Yehowa aise ná howan deigá ki kharáb manai logan Paramdes barbád karigá. Kháli okar dosto huwáñ par jiyenge. Ká hoigá kharáb manai loganse? Jabáb sikhe khátin dekh Noah ke saccá kaháni. Noah hajáro hajáro baris pahile jis rahá. U ek acchá admi rahá jaun jor-tor se kám karat rahá Yehowa ke icchá purá kare ke. Baki dusar manai logan dharti par kharábi karat rahá. Ohi se Yehowa Noah se bolis rahá ki U ek baṟká páni láwat sab kharáb manai loganke nás kare khátin. U Noah se bolis ek ark banáwe ke jaune ki u aur okar ghar-sansár ná marat jab u Baṟká Páni áwat.​—Suru 6:9-18.

Noah aur okar ghar-sansár ark banáis rahá. Noah cetauni deis rahá ki Baṟká Páni áwat rahá, baki ulogan okar bát ná sunis rahá. Ulogan kharáb cij karat ját rahá. Jab ark ban cukal rahá, tab Noah janáwar ark meñ bhittar lei gail rahá aur u aur okar ghar-sansár bhi bhittar gail rahá. Tab Yehowa ek ándhi aur tufán láis rahá. Barkhá barsal 40 din aur 40 rát. Dharti páni se ḏub gail rahá.​—Suru 7:7-12.

 Kharáb manai logan mar gail rahá, baki Noah aur okar ghar-sansár bac gail rahá. Yehowa uloganke u Baṟká Páni se bacái ke láis ek dharti par jaun meñ kharábi ná rahá (Suru 7:22, 23). Bybel bole hai ki ek dáiñ phir se u samai ái jab Yehowa uloganke nás karigá jaun acchái ná kare hai. Acchá manai logan ná nás hoigá. Ulogan sadá khátin Paramdes dharti par jiyenge.​—2 Petras 2:5, 6, 9.

Isáit ḏheṟ manai logan kharáb cij kare hai. Duniyá bharal hai musibat se. Yehowa apan Gawáhi loganke bár-bár paṯháwe hai manai loganke cetauni dewe ke. Abbe talak sab se jádá manai logan Yehowa ke bát ná sune hai. Ulogan apan jiwan meñ badaláw ná mánge hai láwe. Ulogan ná mánge hai swikár kare jaun Parmeswar bole hai acchái aur kharáb ke báre meñ. Ká hoigá isab manai loganke sáth? Ká ulogan ek din par badaligá? Dheṟ manai logan kabhi ná badaligá. U samai áwe hai jab kharáb manai logan nás hoigá aur phir se kabhi ná jigá.​—Bhajan 92:7.

Dharti ná nás hoigá; u ek paramdes meñ banáwal jáigá. Ulogan jaun Parmeswar ke dosto hoigá sadá khátin ek Paramdes dharti par jiyenge.​—Bhajan 37:29.