Skip to content

Jehovaht Tu’awi’yyùngqam

Select language Hopi

Sen kyaananvotpi hisat súlawtini?

Sen kyaananvotpi hisat súlawtini?

Um hìngqawni? Sen . . .

  • owí?

  • qa’é?

  • pìiyí?

 IT BIBLE ANG PÀNGQAWU

“Pu God pumuy posvalayamuy sohsok ayo hȫnani. Pu mokiwu pāpu qa háqamni; pu qahahlayhpi, pu pahki súlawhtini; piw soon haqam pāpu himu tūyani.”​—Revelation 21:4, God Lavayiyat aṅ Puhuvasiwni, 2012.

YAN IT UNG PA’ANGWANI

Itam navoti’yyungwa God niqw pan himu qa naawakna.​—James 1:13.

Jehovah navoti’yta itam hiihìita akw kyaananvotya.​—Matthew 18:14.

Kwakwháy sòosoy kyaananvotpi súlawtini.​—Luke 23:43.

 UM IT BIBLE AW TUPTSIWNI’YTA?

Yung peeniwta:

  • Jehovah qa hàalàypit pas qa naawakna. Hísato Jehovaht sinomat piw kyaananvotya. Bible ung lavàyti: ‘Pay nu [God] pas isinmuy okiwhinyuṅgqat antsa yori.’​—Acts 7:34.

    Sinom naahoy naatuholalwaqamuy God pas qa hàalayi. Bible ung lavàyti: “Ason nu hapi hakiy eṅem nāoyni, ason nu hihta ep hakiy aw ahoytamantani, kita Tutuyqawhqa.”​—Romans 12:19.

  • God piw ung hàalayi. Sen um qa hàalayi pam ung pa’angwani. Bible ung lavàyti: “Pam umumi tunatyawma.”​—1 Peter 5:7.

    Jehovaht Mongtunatya’at qa hàalàypit sòosok súlawtapnani. (Matthew 6:9,10) Ima Jehovaht hepnumyaqam pumuy pa’angwani.​—Acts 17:27; 2 Corinthians 1:3, 4.

 IT UM AW WUUWANI

Hìntiqw God kyaananvotpi nakwhani’yta?

It Bible ROMANS 5:12 piw 2 PETER 3:9 it aw hu’wani.