Apke nimantran hai

Ek roj mare se pahile, u rát ke, Yisu apan celá loganse bolis rahá okar mirtu yád kare ke. U bolis rahá:

“Ekke hamesá kariye, hamke yád kare khátin.”—Loekaas 22:19.

Kirpá hai hamloganke sáth har baris Yisu Krist ke maut yád kare. I baris u rahigá suk, 19 april par.