Jeter, Mered, Efer i Jalon. Njegova žena rodila je Mirjama, Šamaja i Išbaha, oca Eštemoe.+ 18  Njegova žena Judejka* rodila je Jereda, oca Gedora, Hebera, oca Soka, i Jekutiela, oca Zanoaha. To su sinovi Bitije, kćeri faraonove, koju je uzeo Mered. 19  Sinovi žene Hodijine, sestre Nahamove, jesu otac Keile+ garmijske i Eštemoa Maakaćanin. 20  Šimonovi su sinovi Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Išijevi su sinovi Zohet i Ben-Zohet. 21  Sinovi Šele,+ sina Judina, jesu Er, otac Leke, i Lada, otac Mareše, i porodice izrađivača finoga platna+ iz doma Ašbeina, 22  zatim Jokim i ljudi iz Kozebe i Joaš i Saraf, koji su uzeli za žene Moapke,*+ te Jašubi-Lehem. O tome govore stare predaje.+ 23  Oni su bili lončari+ i živjeli su u Netaimu i Gederi. Ondje su živjeli i radili su za kralja.+ 24  Šimunovi su sinovi Nemuel,+ Jamin,+ Jarib, Zerah, Šaul,+ 25  njegov sin Šalum, njegov sin Mibsam, njegov sin Mišma. 26  Mišmini su sinovi Hamuel, sin njegov, njegov sin Zakur, njegov sin Šimi. 27  Šimi je imao šesnaest sinova i šest kćeri. Braća njegova nisu imala mnogo sinova, tako da nijedne porodice njihove nije bilo toliko mnogo kao sinova Judinih.+ 28  Živjeli su u Beer-Šebi,+ Moladi,+ Hasar-Šualu,+ 29  Bilhi,+ Esemu,+ Toladu,+ 30  Betuelu,+ Hormi,+ Siklagu,+ 31  Bet-Markabotu, Hasar-Susimu,+ Bet-Biriju i Šaarajimu.+ To su bili gradovi njihovi do Davidova kraljevanja. 32  Naselili su se i u Etamu, Ajinu, Rimonu, Tokenu i Ašanu,+ u pet gradova. 33  I oko tih gradova imali su mjesta svoja sve do Baala.+ To su mjesta u kojima su živjeli i njihovi rodoslovni zapisi. 34  Mešobab, Jamlek i Joša, sin Amasijin, 35  Joel i Jehu, sin Jošibije, sina Seraje, sina Asielova, 36  zatim Elijoenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37  i Ziza, sin Šifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Šimrija, sina Šemajina. 38  Ovi koji su poimence navedeni bili su poglavari u porodicama svojim.+ Rod njihov veoma se umnožio. 39  Zato su otišli do ulaza u Gedor, na istočnu stranu doline, da traže pašu za svoja stada. 40  I našli su obilatu i dobru pašu,+ a zemlja je bila prostrana, mirna i sigurna.+ Ondje su prije živjeli potomci Hamovi.+ 41  Ovi koji su poimence navedeni došli su u vrijeme Ezekije,+ kralja Judina, i udarili su na Hamite i Meunimce koji su ondje boravili u šatorima svojim te ih istrijebili,*+ tako da i dan-danas nema nijednoga. I naselili su se na mjesto njihovo, jer je ondje bilo paše za stada njihova.+ 42  Neki od sinova Šimunovih otišli su u goru Seir,+ njih pet stotina ljudi, na čelu s Pelatijom, Nearijom, Refajom i Uzielom, sinovima Išijevim. 43  Oni su pobili ostatak Amalečana+ koji je još uvijek bio na životu i ostali su ondje sve do današnjeg dana.

Bilješke

“Ge-Harašim” znači “dolina zanatlija (obrtnika)”.
Ili: “Židovka”.
Doslovno: “koji su postali vlasnici (gospodari) Moapki”.
Ili: “istrijebili kao herem”.