Skip to content

Skip to table of contents

Yehowa ke Gawáhi Loganke

Bhásá cun Sarnami Hindoestani

Suno Parmeswar ke bát aur sadá ke liye jiyo

Hamloganke Racnewálá mánge hai hamloganke rastá dewkháwe jiye khátin, rakchá kare, aur asirbád dewe.

Pahilá bát

Kyuki u manai loganse prem kare hai, ohi se Parmeswar hamloganke sab se acchá rastá dekháwe hai jiye khátin.

Kaise hamlog Parmeswar ke bát sunilá?

Hamloganke cáhi jáne ke kaunci kare ke aur ke hamloganke madad deis.

Saccá Parmeswar ke hai?

Hamlogan okar nám sikh sakilá aur okar ekádgo ádat pahicán sakila.

Paramdes me jiwan kaise rahá?

Phahilá bhág Bybel ke batáwe hai.

Ḏheṟ Páni áil​—Ke sunis? Ke ná sunis?

Kaun pharak manai loganke cálcalan meň dekhán hai?

Hamlogan ká sikhilá u Ḏheṟ Páni me se?

Ná kháli ek puráná jabáná ke káháni hai.

Jiesoe ke rahá?

Káhe ke jaruri hai okar báre me jáne ke?

Ap khátin Jiesoe ke mirtu ke matlab ká hai?

U bisál asirbád mumkin kare hai.

Kab ái Paramdes?

Bybel ghaṯaná batáwe hai jaun jaldi hoigá.

Parmeswar hamlogke bát sune hai?

Kauncij ke báre me áp ose batiyáe sake hai?

Ap kaise ek khusiáli ghar-sansár pái sake hai?

Ghar-sansár ke Racnewálá sab se baṟhiyáň rái dewe hai.

Hamlogke kaunci cáhi kare ke ki Parmeswar ke parsand lagi?

Ekádgo cij hai jaun u nafarat kare hai aur dusar cij jaun u cáhe.

Kaise tu dekhái sake hai ki tu biswás kare hai Yehowa me?

Jab áp tarse hai wafádár rahe ke tab u asar kari jaun pháisalá áp liye.