Parmeswar ke sab se baṟká dusman Saitan Rachas hai. U ek pari hai jaun Yehowa se udhum macáis rahá. Saitan doro laṟái kare hai Yehowa se aur baṟká musibat utpan kare hai insán logan khátin. Saitan kharáb hai. U ek jhuṯṯhá aur khuni hai.​—Johaanas 8:44.

Dusar pari logan Saitan lage sámil bhail Parmeswar se udhum macáwe ke. Bybel uloganke bhut boláwe hai. Jaise Saitan u bhut logan manai loganke dusmano hai. Ulogan manai loganke dukh dewe hai (Mateas 9:32, 33; 12:22). Yehowa Saitan aur okar bhut loganke sadá khátin nás karigá. Uloganke ek choṯá samai bacal hai manai loganke musibat dewe ke.​—Aagam ke baat 12:12.

Jab áp mánge hai Parmeswar ke dost howe, tab ápke ná cáhi kare ke jaunci Saitan mánge hai. Saitan aur bhut logan Yehowa ke nafarat kare hai. Ulogan Parmeswar ke dusmano hai aur ulogan ápke Parmeswar ke dusman mánge hai banáwe. Apke cáhi cune ke keke áp mánge hai parsand kare​—Saitan kito Yehowa. Jab áp sadá jiwan mánge hai, tab ápke cáhi cune ke Parmeswar ke icchá purá kare ke. Saitan ke ḏheṟ caláñki aur tariká hai manai loganke dhokhá dewe ke. Dheṟ manai logan dhokhá khá hai okar duwárá.​—Aagam ke baat 12:9.