Idi na sadržaj

Zašto se Isusa naziva Božjim Sinom?

Zašto se Isusa naziva Božjim Sinom?

Što kaže Biblija:

 Biblija za Isusa na mnogo mjesta kaže da je “Sin Božji” (Ivan 1:49). Izraz “Sin Božji” pokazuje da je Bog Stvoritelj, odnosno Izvor, svega života. On je stvorio i Isusa (Psalam 36:9; Otkrivenje 4:11). Biblija ne uči da je Bog dobio dijete na isti način na koji ljudi imaju djecu.

 U Bibliji se i za anđele kaže da su “sinovi Jehove, pravoga Boga” (Job 1:6). To se kaže čak i za Adama (Luka 3:38). No Isus je Božje prvo stvorenje, jedini kojega je Bog izravno stvorio. Stoga nije čudno što on u tom pogledu u Bibliji ima najistaknutije mjesto.

 Je li Isus živio na nebu prije nego što se rodio na Zemlji?

 Da. Isus je živio na nebu kao duhovno stvorenje dugo vremena prije nego što se rodio kao čovjek na Zemlji. Sam je Isus rekao da je sišao s neba (Ivan 6:38; 8:23).

 Bog je Isusa stvorio prije svega ostalog. Biblija o Isusu kaže:

 Jedno biblijsko proročanstvo govori o onome koji “potječe iz davnine, iz dana pradavnih” (Mihej 5:2; Matej 2:4-6). To se proročanstvo ispunilo na Isusu.

 Što je Isus radio prije nego što je došao na Zemlju?

 Na nebu je imao uzvišen položaj. Isus je na taj položaj mislio kad je rekao: “Oče, proslavi mene (...) slavom koju sam imao kod tebe prije nego je svijet postao” (Ivan 17:5).

 Sa svojim je Ocem sudjelovao u stvaranju svega. Isus je surađivao sa svojim ocem, bio je njegov “vješt graditelj” (Mudre izreke 8:30). Biblija o Isusu kaže: “Preko njega je sve stvoreno na nebesima i na zemlji” (Kološanima 1:16).

 Bog je preko Isusa stvorio sve. Tako su, između ostaloga, stvorena sva druga duhovna stvorenja te cijeli svemir (Otkrivenje 5:11). Suradnju između Boga i Isusa mogli bismo usporediti sa suradnjom arhitekta i izvođača radova. Arhitekt napravi projekt, a izvođač radova ga realizira.

 Služio je kao Riječ. Kad govori o Isusu prije nego što je došao na Zemlju, Biblija ga naziva “Riječ” (Ivan 1:1). To nesumnjivo znači da ga je Bog koristio kako bi prenio informacije i upute ostalim duhovnim stvorenjima.

 Moguće je da je Isus prenosio Božje poruke i ljudima koji su živjeli na Zemlji. Bog je vjerojatno preko njega davao upute Adamu i Evi dok su bili u edenskom vrtu (1. Mojsijeva 2:16, 17). Isus je možda bio anđeo koji je vodio drevni izraelski narod kroz pustinju, a Izraelci su morali slušati sve što im je taj anđeo rekao (2. Mojsijeva 23:20-23). a

a Riječ nije jedini anđeo preko kojeg je Bog govorio. Iz Biblije saznajemo da je, osim svog prvorođenca, koristio i druge anđele kako bi drevnom Izraelu prenio Zakon (Djela apostolska 7:53; Galaćanima 3:19; Hebrejima 2:2, 3).