Yehowa Adam aur Eva ke ḏheṟ baṟhiyáñ cij deis rahá. Suru 1:28

Yehowa pahilá aurat Eva ke banáis rahá, aur oke Adam ke deis rahá okar patni howe ke.​—Suru 2:21, 22.

Yehowa ulogke ekdam purá buddhi aur dehiñ se banáis rahá, biná ek bhul-cuk ke.

Ulogke Paramdes ghar Eden ke jari rahá, ek bisál sundar jagahá, jahá ek ribá aur ḏheṟ phal ke peṟ aur ḏheṟ jánwar rahá.

Yehowa ulog se bát-cit karat rahá. U ulogke sikháwat rahá ki jab ulog okar bát sunat, tab ulog sadá khátin Paramdes me jiyat i dharti par.

 Parmeswar bolis rahá ego peṟ me se ná khái ke. Suru 2:16, 17

Yehowa Adam aur Eva ke ek phal ke peṟ dekháis rahá u djari me aur bolis rahá ki jab ulog omeñ se khát ulog mar ját.

Sab pari mese ego Parmeswar se udhum macáis rahá. U kharáb pari Saitán aur Ráchas hai.

Saitán ná mánget rahá ki Adam aur Eva Yehowa ke bát sunat. Ohi se u ek sáp ke istamal karis rahá Eva ke batáwe ke ki jab u u phal u peṟ mese khát tab u ná marat, baki u Parmeswar ghat howat. Sac me u ego jhuṯh rahá.​—Suru 3:1-5.