Musibat dharti par sábut dewe hai ki Parmeswar ke Ráj jaldi kuch kari. Loekaas 21:10, 11; 2 Tiemotias 3:1-5

Bijbel ḏheṟ cij áge se batáis rahá jaun isáit howe hai. Bijbel bole hai ki manai logan paisá ke háhi hoi, mái-báp ke bát ná suni, ulog thethar rahi, usab ke mauj manáwe ke bahut acchá lagi.

Barká bhuḏol rahi, larái, kháik ke kamtái aur cáro begál kharáb bemári. Isab cij isáit howe hai.

Jiesoe bhi bolis rahá ki u Ráj ke khus kabar parcár cáhi howeke duniyá bhar par.​—Mateas 24:14.

 Parmeswar ke Ráj sab kharábi nikari. 2 Petras 3:13

Haliye Yehowa kharáb loganke nás kari.

Saitán aur bhut loganke sajá mili.

Je Parmeswar ke bát suni ulogan baci aur ek bekasur duniyá me bhittar jai, jahá dar ná rahi, ek duniyá jahá manai logan bharosádar rahi aur dusar se prem kari.