Adam aur Eva Parmeswar ke bát ná sunis aur mar gail. Suru 3:6, 23

Eva sáp ke bát sunis rahá aur phal me se kháis. Okar bád u kuch oman se Adam ke deis aur u khái leis rahá.

Jaun ulog karis galti rahá, u ek páp rahá. Parmeswar ulogke Paramdes ghar me se nikar deis rahá.

Jiwan ulogan khát bahut muskil rahá aur uloganke laṟkán khátin. Ulogan buṟhái gail aur mar gail. Ulogan ná gail atma sansár me. Ulogan ná rahá.

 Maral manai me jiw ná hai jaise maṯṯi me jiw ná hai. Suru 3:19

Hamlog Adam aur Eva ke aulád haili ohi se hamlog marila. Maral manai ná dekh, ná sun aur ná kuch kar sake hai.​—Parcárik 9:​5, 10.

Yehowa ná mánget rahá ki insán mare. Jaldi, je mar gail hai Yehowa ulogke phir se uṯhái. Jab ulog okar bát suni, ulog sadá khátin jiyenge.