Skip to content

Jehovaht Tu’awi’yyùngqam

Select language Hopi

Haqam qatsit aw hu’wani?

Haqam qatsit aw hu’wani?

Sen . . .

  • tutuqaypi?

  • wuuwukwmuy?

  • Bible?

 TAAQA GOD AW PÀNGQAWU

“Uhlavayi pas anstaa.”John 17:17, God Lavayiyat aṅ Puhuvasiwni, 2012.

It Bible ang hu’wanita it pas hímuniqat tuuvinglalwa kyaysiwqam sinom.

Sen um imuy amumumtini?

I’ jw.org website’am ung pa’angwani.

TUNGWANI online ang’a

TAAYUNGWNI Bible videos aw’i

DOWNLOAD tutuveni

 HÌITAWAT PAS UM TUUVINGLALWA?

  • Pu’ qatsi hìita tu’awi’yta?

  • Pu’ God atsviy itam kyaananvotya?

  • Hìntingwu hak mookye’?

Bible huʼwaniʼat uma jw.org/hop ep tutwani.

(Go to BIBLE TEACHINGS › BIBLE QUESTIONS ANSWERED)