Skip to content

Jehovaht Tu’awi’yyùngqam

Select language Hopi

Watchtower nit Awake! tutuveni

Download itàatutuveni 200 hóyokput lavayi ang’a, piw “sign languages”. It Watchtower itamuy tutuqayna hin tuuwaqatsi ep hiniwma it pay hisat Bible ang lalvaya. It God Mongtunatya’at sinmuy lomahìita amungem tunatyawta. It tutuveni tutuqayna hin sinom tuptsiwni Jesus Christ aw’i. It Awake! sinmuy pa’angwani yep hìita angk kyaananvotyaqat angq’ö. I’ Awake! tu’awi’yta hin itamuy Yúkùuqa it itam lomaqatsi yesni. It piw itamuy pa’angwani hin itam pas aw tuptsiwyani.

Um hìitawat lavayit “language box” angqw namortani. Um hìita hepniqw “Search” aw “click”-tani.

 

VIEW

THE WATCHTOWER—STUDY EDITION

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS