1. Ljetopisa 2:1-55

2  Ovo su Izraelovi+ sinovi: Ruben,+ Šimun,+ Levi,+ Juda,+ Isakar,+ Zebulun,+  Dan,+ Josip,+ Benjamin,+ Naftali,+ Gad+ i Ašer.+  Judini su sinovi Er,+ Onan+ i Šela.+ Ovu trojicu rodila mu je kći Šuina, Kanaanka. Ali Er, prvorođenac Judin, bio je zao u očima Jehovinim i on ga je pogubio.+  Tamara,+ snaha njegova, rodila mu je Peresa+ i Zeraha. Juda je imao ukupno pet sinova.  Peresovi su sinovi Hesron i Hamul.+  Zerahovi+ su sinovi Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara.+ Ukupno ih je bilo pet.  Karmijev+ je sin* Akar,* koji je navukao osudu* na Izraela,+ jer je nevjerno postupio s prokletim stvarima.*+  Etanov+ je sin* Azarija.  Hesronu+ su se rodili sinovi Jerahmeel,+ Ram+ i Kelubaj.* 10  Ramu se rodio Aminadab.+ Aminadabu se rodio Nahšon,+ poglavar sinova Judinih. 11  Nahšonu se rodio Salma.+ Salmi se rodio Boaz.+ 12  Boazu se rodio Obed.+ Obedu se rodio Jišaj.+ 13  Jišaju se rodio prvorođenac Elijab,+ drugi Abinadab,+ treći Šimea,+ 14  četvrti Netanel, peti Radaj, 15  šesti Osem i sedmi David.+ 16  Sestre su im Seruja i Abigajila.+ Serujini su sinovi Abišaj,+ Joab+ i Asahel,+ trojica. 17  Abigajila je rodila Amasu.+ Amasin je otac bio Jeter+ Jišmaelac. 18  Kaleb, sin Hesronov,+ imao je sinove sa ženom svojom Azubom i s Jeriotom. Njezini su sinovi Ješer, Šobab i Ardon. 19  Kad je umrla Azuba, Kaleb je uzeo Efratu,+ koja mu je rodila Hura.+ 20  Huru se rodio Uri.+ Uriju se rodio Besalel.+ 21  Potom je Hesron legao s kćeri Makira,+ oca Gileadova.+ Uzeo ju je kad je imao šezdeset godina i rodila mu je Seguba. 22  Segubu se rodio Jair,+ koji je imao dvadeset i tri grada+ u zemlji gileadskoj. 23  (Poslije su Gešurci+ i Sirijci+ uzeli od njih Havot-Jair+ te Kenat+ s okolnim gradovima, šezdeset gradova.) To su sve sinovi Makira, oca Gileadova. 24  Kad je Hesron+ umro u Kaleb-Efrati, Hesronova žena Abija rodila mu je Ašhura, oca Tekoe.+ 25  Sinovi Jerahmeela,+ prvorođenca Hesronova, jesu prvorođenac Ram,+ zatim Buna, Oren, Osem i Ahija. 26  Jerahmeel je imao i drugu ženu po imenu Atara. Ona je majka Onamova. 27  Sinovi Rama,+ prvorođenca Jerahmeelova, jesu Maas, Jamin i Eker. 28  Onamovi+ su sinovi Šamaj i Jada. Šamajevi su sinovi Nadab i Abišur. 29  Abišurovoj je ženi bilo ime Abihajila i ona mu je rodila Ahbana i Molida. 30  Nadabovi+ su sinovi Seled i Apajim, ali Seled je umro bez djece. 31  Apajimov je sin* Iši. Išijev je sin Šešan.+ Šešanov je sin Ahlaj. 32  Sinovi Jade, brata Šamajeva, jesu Jeter i Jonatan, ali Jeter je umro bez djece. 33  Jonatanovi su sinovi Pelet i Zaza. To su sinovi Jerahmeelovi. 34  Šešan+ nije imao sinova, nego kćeri. A Šešan je imao slugu Egipćanina+ po imenu Jarha. 35  I Šešan je sluzi svojemu Jarhi dao za ženu kćer svoju i ona mu je rodila Ataja. 36  Ataju se rodio Natan. Natanu se rodio Zabad.+ 37  Zabadu se rodio Eflal. Eflalu se rodio Obed. 38  Obedu se rodio Jehu. Jehuu se rodio Azarija. 39  Azariji se rodio Heles. Helesu se rodio Eleasa. 40  Eleasi se rodio Sismaj. Sismaju se rodio Šalum. 41  Šalumu se rodio Jekamija. Jekamiji se rodio Elišama. 42  Sinovi Kaleba,+ brata Jerahmeelova, jesu prvorođenac Meša, otac Zifa, a tu su i sinovi Mareše, oca Hebronova. 43  Hebronovi su sinovi Korah, Tapuah, Rekem i Šema. 44  Šemi se rodio Raham, otac Jorkeama. Rekemu se rodio Šamaj. 45  Šamajev je sin Maon, a Maon je otac Bet-Sura.+ 46  Efa, inoča* Kalebova, rodila je Harana, Mosu i Gazeza. Haranu se rodio Gazez. 47  Jahdajevi su sinovi Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa i Šaaf. 48  Kalebova inoča Maaka rodila je Šebera i Tirhanu. 49  Rodila je i Šaafa, oca Madmane,+ Ševu, oca Makbene i oca Gibee.+ Kalebova+ kći je Aksa.+ 50  To su sinovi Kalebovi. Sinovi Hura,+ prvorođenca Efratina,+ jesu: Šobal,+ otac Kirijat-Jearima,+ 51  Salma, otac Betlehema,+ Haref, otac Bet-Gadera. 52  Sinovi Šobala,+ oca Kirijat-Jearima, jesu: Haroe i polovina Menuhoćana. 53  Kirijat-Jearimske su porodice Itrijci,+ Pućani, Šumaćani i Mišrani. Od njih su potekli Soraćani+ i Eštaoljani.+ 54  Salmini su sinovi Betlehem,+ Netofljani,+ Atrot-Bet-Joab i polovina Manahaćana te Sorani. 55  Porodice pisarske koje su živjele u Jabesu+ jesu Tiraćani, Šimeatijci i Sukatijci. To su Kenijci+ koji su potekli od Hamata, oca doma Rekabova.+

Bilješke

Doslovno: “sinovi”.
U Jš 7:1, 18 “Akan”. Oba imena znače “onaj koji navlači osudu (izaziva zlo)”.
Ili: “koji je izazvao zlo”. Hebrejski: oker. Igra riječi s njegovim imenom Akar.
Ili: “s heremom”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Doslovno: “sinovi”.
“Kaleb” u recima 18, 19, 42.
Doslovno: “sinovi”.
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.