Jehova voli ponizne ljude! Kako i ti možeš biti ponizan?