Idi na sadržaj

Čija su imena zapisana u “knjizi života”?

Što kaže Biblija:

 U Božjoj “knjizi života”, koja se u Bibliji naziva i “svitak života” ili “knjiga sjećanja”, nalaze se imena ljudi koji će jednog dana dobiti vječni život (Otkrivenje 3:5; 20:12; Malahija 3:16). Bog odlučuje čija će imena biti zapisana u toj knjizi. U nju se bilježe imena onih koji mu vjerno služe i drže njegove zapovijedi (Ivan 3:16; 1. Ivanova 5:3).

 Još “od postanka svijeta”, odnosno ljudskog roda, Bog svakog svog vjernog slugu čuva u svom sjećanju. Slikovito govoreći, on njihova imena zapisuje u knjigu (Otkrivenje 17:8). Vjerni Božji sluga Abel bio je, po svemu sudeći, prvi čovjek čije je ime zapisano u “knjizi života” (Hebrejima 11:4). No ta knjiga nije tek puki popis imena. Ona nam pokazuje da je Jehova Bog pun ljubavi koji “pozna one koji su njegovi” (2. Timoteju 2:19; 1. Ivanova 4:8).

Mogu li se imena izbrisati iz “knjige života”?

 Da, mogu. U drevno doba Bog je za neposlušne pripadnike izraelskog naroda rekao: “Onoga koji mi je zgriješio izbrisat ću iz knjige svoje” (2. Mojsijeva 32:33). No ako ostanemo vjerni Bogu, naša će imena ostati zapisana u “svitku života” (Otkrivenje 20:12).