Piyár jaruri hai ek sukhi palwár khátin. Efese 5:33

Parmeswar ke hukum hai ki har ek marad aur aurat ke sádi cáhi kare ke.

Ek piyár bhara pati ke cáhi apan patni ke piyár aur samhajdári se dekh-bhál kare ke.

Ek patni ke cáhi apan pati ke sanghe mil-jul ke kám kare ke.

Larkán ke cáhi mái-báp ke bát sune ke.

 Bhalái kar aur bharosádar raho, ná kaṯhor aur bewafa raho. Kolosa 3:5, 8-10

Parmeswar ke bát bole hai ki ek pati ke cáhi apan patni ke piyár kare ke jaise apan dehiñ aur ek patni ke cáhi apan pati ke ijjat kare ke.

Sex biná sádi galat hai. Ḏheṟ aurat se sádi karna bhi galat hai.

Yehowa ke bát sikchá dewe hai kaise ek ghar palwár safal se ji sake hai.