„Apne ápke sapar . . . premi se, sadháran se, naram dil se aur dhiráj se.”Kolosa 3:12

Biyáh-sádi ek nawá ghar-sansár banáwe hai. Cáhe áp hardame ápke mái-báp loganke piyár aur ijjat kariye, ab ápke paráni dharti par áp khátin sab se mul jane hai. I áploganke ekádgo palwár logan khátin sáit muskil rahigá swikár kare ke. Jaise ki áplogan apan nawá ghar-sansár ke ristá banáwe hai, Bybel ke sidhánt áploganke madad dei sake hai ek samtolan páwe ke jaune ki áplogan shánti se rahi sakiye áploganke palwár loganke sáth.

 1 APAN PALWAR LOGANKE EK SAHI NASAR SE HARDAM DEKH

BYBEL KA BOLE HAI: „Apke mái-báp loganke ádar kar” (Efese 6:2). Cáhe áp jetná baṟká hoi gaile, tabbo ápke apan mái-báp loganke ádar aur ijjat cáhi kare ke. Samajh ki ápke paráni jaise ek beṯá yá beṯi bhi okar mái-báp loganke dhiyán cáhi rakkhe ke. „Piyár jaran ná kare hai” ohi se ápke ná cáhi ḏaṟái ke u ristá se jaun ápke paráni ke hai uloganke sáth.1 Korente 13:4; Gaalaatsia 5:26.

JAUNCI AP KAR SAKE HAI:

  • Ná parsand wálá bát ná kariye jaise ki „Apke palwár hamke hardam kharáb mahesus karwáwe hai” kito „Apke mái ke kabhi ná kuch acchá lage hai jaun ham karilá”

  • Kausis kar cij dekhe ke ápke paráni ke nasar se

 2 APAN BIYAH-SADI KE JIMAWARI UTHAW

BYBEL KA BOLE HAI: „Ek ádmi apan mái-báp loganke choṟ deigá aur u apne ke apan aurat lage jorigá aur ulogan ek dehiñ hoigá” (Suru 2:24). Jab áp biyáh-sádi kariye, tab ápke mái-báp loganke mahesus hoi sakat hoi ki ulogan abbe talak áp khátin jimawári uṯháwe hai aur ulogan hak se bhi jádá ápke biyáh-sádi meñ mángat hoi mile.

Ap aur ápke paráni ke háñth meñ hai phaisalá kare ke ki kaháñ talak áploganke mái-báp logan áploganke biyáh-sádi meñ mil sake hai aur premi se uloganke aisne batái diye. Aplogan sidhá aur khol ke bol sake hai biná badtamij rahe se (Maslá 15:1). Sadháran se, naram dil se aur dhiraj áploganke madad deigá ek acchá ristá pakaṟe ke áploganke palwár loganse aur doro „ek dusare ke sahe ke piyár meñ.”Efese 4:2.

JAUNCI AP KAR SAKE HAI:

  • Jab ápke cintá hai ki palwár logan ketná áploganke jiwan meñ milal hai, tab ek shánt samai par ekar báre meñ bát-cit kar ápke paráni ke sáth

  • Duno jane ke ek ant par cáhi áwe ke ki kaise isab báto par dekh-bhál karal jáigá