1. Ljetopisa 24:1-31

24  Sinovi Aronovi bili su podijeljeni u skupine. Aronovi sinovi bili su Nadab,+ Abihu,+ Eleazar+ i Itamar.+  Ali Nadab i Abihu+ umrli su prije oca svojega+ i nisu imali sinova, pa su Eleazar+ i Itamar služili kao svećenici.  David ih je, zajedno sa Sadokom,+ od sinova Eleazarovih, i Ahimelekom,+ od sinova Itamarovih, podijelio u skupine po njihovim zaduženjima u službi.+  Ali sinovi Eleazarovi imali su više poglavara od sinova Itamarovih. Zato su ih podijelili tako da su sinovi Eleazarovi imali šesnaest poglavara rodova svojih, a sinovi Itamarovi osam poglavara rodova svojih.  Zatim su ih podijelili ždrijebom,+ i jedne i druge, jer su poglavari koji su nadzirali sveto mjesto+ i poglavari koji su služili pravome Bogu trebali biti i od sinova Eleazarovih i od sinova Itamarovih.  Šemaja, sin Netanelov, pisar,+ od sinova Levijevih, popisao ih je pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom,+ pred Ahimelekom,+ sinom Ebjatarovim,+ te poglavarima rodova svećeničkih i levitskih.+ Jedan rod birali su od Eleazara,+ a potom jedan od Itamara.+  Prvi je ždrijeb pao na Jojariba,+ drugi na Jedaju,  treći na Harima, četvrti na Seorima,  peti na Malkiju, šesti na Mijamina, 10  sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,+ 11  deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju, 12  jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima, 13  trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba, 14  petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera, 15  sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa, 16  devetnaesti na Petahiju, dvadeseti na Jehezkela, 17  dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula, 18  dvadeset i treći na Delaju te dvadeset i četvrti na Maaziju. 19  Tako su bili raspoređeni za službu,+ da dolaze u dom Jehovin po odredbi+ koju im je dao praotac njihov Aron, kao što mu je zapovjedio Jehova, Bog Izraelov. 20  Od ostalih sinova Levijevih bili su: od Amramovih+ sinova Šubael,+ od Šubaelovih sinova Jehdeja, 21  zatim od Rehabije:+ od Rehabijinih sinova poglavar Išija, 22  od Isharovaca+ Šelomot,+ od Šelomotovih sinova Jahat, 23  zatim Hebronovi+ sinovi: poglavar Jerija,+ drugi Amarija, treći Jahaziel i četvrti Jekamam. 24  Od Uzielovih sinova Mika,+ od Mikinih sinova Šamir. 25  Mikin brat bio je Išija, od Išijinih sinova Zaharija. 26  Merarijevi+ sinovi bili su Mahli+ i Muši,+ od Jaazijinih sinova Beno. 27  Merarijevi sinovi: od Jaazije Beno, Šoham, Zakur i Ibri. 28  Od Mahlija Eleazar, koji nije imao sinova.+ 29  Od Kiša: od Kiševih sinova Jerahmeel. 30  Mušijevi sinovi bili su Mahli,+ Eder i Jerimot.+ To su bili sinovi Levijevi po rodovima svojim.+ 31  I oni su bacali ždrijeb+ kao što su to činila braća njihova, sinovi Aronovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom te poglavarima rodova svećeničkih i levitskih, i to jednako poglavari većih rodova kao i mlađa braća njihova, poglavari manjih rodova.+

Bilješke