„Jaun Parmeswar ek karis hai, ekko insán ke oke ná cáhi alag kare ke.”Markas 10:9

Yehowa mánge hai ki hamlogan „wafádári kadar” kari (Mika 6:8). I ápke biyáh-sádi meñ bahut mul hai, kyuki biná wafádári bharosá ná rahigá. Aur bharosá mul hai piyár baṟháwe khátin.

Aj-kál biyáh-sádi meñ bharosá par hamlá howe hai. Apke biyáh-sádi surakshá kare ke ápke utáru cáhi rahe ke dui cij kare ke.

 1 APKE BIYAH-SADI AGE DHAR

BYBEL KA BOLE HAI: „Aur mul cijo par dhiyán lagáw” (Fielepie 1:10). Apke biyáh-sádi ek sab se mul cij hai ápke jiwan meñ. Hak hai oke áge dhare ke.

Yehowa mánge hai ki áp apan dhiyán apan paráni par lagaiye aur sáthe ’jiwan meñ mauj’ kare ke (Parcárik 9:9). U sáf sáf dekháwe hai ki ápke apan paráni ke kuját ná cáhi kare ke, magar áplogan duno jane ke tariká cáhi khoje ke kaise ek dusare ke khusiáli kare ke (1 Korente 10:24). Apan paráni ke jaruri mán aur oke kadar kar.

JAUNCI AP KAR SAKE HAI:

  • Khiyál kar ki áplogan hardam ek dusare ke sáth samai gujáre hai; apan paráni ke apan purá dhiyán de

  • Soc „hamloganke” báre meñ, ná „hamár” báre meñ

 2 APAN DIL SURAKSHA KAR

BYBEL KA BOLE HAI: „Har ek jane jaun aurat ke dekhat já hai aur oke apan man meñ dhar deis hai apan dil meñ okar sáth ranḏibáji kar cukal hai” (Mateas 5:28). Jab koi be láj-saram cij ke báre meñ socat já hai, tab u ek tariká par apan paráni se bewafái kare hai.

Yehowa bole hai ki ápke ’apan dil surakshá cáhi kare ke’ (Maslá 4:23; Yeremiya 17:9). Aise kare khátin ápke apan áñkhi cáhi surakshá kare ke (Mateas 5:29, 30). U purkhá Job ke namuná pichá kar jaun apan áñhki se ek karár banáis kabhi ná lálic se ek dusar aurat ke táke ke (Ayub 31:1). Utáru raho pornográfi kabhi ná dekhe ke. Aur kabhi ná ek piyári sambandh ek dusar jane ke sáth rakkh jaun ápke paráni ná hai.

JAUNCI AP KAR SAKE HAI:

  • Dusar loganke bhi dekhande ki áp purá jural haile ápke paráni ke sáth

  • Dhiyán dhar apan paráni ke mahesus par aur turante ek ristá ṯhokaṟáw jaun ápke paráni ke acchá ná lagigá