Idi na sadržaj

Što Biblija govori o Djevici Mariji?

Što Biblija govori o Djevici Mariji?

 Što kaže Biblija

 Biblija kaže da je Marija imala jedinstvenu čast roditi Isusa dok je još bila djevica. Biblija je to čudo prorekla u knjizi proroka Izaije, a o ispunjenju tih riječi čitamo u Matejevom i Lukinom evanđelju.

 U proročanstvu o rođenju Mesije Izaija je prorekao: “Evo, djevojka će zatrudnjeti i rodit će sina” (Izaija 7:14). Pod Božjim nadahnućem Matej je u svom evanđelju Izaijino proročanstvo primijenio na Marijino začeće Isusa. Nakon što je zapisao da je Marija čudom ostala trudna, Matej je dodao: “A sve se to dogodilo da bi se ispunilo ono što je Jehova rekao preko proroka svojega: ‘Evo, djevica a će zatrudnjeti i rodit će sina i dat će mu se ime Emanuel’, što znači ‘s nama je Bog’” (Matej 1:22, 23).

 I Luka je u svom evanđelju pisao o Marijinoj čudesnoj trudnoći. Napisao je: “Bog je poslao anđela Gabrijela (...) djevici koja je bila zaručena s čovjekom iz doma Davidova koji se zvao Josip. Djevici je bilo ime Marija” (Luka 1:26, 27). I sama je Marija zapravo potvrdila da je bila djevica. Kad je saznala da će postati majka Isusa, odnosno Mesije, upitala je: “Kako će to biti, kad još nisam legla s muškarcem?” (Luka 1:34).

 Kako je djevica mogla roditi dijete?

 Marija je zatrudnjela putem svetog duha, odnosno sile kojom se Bog služi (Matej 1:18). Mariji je bilo rečeno: “Sveti duh doći će na tebe i sila Svevišnjega zasjenit će te. Zato će dijete koje rodiš biti sveto, Sin Božji” b (Luka 1:35). Bog je čudom prenio život svog Sina u Marijinu utrobu i tako joj omogućio da začne dijete.

 Koja je bila svrha Isusovog djevičanskog rođenja?

 Bog je odlučio da Isusa rodi djevica kako bi on mogao imati savršeno ljudsko tijelo te spasiti ljudski rod od grijeha i smrti (Ivan 3:16; Hebrejima 10:5). Bog je Isusov život prenio u Marijinu utrobu, a nakon toga je Božji sveti duh nesumnjivo štitio zametak od svakog nesavršenstva (Luka 1:35).

 Zahvaljujući tome Isus se rodio kao savršen čovjek i bio je potpuno jednak Adamu prije nego što je on zgriješio. Biblija za Isusa kaže: “On nije grijeha počinio” (1. Petrova 2:22). Isus je kao savršen čovjek mogao platiti otkupninu te tako izbaviti ljude od grijeha i smrti (1. Korinćanima 15:21, 22; 1. Timoteju 2:5, 6).

 Je li Marija bila djevica cijeli život?

 Biblija ne uči da je Marija cijeli život bila djevica. Naprotiv, ona kaže da je Marija imala još djece (Matej 12:46; Marko 6:3; Luka 2:7; Ivan 7:5).

Biblija otkriva da je Isus imao više braće i sestara

 Je li Isusovo djevičansko rođenje isto što i “bezgrešno začeće”?

 Nije. Prema djelu Suvremena katolička enciklopedija, bezgrešno začeće je “vjerovanje da je Mariji, Isusovoj majci, Bog podario milost sačuvanosti od istočnog grijeha od prvog trenutka njezina postojanja”. c

 No Biblija ne uči da je Marija bila oslobođena grijeha (Psalam 51:5; Rimljanima 5:12). Ustvari, ona je sama dala do znanja da je grešna jer je prinijela žrtvu za okajanje grijeha koju su, prema Mojsijevom zakonu, trebale prinositi žene nakon poroda (3. Mojsijeva 12:2-8; Luka 2:21-24). Suvremena katolička enciklopedija kaže da se učenje o Marijinoj bezgrešnosti “ne nalazi (...) u Svetom Pismu” te da ga je ustvari papa Pio IX. proglasio dogmom Katoličke crkve.

 Kako trebamo gledati na Mariju?

 Marija je pokazala veliku vjeru, poslušnost, poniznost i izuzetnu duhovnost. Ona spada među vjerne Božje sluge na koje se trebamo ugledati (Hebrejima 6:12).

 Iako je Marija kao Isusova majka imala jedinstvenu ulogu, Biblija ne naučava da je trebamo štovati niti joj se moliti. Isus nije izdvojio svoju majku kao osobu koja zaslužuje posebnu čast, a ni svojim sljedbenicima nije rekao da to čine. Ustvari, osim u evanđeljima i jednom retku iz Djela apostolskih, Marija se ne spominje u ostale 22 knjige takozvanog Novog zavjeta (Djela apostolska 1:14).

 Biblija nigdje ne daje naslutiti da su kršćani u 1. stoljeću Mariji iskazivali posebnu pažnju, a kamoli je štovali. Naprotiv, Biblija Kristove sljedbenike uči da trebaju štovati jedino Boga (Matej 4:10).

a Hebrejska riječ koja je u Izaijinom proročanstvu prevedena s “djevojka” glasi almah, a može se odnositi i na djevicu i na ženu koja više nije djevica. No Matej je pod Božjim nadahnućem koristio konkretniju grčku riječ, parthénos, što znači “djevica”.

b Neki se protive upotrebi izraza “Sin Božji” jer smatraju da on ukazuje na to da je Bog imao spolne odnose sa ženom. Međutim, Biblija ne podupire tu ideju. Ona Isusa naziva Božjim Sinom i prvorođencem svega što je stvoreno zato što je on prvi i jedini kojeg je Bog izravno stvorio (Kološanima 1:13-15). Biblija i prvog čovjeka, Adama, naziva sinom Božjim (Luka 3:23, 38). Tako ga naziva jer je Bog stvorio Adama.

c Suvremena katolička enciklopedija, 1998, stranica 86.