Parmeswar hamlogke práthaná sune hai. 1 Petras 3:12

Yehowa „práthaná Sune Wala” hai (Bhajan 65:​2). U mánge hai ki hamlog ose apan dil kholke batiyáe.

Yehowa se práthaná kar aur ná dusar koi ke.

 Hamlogan bahut cij ke báre me práthaná kar sakila. 1 Johaanas 5:14

Práthaná kar ki Parmeswar ke icchá purá hoi swarag me aur dharti par.

Práthaná kar Jiesoe ke nám me dekháwe khátin ki áp ketná ádar kare hai jaun u áp khátin karis rahá.

Yehowa se madad máng baṟhiyáñ kare ke. Ap bhi práthaná kar sake hai kám, roṯi, kapaṟá, makán aur tandrusti ke báre me.