1. Kraljevima 9:1-28

9  Kad je Salamun završio gradnju doma Jehovina,+ kraljevskog dvora+ i svega što je Salamun poželio sagraditi,+  Jehova se po drugi put ukazao Salamunu, kao što mu se bio ukazao u Gibeonu.+  I Jehova mu je rekao: “Uslišio sam molitvu tvoju+ i molbu tvoju za milost kojom si preda mnom za milost molio. Posvetio+ sam ovaj dom koji si mi sagradio jer će u njemu prebivati ime moje+ dovijeka. Oči moje+ i srce moje uvijek će biti ondje.+  A ti, budeš li mi služio+ kao što mi je služio* otac tvoj David,+ čista* srca i čestito,+ čineći sve što sam ti zapovjedio,+ i budeš li držao uredbe moje+ i zakone moje,+  utvrdit ću dovijeka prijestolje kraljevstva tvojega nad Izraelom, kao što sam obećao ocu tvojemu Davidu, rekavši: ‘Neće ti nestati nasljednika na prijestolju Izraelovu.’+  Ali ako se vi i sinovi vaši odvratite od mene+ i ako ne budete držali zapovijedi moje i odredbe moje koje sam stavio pred vas, nego pođete za drugim bogovima+ da im služite i da im se klanjate,  istrijebit ću Izraela s lica zemlje koju sam im dao.+ I dom koji sam posvetio imenu svojemu odbacit ću od sebe,+ a Izraela će s prezirom spominjati*+ i rugat će mu se svi narodi.  Od doma ovoga ostat će samo ruševine.+ Tko god bude prolazio pokraj njega, ostat će zaprepašten+ te će u čudu zviždati i pitati: ‘Zašto je Jehova učinio takvo što zemlji ovoj i domu ovome?’+  I odgovorit će im se: ‘Zato što su ostavili Jehovu, Boga svojega, koji je praoce njihove izveo iz zemlje egipatske,+ i priklonili se drugim bogovima,+ klanjali im se i služili im. Zato im je Jehova nanio svu tu nevolju.’”+ 10  A kad je prošlo dvadeset godina tijekom kojih je Salamun sagradio ove dvije građevine, dom Jehovin+ i dvor kraljev+ 11  a Hiram,+ kralj tirski, dobavljao je Salamunu+ drva cedrova, drva borovice i zlata koliko je god želio+ — tada je kralj Salamun dao Hiramu dvadeset gradova u zemlji galilejskoj.+ 12  I Hiram je otišao iz Tira da vidi gradove koje mu je dao Salamun, ali nisu mu se dopali. 13  Stoga je rekao: “Kakve si mi to gradove dao, brate moj?” Zato se zovu zemlja Kabul* sve do današnjeg dana. 14  A Hiram je bio poslao kralju stotinu i dvadeset talenata* zlata.+ 15  I kralj Salamun odredio je ljude za rad+ što ga je uveo da sagradi dom Jehovin,+ svoj dvor, Milo,*+ zid jeruzalemski,+ Hasor,+ Megido+ i Gezer.+ 16  Naime faraon, kralj egipatski, bio je došao i osvojio Gezer te ga spalio vatrom i pobio Kanaance+ što su živjeli u gradu. Potom ga je dao u miraz kćeri svojoj,+ ženi Salamunovoj. 17  A Salamun je ponovno sagradio Gezer i Donji Bet-Horon,+ 18  Baalat+ i Tamar, koji je u pustinjskom dijelu zemlje, 19  sve gradove što su mu pripali a služili su kao skladišta,+ gradove za bojna kola,+ gradove za konjanike i sve što je god Salamun poželio+ graditi u Jeruzalemu, na Libanonu i u svoj zemlji kojom je vladao. 20  A sve koji su preostali od Amorejaca,+ Hetita,+ Perižana,+ Hivijaca+ i Jebusejaca,+ koji nisu bili Izraelci,+ 21  sinove njihove koji su ostali nakon njih u zemlji, a koje sinovi Izraelovi nisu mogli istrijebiti,*+ Salamun je uzimao za ropski rad, i tako je sve do danas.+ 22  A nikoga od sinova Izraelovih Salamun nije učinio robom,+ nego su oni bili ratnici te sluge njegovi, knezovi njegovi, pobočnici njegovi i zapovjednici bojnih kola njegovih i konjanika njegovih.+ 23  Glavnih namjesnika koji su nadgledavali Salamunove radove i nadzirali ljude što su obavljali te radove bilo je pet stotina i pedeset.+ 24  A kći faraonova+ otišla je iz Davidova grada+ u svoju kuću koju je za nju sagradio. U to je vrijeme sagradio Milo.+ 25  Salamun je tri puta na godinu+ prinosio žrtve paljenice i žrtve zajedništva na žrtveniku koji je podigao Jehovi+ i spaljivao prinose na žrtveniku+ što je bio pred Jehovom. Tako je dovršio dom.+ 26  I brodovlje je imao kralj Salamun što ga je sagradio u Esjon-Geberu,+ koji je kraj Elota,+ na obali Crvenog mora u zemlji edomskoj.+ 27  Na tim je brodovima Hiram slao sluge svoje,+ mornare koji su poznavali more, zajedno sa slugama Salamunovim. 28  Plovili bi u Ofir+ i odande bi uzeli četiri stotine i dvadeset talenata zlata+ i donijeli ga kralju Salamunu.

Bilješke

Doslovno: “budeš li preda mnom hodio kao što je hodio”.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
Doslovno: “Izrael će biti izreka (poslovica)”.
Ili: “zemlja koja ništa ne vrijedi”.
Vidi dodatak 13.
Ili: “Humak”.
Ili: “istrijebiti kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.