Idi na sadržaj

Potvrđuju li mesijanska proročanstva da je Isus Mesija?

Potvrđuju li mesijanska proročanstva da je Isus Mesija?

Što kaže Biblija:

 Da, potvrđuju. Dok je Isus bio na Zemlji, ispunio je mnoga proročanstva o Mesijanskom Vođi, odnosno Spasitelju svijeta (Danijel 9:25; 1. Ivanova 4:14). Isus je i nakon svoje smrti ispunio neka proročanstva koja su dokazala da je on Mesija (Psalam 110:1; Djela apostolska 2:34-36).

 Što znači izraz “Mesija”?

 I hebrejska riječ mašiah i grčka istoznačnica khristós znače “pomazanik”. Prema tome, “Isus Krist” znači “Isus Pomazanik” ili “Isus Mesija”.

 U biblijsko doba često je bio običaj da se na glavu osobe koja je bila postavljena na neki poseban položaj izlije ulje (3. Mojsijeva 8:12; 1. Samuelova 16:13). Isusa je Bog postavio za Mesiju i time mu dao veliku vlast (Djela apostolska 2:36). No nije ga pomazao uljem, nego svetim duhom (Matej 3:16).

 Mogu li se mesijanska proročanstva obistiniti na više osoba?

 Ne. Kao što se pomoću otiska prsta može identificirati samo jedna osoba, tako i biblijska proročanstva ukazuju samo na jednog Mesiju, to jest Krista. Međutim, Biblija upozorava da će ustati “lažni Kristi i lažni proroci i činit će velike znakove i čuda kako bi, ako je moguće, zaveli i izabrane” (Matej 24:24).

 Postoji li mogućnost da Mesija još nije došao?

 Ne. Biblija je prorekla da će Mesija biti potomak izraelskog kralja Davida (Psalam 89:3, 4). No židovski rodoslovni zapisi koji sežu do Davida danas više ne postoje. Vjerojatno su uništeni kad su Rimljani osvojili Jeruzalem 70. godine. a Otada nitko ne može dokazati da potječe iz Davidove kraljevske obitelji. Zanimljivo je spomenuti da su ti rodoslovni zapisi postojali u Isusovo vrijeme i da čak ni Isusovi neprijatelji nisu uspjeli opovrgnuti činjenicu da je on Davidov potomak (Matej 22:41-46).

 Koliko mesijanskih proročanstava ima u Bibliji?

 Nije moguće navesti točan broj mesijanskih proročanstava. Zašto? Naprimjer, zato što se metode brojanja proročanstava mogu razlikovati čak i kad je riječ o odlomcima za koje je sasvim jasno da govore o Mesiji. Izaija 53:2-7 proriče nekoliko obilježja koja su se trebala ispuniti na Mesiji. Neki cijeli taj odlomak računaju kao jedno proročanstvo, a neki svako pojedino obilježje smatraju zasebnim proročanstvom.

 Neka mesijanska proročanstva koja su se ispunila na Isusu

Proročanstvo

Gdje je zapisano?

