Finland

Sikchá dewal já hai

Caráwe wálan hamloganke ghare áwe hai

Gawáhi dewal já hai

Hamloganke samáj meñ bhái logan jaun sewá kare hai paisá ná páwe hai. Okar jagahá par jaise karal ját rahá pahilá Isái ke samáj meñ bidwán aguwá logan baiṯháwal gail hai „Parmeswar ke samáj caláwe” khátin (Pathaawal waalan 20:28, NW). Isab aguwá logan átmik bidwán admi hai jaun samáj caláwe hai aur okar dekh-bhál kare hai. „Ie kaam karaai se na kar, bakie khoesiaalie se. Aisane Parmeswar ke barhia lage hai. Bhie aapan kaam na kar koetjh ienaam paawe khaatien, bakie aapan diel se” (1 Petras 5:1-3). Kaun kám ulogan hamlogan khátin kare hai?

Ulogan hamloganke dekh-bhál kare hai aur hamloganke khiyál kare hai. Aguwá logan asul aur madad dewe hai samáj ke átmik rakchá kare khátin. Kyuki ulogan jáne hai ki Parmeswar uloganke i darjá deis hai, tab aguwá logan okar jantá ke uppar baṟká ná khele hai baki ulogan hamloganke acchá tandrusti aur khusi dewe meñ bhág lewe hai (2 Korente 1:24). Jaise ek bheñṟá ke caráwe wálá apan bheñṟá ke dekh-bhál kare hai, aisne aguwá logan kausis kare hai har ek samáj ke sadas ke jáne ke.​—Maslá 27:23.

Ulogan hamloganke sikháwe hai kaise Parmeswar ke icchá purá kare ke. Har haptá aguwá logan samáj ke sabhá caláwe hai jáne ki hamloganke biswás aur jabar hoi (Pathaawal waalan 15:32). Isab bhaktiyá admi logan parcári kám bhi caláwe hai, hamloganke sáthe kám kare hai aur hamloganke parcári kám ke sab tariká ke sikchá dewe hai.

Ulogan hamlogan har ek ke himmat dewe hai. Kyuki uloganke hamlogan har ek ke madad cáhi dewe ke jáne ki hamloganke ristá Parmeswar ke sáth aur jabar hoi, uloganke sáit hamloganke ghare áwe ke pari, kito Ráj Bhawan meñ mile ke pari madad aur tihá dewe khátin Pawitra Pustak meñ se.​—Jaakobas 5:14, 15.

Jádá aguwá loganke ná kháli samáj ke kám hai, baki ulogan bahire bhi kám kare hai aur uloganke bhi palwár ke jimáwári hai jaun khátin samai aur dhiyán jaruri hai. Hamloganke cáhi isab kamásut bhái loganke ijjat kare ke.​—1 Tesaalonieka 5:12, 13.

  • Kaun kám samáj ke aguwá logan kare hai?

  • Kaise aguwá logan dekháwe hai ki ulogan hamloganke báre meñ cintá kare hai?