1. Ljetopisa 3:1-24

3  Ovo su Davidovi sinovi+ koji su mu se rodili u Hebronu:+ prvorođenac Amnon+ od Ahinoame+ Jizreelke,+ drugi Danijel od Abigajile+ iz Karmela,+  treći Abšalom,+ sin Maake,+ kćeri gešurskoga+ kralja Talmaja,+ četvrti Adonija,+ sin Hagitin,+  peti Šefatija, od Abitale,+ i šesti Itream, od žene njegove Egle.+  Šestorica su mu se rodila u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci, a trideset i tri je godine kraljevao u Jeruzalemu.+  Ovi su mu se rodili u Jeruzalemu:+ Šimea,+ Šobab,+ Natan+ i Salamun,+ četvorica od Bat-Šebe,+ kćeri Amielove,+  zatim Ibhar,+ Elišama,*+ Elifelet,+  Nogah, Nefeg, Jafia,+  Elišama,+ Elijada i Elifelet,+ njih devet.  Sve su to sinovi Davidovi, a Tamara im je bila sestra.+ Imao je sinove i s inočama* svojim. 10  Salamunov je sin Roboam,+ njegov sin Abija,+ njegov sin Asa,+ njegov sin Jošafat,+ 11  njegov sin Joram,+ njegov sin Ahazija,+ njegov sin Joaš,+ 12  njegov sin Amasija,+ njegov sin Azarija,+ njegov sin Jotam,+ 13  njegov sin Ahaz,+ njegov sin Ezekija,+ njegov sin Manaše,+ 14  njegov sin Amon,+ njegov sin Jošija.+ 15  Jošijini su sinovi prvorođenac Johanan,* drugi Jojakim,+ treći Sidkija,+ četvrti Šalum. 16  Jojakimovi su sinovi: Jekonija,*+ sin njegov, i njegov sin Sidkija. 17  Sinovi Jekonijini koji su mu se rodili u zarobljeništvu jesu Šealtiel,+ sin njegov, 18  Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamija, Hošama i Nedabija. 19  Pedajini su sinovi Zerubabel+ i Šimi. Zerubabelovi su sinovi Mešulam i Hananija, a Šelomita im je bila sestra. 20  Zatim Hašuba, Ohel, Berekija, Hasadija i Jušab-Hesed, njih pet. 21  Hananijini su sinovi Pelatija+ i Ješaja, Ješajin sin Refaja, Refajin sin Arnan, Arnanov sin Obadija, Obadijin sin Šekanija. 22  Šekanijin je sin Šemaja, a Šemajini su sinovi Hatuš, Igal, Bariah, Nearija i Šafat, njih šest. 23  Nearijini su sinovi Elijoenaj, Hizkija i Azrikam, njih tri. 24  Elijoenajevi su sinovi Hodavija, Elijašib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, njih sedam.

Bilješke

U 1Lje 14:5 i 2Sa 5:15 “Elišua”.
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.
Ili: “Joahaz”.
Vidi bilješku za Jr 22:24.