Jisu Krist Yehowa ke Beṯá hai aur okar sab se gahirá aur piyárá dost. Ek admi jaise dharti par jiye se pahile, Jisu swarag meñ jiyat rahá jaise ek sakti wálá faristá (Johaanas 17:5). Tab u dharti par áil rahá manai loganke saccái sikháwe ke Parmeswar ke báre meñ (Johaanas 18:37). U bhi apan insán ke jiwan deis rahá bát sune wálá insán loganke bacáwe ke páp aur mirtu se (Roma 6:23). Jisu isáit Parmeswar ke Ráj ke Rájá hai. Ek swarag ke sarkár jaun Paramdes láigá i dharti par.​—Aagam ke baat 19:16.

Pari logan bhi Parmeswar ke dosto hai. Pari logan apan jiwan ná suru karis hai jaise insán logan dharti par. Parmeswar dharti banáwe se pahile uloganke racáis rahá swarag meñ (Ayub 38:4-7). Lákho lákho pari logan hai (Daniel 7:10). Isab dosto Parmeswar ke jaun swarag meñ rahe hai mánge hai manai loganke Yehowa ke báre meñ saccái sikháwe.​—Aagam ke baat 14:6, 7.

Parmeswar ke bhi dosto hai dharti par; u uloganke apan gawáhi logan boláwe hai. Ek gawáhi adálat meñ batáwe hai kaunci u jáne hai kauno ke kito kuch ke báre meñ. Yehowa ke Gawáhi logan dusar loganke batáwe hai kaunci ulogan Yehowa aur okar maksat ke báre meñ jáne hai (Yesaya 43:10). Jaise pari logan Gawáhi logan mánge hai ápke madad dewe Yehowa ke báre meñ saccái jáne ke. Ulogan mánge hai ki áp Parmeswar ke dost hoiye.