Ispunjenje

Abrahamov potomak

1. Mojsijeva 22:17, 18

Matej 1:1

Potomak Abrahamovog sina Izaka

1. Mojsijeva 17:19

Matej 1:2

Doći će iz Judinog plemena

1. Mojsijeva 49:10

Matej 1:1, 3

Doći će iz loze kralja Davida

Izaija 9:7

Matej 1:1

Rodit će ga djevica

Izaija 7:14

Matej 1:18, 22, 23

Rodit će se u Betlehemu

Mihej 5:2

Matej 2:1, 5, 6

Zvat će se Emanuel b

Izaija 7:14

Matej 1:21-23

Skroman početak života

Izaija 53:2

Luka 2:7

Pokolj djece nakon njegovog rođenja

Jeremija 31:15

Matej 2:16-18

Bit će pozvan iz Egipta

Hošea 11:1

Matej 2:13-15

Zvat će ga Nazarećanin c

Izaija 11:1

Matej 2:23

Pred njim će ići glasnik

Malahija 3:1

Matej 11:7-10

Pomazan za Mesiju 29. godine d

Danijel 9:25

Matej 3:13-17

Bog će ga priznati kao svog Sina

Psalam 2:7

Djela apostolska 13:33, 34

Bit će revan za Božji dom

Psalam 69:9

Ivan 2:13-17

Objavljivat će dobru vijest

Izaija 61:1

Luka 4:16-21

Njegova služba u Galileji bit će poput velikog svjetla

Izaija 9:1, 2

Matej 4:13-16

Činit će čuda kao Mojsije

5. Mojsijeva 18:15

Djela apostolska 2:22

Poput Mojsija, govorit će Božje misli

5. Mojsijeva 18:18, 19

Ivan 12:49

Izliječit će mnoge bolesne

Izaija 53:4

Matej 8:16, 17

Neće privlačiti pažnju na sebe

Izaija 42:2

Matej 12:17, 19

Bit će samilostan onima koji su u nevolji

Izaija 42:3

Matej 12:9-20; Marko 6:34

Pokazat će kakva je Božja pravda

Izaija 42:1, 4

Matej 12:17-20

Savjetnik Divni

Izaija 9:6, 7

Ivan 6:68

Objavljivat će Jehovino ime

Psalam 22:22

Ivan 17:6

Govorit će u usporedbama

Psalam 78:2

Matej 13:34, 35

Vođa

Danijel 9:25

Matej 23:10

Mnogi neće vjerovati u njega

Izaija 53:1

Ivan 12:37, 38

Stijena o koju će se mnogi spotaknuti

Izaija 8:14, 15

Matej 21:42-44

Ljudi će ga odbaciti

Psalam 118:22, 23

Djela apostolska 4:10, 11

Mrzit će ga bez razloga

Psalam 69:4

Ivan 15:24, 25

U Jeruzalem će ući na magarcu

Zaharija 9:9

Matej 21:4-9

Djeca će ga slaviti

Psalam 8:2

Matej 21:15, 16

Doći će u Jehovino ime

Psalam 118:26

Ivan 12:12, 13

Izdat će ga bliski suradnik

Psalam 41:9

Ivan 13:18

Bit će izdan za 30 srebrnjaka e

Zaharija 11:12, 13

Matej 26:14-16; 27:3-10

Prijatelji će ga napustiti

Zaharija 13:7

Matej 26:31, 56

Protiv njega će svjedočiti lažni svjedoci

Psalam 35:11

Matej 26:59-61

Šutjet će pred onima koji će ga optuživati

Izaija 53:7

Matej 27:12-14

Pljuvat će ga

Izaija 50:6

Matej 26:67; 27:27, 30

Udarat će ga po glavi

Mihej 5:1

Marko 15:19

Bičevat će ga

Izaija 50:6

Ivan 19:1

Neće se odupirati onima koji će ga tući

Izaija 50:6

Ivan 18:22, 23

Ljudi na vlasti kovat će urotu protiv njega

Psalam 2:2

Luka 23:10-12

Bit će pribijen na stup kroz ruke i noge

Psalam 22:16

Matej 27:35; Ivan 20:25

Za njegove haljine bacit će se ždrijeb (kocka)

Psalam 22:18

Ivan 19:23, 24

Bit će ubrojen među grešnike

Izaija 53:12

Matej 27:38

Psovat će ga i vrijeđati

Psalam 22:7, 8

Matej 27:39-43

Patit će za grešnike

Izaija 53:5, 6

1. Petrova 2:23-25

Izgledat će da ga je Bog zaboravio

Psalam 22:1

Marko 15:34

Dat će mu se da pije ocat pomiješan sa žuči

Psalam 69:21

Matej 27:34

Bit će žedan prije smrti

Psalam 22:15

Ivan 19:28, 29

U Božje ruke povjerit će svoj duh

Psalam 31:5

Luka 23:46

Dat će svoj život

Izaija 53:12

Marko 15:37

Dat će otkupninu koja će odstraniti grijeh

Izaija 53:12

Matej 20:28

Nijedna kost mu neće biti slomljena

Psalam 34:20

Ivan 19:31-33, 36

Bit će proboden

Zaharija 12:10

Ivan 19:33-35, 37

Bit će sahranjen s bogatima

Izaija 53:9

Matej 27:57-60

Uskrsnut će iz mrtvih

Psalam 16:10

Djela apostolska 2:29-31

Njegov izdajnik bit će zamijenjen

Psalam 109:8

Djela apostolska 1:15-20

Sjest će Bogu zdesna

Psalam 110:1

Djela apostolska 2:34-36

a McClintockova i Strongova Cyclopedia navodi: “Gotovo da nema sumnje da su židovski rodoslovni zapisi uništeni tijekom razorenja Jeruzalema, a ne prije tog događaja.”

b Hebrejsko ime Emanuel, koje znači “s nama je Bog”, dobro opisuje ulogu koju je Isus imao kao Mesija. Njegov život na Zemlji i njegovi postupci dokazali su da je Bog sa svojim slugama (Luka 2:27-32; 7:12-16).

c Riječ “Nazarećanin” vjerojatno je izvedenica hebrejske riječi nétser, koja znači “izdanak”.

d Više o biblijskoj kronologiji koja upućuje na 29. godinu kao na godinu dolaska Mesije pronađite u članku “Kako Danijelovo proročanstvo ukazuje na dolazak Mesije”.

e Ovo proročanstvo zapisano je u knjizi proroka Zaharije, a biblijski pisac Matej kaže da će se ispuniti što je “bilo rečeno preko proroka Jeremije” (Matej 27:9). Po svemu sudeći, knjiga proroka Jeremije bila je prva u dijelu Božje Riječi koji se nazivao “Proroci” (Luka 24:44). Matej je pod riječju “Jeremija” očito mislio na cijelu tu zbirku knjiga, među kojima je bila i knjiga proroka Zaharije..